Chỉ thị số 09/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/CT-UB-KT về việc triển khai thực hiện điều lệ quản lý đầu tư-xây dựng theo Nghị định số 42/CP và quy chế đấu thầu theo Nghị định số 43/CP của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 09/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 1997 CH THN TRI N KHAI TH C HI N I U L QU N LÝ U TƯ-XÂY D NG THEO NGHN NNH S 42/CP VÀ QUI CH U TH U THEO NGHN NNH S 43/CP C A CHÍNH PH . Ngày 16/7/1996, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 42/CP kèm theo i u l Qu n lý u tư – xây d ng và Ngh nh s 43/CP kèm theo Qui ch u th u; các B có liên quan ã ban hành các Thông tư và Quy t nh hư ng d n th c hi n. Căn c nh ng quy nh c a i u l , Thông tư, Quy t nh hư ng d n c a các B , Ngành Trung ương và tình hình phát tri n u tư – xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph ch th cho các S - Ngành, Qu n – Huy n, các ch u tư th c hi n nh ng n i dung như sau : I. CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ VÀ K HO CH HÓA U TƯ XÂY D NG : 1. Giao Giám c S K ho ch và u tư ch trì th c hi n công tác k ho ch hóa u tư xây d ng theo Thông tư s 08/BKH-TH ngày 20/9/1996 c a B K ho ch và u tư; hư ng d n c th công tác k ho ch hóa u tư xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh, K ho ch u tư xây d ng c a thành ph ph i ph n nh m i ngu n v n u tư thu c các thành ph n kinh t trong nư c và nư c ngoài. 2. S K ho ch và u tư ti p nh n và t ch c thNm nh t t c các d án u tư – xây d ng trên a bàn thành ph (tr các d án y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân Qu n – Huy n nêu trong m c 3 và các d án u tư c a các T ng Công ty thành l p theo quy t nh s 90/TTg và s 91/TTg c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo i u 7 c a i u l Qu n lý u tư xây d ng s 42/CP): 2.1- i v i d án u tư thu c ngu n v n Nhà nư c : Trình h sơ u tư, báo cáo thNm nh và d th o văn b n y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph i v i nhóm A, d th o văn b n th a thu n v i các B liên quan i v i nhóm B, d th o quy t nh u tư c a y ban nhân dân thành ph i v i nhóm C và các quy t nh u tư khác thuôc thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . 2.2- i v i các d án u tư không s d ng v n Nhà nư c : Th c hi n theo quy t nh s 5067/Q - UB-KT ngày 01/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành t m th i quy nh v trình t , th t c cho phép và c p phép u tư các d án trong nư c không s d ng v n Nhà nư c. 3. y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân các Qu n 1,3,4,5,6,8,10,11, Phú Nhu n, Gò V p, Tân Bình, Bình Th nh t ch c thNm nh và quy t nh u tư các d án dư i 2 t ng (hai t ng), các Qu n- Huy n còn l i t ch c thNm nh và quy t nh u tư các d án dư i 1 t ng (m t t ng) thu c ngu n v n ngân sách do a phương qu n lý, sau khi có ý ki n c a S qu n lý xây d ng chuyên ngành. II. C P PHÉP XÂY D NG : Th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành : Quy nh v trình t và thNm quy n c p gi y phép xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành sau khi th a thu n v i B Xây d ng. III. TH M NNH, PHÊ DUY T THI T K , D TOÁN VÀ NGHI M THU CÔNG TRÌNH: 1. Giao cho S Xây d ng th c hi n :
