Chỉ thị số 09/2005/CT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09/2005/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2005/CT-BXD về việc triển khai thực hiện khẩn cấp kế hoạch phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2005/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/CT-BXD Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2005 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N KH N C P K HO CH PHÒNG CH NG KHI X Y RA DNCH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ I DNCH CÚM NGƯ I TRONG CÁC ƠN VN THU C NGÀNH XÂY D NG Trong th i gian g n ây, tình hình d ch cúm gia c m và d ch cúm A (H5N1) ngư i ang xNy ra và di n bi n r t ph c t p nư c ta và nhi u nư c trên th gi i. ch ng i phó v i tình hình trên, ngày 15 tháng 10 năm 2005, Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 34/2005/CT-TTg v vi c t p trung s c tri n khai th c hi n ng b có hi u qu k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng khi xNy ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i nh m ngăn ch n không d ch xNy ra và phòng ch ng d ch có hi u qu b o v s c kho c ng ng. Căn c K ho ch hành ng khNn c p khi x y ra d ch cúm gia c m và d ch cúm ngư i c a Ban Ch o Qu c gia Phòng ch ng d ch cúm gia c m ã ư c Chính ph phê duy t; B trư ng B Xây d ng ch th các ơn v thu c Ngành Xây d ng ph i ch ng phòng ch ng d ch b nh v i tinh th n n l c cao nh t, không xNy ra d ch b nh và h n ch th p nh t thi t h i khi x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i; t p trung vào các nhi m v sau: 1. Các c p u ng, Chính quy n, Công oàn các ơn v ph i xác nh vi c quán tri t t i m i cán b công nhân viên và ngư i lao ng trong ơn v tri n khai k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng khi xNy ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i là nhi m v tr ng tâm c p bách, ph i huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr th c hi n t t k ho ch hành ng khNn c p này. Công tác tuyên truy n ph i ti n hành thư ng xuyên, liên t c, b ng nhi u hình th c làm cho m i cán b công nhân viên và ngư i lao ng nh n th c ư c m i nguy hi m c a i d ch cúm do vi rút gia c m (H5N1) ch ng cách nh n bi t, khai báo b nh, phòng ch ng d ch b nh cho b n thân, gia ình và c ng ng. N i dung tuyên truy n c n ng n g n, d hi u, d nh , d th c hi n, tránh gây hoang mang nhưng cũng tránh s ch quan trong cán b công nhân viên và ngư i lao ng. 2. Báo Xây d ng, các t p chí c a B và n i san c a các ơn v t p trung ưa tin, tuyên truy n, hư ng d n m i ngư i nh n th c úng v nguy cơ c a d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, t giác và ch ng th c hi n các bi n pháp phòng ng a có hi u qu ; tuy nhiên vi c ưa tin, tuyên truy n, gi i thích ph i có căn c khoa h c và th c ti n, không ư c ưa tin theo nh n th c ch quan, v i vàng, thi u chính xác.
  2. 3. Ph i h p ch t ch v i h th ng y t Ngành, h th ng phòng d ch cơ s , y t a phương trong vi c tri n khai công tác phòng ch ng d ch b nh; t p trung vào 4 bi n pháp phòng ch ng chính: - Phát hi n s m hi n tư ng gia c m ch t hàng lo t, báo ngay cho chính quy n a phương k p th i ngăn ch n d ch lây lan và có bi n pháp x lý úng quy nh. - Tuy t i không gi t m , s d ng gia c m nghi b b nh cúm. - Khi có ngư i s t cao liên quan n gia c m ph i n ngay cơ quan y t khám và i u tr k p th i. - Thư ng xuyên làm t t công tác v sinh môi trư ng nơi làm vi c c a cán b công nhân viên ch c và ngư i lao ng trong ơn v . 4.S n sàng huy ng lao ng, phương ti n ... c a ơn v d p d ch theo yêu c u c a Ban Ch o Phòng ch ng d ch cúm gia c m a phương và Qu c gia ho c c p có thNm quy n. 5. i v i các ơn v có b p ăn t p th , Th trư ng ơn v ph i tr c ti p ch o ki m tra thư ng xuyên, tuy t i không nh p th c phNm là gia c m, thu c m trên th trư ng t do, chưa ư c ki m d ch, chưa rõ xu t s ch bi n th c ăn ph c v các b a ăn chính, ăn ph , ăn gi a ca ho c b i dư ng cho CNVC lao ng. 6. i v i các công trình tr ng i m, các công trư ng t p trung l c lư ng l n lao ng c a nhi u ơn v thì ơn v t ng th u công trình ho c ơn v ng u t h p nhà th u ph i thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch b nh chung cho toàn công trư ng v i s tham gia c a t t c các ơn v ph i thu c trên công trư ng th ng nh t k ho ch hành ng phòng ch ng d ch b nh theo Ch th và k ho ch hành ng c aB . 7. i v i các cơ s y t , b nh vi n, trung tâm ph c h i ch c năng có nhi m v tr c ti p th c hi n công tác phòng ch ng d ch b nh trong ơn v và tham mưu, báo cáo cho Th trư ng các ơn v trong Ngành n m ư c tình hình di n bi n d ch b nh t i a phương và trong toàn qu c k p th i x lý. Các cơ s y t ph i ch ng l p k ho ch c th phù h p v i i u ki n năng l c th c t c a ơn v tham gia phòng, ch ng, i u tr khi có d ch. Cán b y t ph i th c hi n t t công tác phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p áp d ng cho nhân viên y t , cho c ng ng theo quy trình x lý d ch cúm A (H5N1) và hư ng d n chNn oán, x lý và phòng lây nhi m viêm ư ng hô h p c p do vi rút cúm. Giao B nh vi n Xây d ng là cơ quan Thư ng tr c giúp Lãnh o B theo dõi, ch o th c hi n công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m. Khi có hi n tư ng xNy ra d ch, các ơn v ph i thông báo ngay t i Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c a a phương và B nh vi n Xây d ng ( T: 04 8541 013 và 04 5533686) x lý k p th i. Yêu c u các c p U ng, Th trư ng ơn v tích c c và n l c cao nh t trong vi c ch trì xây d ng k ho ch phòng ch ng d ch b nh, ph i h p ch t ch v i các cơ quan
  3. có liên quan t ch c tri n khai th c hi n t t Ch th này, không x y ra d ch b nh t i ơn v , gi m thi t h i n u d ch x y ra nh m b o v s c kho ngư i lao ng, góp ph n cùng các B , Ngành và các a phương trong c nư c kh ng ch d ch cúm gia c m và i d ch ngư i th c hi n th ng l i m c tiêu kinh t xã h i ã ra. Ch th này ph i ư c ph bi n ngay n t t c các c p u ng, chính quy n, các t ch c oàn th và cán b công nhân viên trong ơn v bi t th c hi n. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các ơn v tr c thu c B . - Các S XD, KTQH các t nh, TP tr c thu c TW - Ban Ch o Qu c gia PCDCGC. - C XDVN ( ph i h p ch o) Nguy n H ng Quân - Công báo - Lưu VP, V TCCB, V Pháp ch .
Đồng bộ tài khoản