  2. 1.1- T ch c thNm nh và duy t thi t k k thu t các công trình dân d ng và công nghi p nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c theo thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân thành ph . 1.2- Duy t t ng d toán và d toán chi ti t các công trình thu c nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c do y ban nhân dân thành ph ra quy t nh u tư (bao g m xây l p, thi t b , ki n thi t cơ b n khác). Riêng d toán các công trình nhóm A giao cho S Xây d ng xem xét và cùng ch u tư trình B Xây d ng phê duy t. 1.3- Duy t d toán chi phí l p d án chuNn b u tư (d án ti n kh thi, d án kh thi), chi phí ki m nh, chi phí qui ho ch, chi phí kh o sát công trình,… Riêng chi phí kh o sát trư c khi l p d toán, ch u tư ph i thông qua S chuyên ngành duy t cương kh o sát. 1.4- T ch c giám nh ch t lư ng các công trình dân d ng và công nghi p xây d ng trên a bàn không phân bi t ngu n v n, theo hư ng d n c a B Xây d ng. 1.5- i v i các công trình chuyên ngành : S Xây d ng là thành viên, ph i h p v i các S chuyên ngành t ch c thanh tra, ki m tra và giám nh ch t lư ng. 1.6- Tham gia nghi m thu các công trình dân d ng và công nghi p, xây d ng trên a bàn, theo Ngh nh s 42/CP và các quy nh c th c a B Xây d ng. 2. y quy n cho S Giao thông công chánh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn duy t thi t k k thu t và d toán các công trình chuyên ngành (mà S không là ch u tư) thu c các nhóm B, C do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư. i v i các công trình ngành i n s d ng v n ph thu c a thành ph giao Công ty i n l c duy t thi t k k thu t và S Xây d ng duy t d toán. 3. y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n : 3.1- T ch c thNm nh thi t k các công trình có v n u tư dư i 2 t ng (hai t ng) ho c dư i 1 t ng (m t t ng), theo thNm quy n quy t nh u tư và các công trình nhà riêng l c a nhân dân b t bu c ph i thNm nh thi t k (theo quy t nh s 497/BXD/G ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng). 3.2- Duy t thi t k , t ng d toán các công trình có v n u tư dư i 2 t ng (hai t ng) ho c dư i 1 t ng (m t t ng), theo thNm quy n quy t nh u tư. Riêng i v i các công trình k thu t h t ng ( i n, c p nư c, thoát nư c, c u, ư ng,…) ph i ư c các S qu n lý chuyên ngành thNm nh (t i a 07 ngày) trư c khi phê duy t thi t k . 3.3- T ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (ki m tra, giám nh x lý, nghi m thu,…) t t c các công trình do y ban nhân dân Qu n – Huy n quy t nh u tư. 4. ơn giá duy t t ng d toán và d toán chi ti t ph i k t h p gi a ơn giá xây d ng khu v c th ng nh t thành ph H Chí Minh theo quy t nh s 1957/Q -UB và các ơn giá chuyên ngành khác ã ư c y ban nhân dân thành ph y quy n cho S Xây d ng ban hành. Giá v t li u xây d ng – v t tư thi t b th c hi n theo thông báo liên S giá v t li u xây d ng – v t tư thi t b do liên S Tài chánh, Ban V t giá, S Xây d ng ban hành. 5. T ch c nghi m thu công trình : 5.1- Ch u tư có trách nhi m t ch c vi c nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng xây l p các h ng m c công trình, công trình xây d ng v a hoàn thành ( ư c quy nh t i i u 34 c a i u l Qu n lý u tư xây d ng 42/CP) v i các thành ph n nghi m thu theo quy nh. i v i nh ng t nghi m thu quan tr ng, ch u tư ph i m i i di n cơ quan giám nh ch t lư ng xây d ng (theo phân c p) ki m tra.
  3. 5.2- S Xây d ng thành ph có trách nhi m ki m tra tính h p pháp c a h sơ nghi m thu công trình, làm cơ s pháp lý các cơ quan ch c năng c p gi y phép ho t ng cho các công trình. IV. U TH U VÀ CH NNH TH U : 1. Giao cho S Xây d ng phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có sơ tuy n trư c) các d án thu c ngu n v n Nhà nư c do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n tham d quá trình u th u các công trình nói trên. Các d án thu c ngu n v n Nhà nư c và các gói th u có giá tr nh hơn 500 tri u ng (năm trăm tri u ng) trong các d án nhóm B, C vi c ch nh th u do y ban nhân dân thành ph quy t nh. Vi c ch nh th u tư v n i v i các gói th u có giá tr nh hơn 100 tri u ng (m t trăm tri u ng) do ch u tư ch nh. Các gói th u tư v n có giá tr l n hơn 100 tri u ng (m t trăm tri u ng) u ph i t ch c u th u theo Quy ch 43/CP c a Chính ph . y ban nhân dân thành ph y quy n cho S Xây d ng tham d cùng ch u tư thương th o giá tr các d án ư c ch nh th u xây l p và duy t giá tr h p ng các d án này. 2. i v i các d án u tư do y ban nhân dân các Qu n – Huy n quy t nh u tư : Ch t ch y ban nhân dân các Qu n – Huy n phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u; duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d (trong trư ng h p u th u h n ch hay u th u có sơ tuy n trư c) và phê duy t k t qu u th u. Toàn b h sơ u th u g i v S Xây d ng (m t b ) ch m nh t là 07 ngày sau khi phê duy t k t qu u th u. 3. i v i các d án chuyên ngành Giao thông công chánh và Nông nghi p không do S là ch u tư : y ban nhân dân thành ph giao cho Giám c S phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch hay u th u có d tuy n trư c). 4. y ban nhân dân thành ph y quy n cho S Xây d ng tham d ch ng ki n m th u các công trình c a ơn v Trung ương u th u trên a bàn thành ph . 5. Ch u tư công trình thu c ngu n v n Nhà nư c có trách nhi m g i t t c các h sơ k t qu xét th u v S Xây d ng: 5.1- y quy n cho S Xây d ng duy t các k t qu u th u : - Các gói th u tư v n có giá tr dư i 500 tri u ng (năm trăm tri u ng). - Các gói th u xây l p, mua s m v t tư, thi t b có giá tr dư i 10 t ng (mư i t ng). Trong th i gian 07 ngày t lúc nh n ư c h sơ xét th u, n u S Xây d ng không có ý ki n thì ch u tư ư c ký h p ng v i bên trúng th u. Trong trư ng h p giá b th u u cao hơn giá xét th u, y ban nhân dân thành ph giao cho S Xây d ng gi i quy t vi c i u ch nh. Trư ng h p v n không th ng nh t, S Xây d ng báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 5.2- Th lý h sơ và trình y ban nhân dân thành ph duy t k t qu u th u : - Các gói th u tư v n có giá tr t 500 tri u ng (năm trăm tri u ng) n 10 t ng (mư i t ng). - Các gói th u xây l p, mua s m v t tư, thi t b có giá tr t 10 t ng (mư i t ng) n 50 t ng (năm mươi t ng).
  4. - D th o t trình y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t các gói th u có giá tr cao hơn. V. T CH C QU N LÝ TH C HI N D ÁN : Th c hi n Thông tư s 18/BXD-VKT ngày 10/6/1995 c a B Xây d ng, Giám c các S -Ngành, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n – Huy n ch u trách nhi m tr c ti p ch o qu n lý các d án u tư xây d ng ư c y ban nhân dân thành ph giao. Trư ng h p các S -Ngành, Qu n-Huy n có v n u tư l n, nhi u công trình, c n s d ng hình th c “Ch nhi m i u hành d án” có “Ban Qu n lý d án” giúp vi c, thì g i h sơ v Ban T ch c chính quy n thành ph t ng h p trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. VI. C P PHÁT V N, THANH QUY T TOÁN VÀ QU N LÝ V N : Vi c qu n lý v n, c p phát v n, thanh quy t toán và b o hi m các công trình xây d ng th c hi n theo Thông tư c a B Tài chính s 63/TC- PT, s 64/TC- TPT, s 66/TC- TPT ngày 02/11/1996. Trư c m t, giao C c u tư phát tri n qu n lý v n xây d ng cơ b n và v n s a ch a l n ư c cân i trong ngân sách, S Tài chánh qu n lý các ngu n v n u tư khác. 1. Giao cho S Tài chánh ch trì ph i h p v i C c u tư phát tri n và S K ho ch và u tư l p k ho ch s d ng v n hàng năm và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t g i B Tài chính. 2. Giao cho C c u tư phát tri n ch trì cùng v i S Tài chánh l p k ho ch c p phát v n và t ng h p v n c p phát cho t ng d án c a S -Ngành. y ban nhân dân Qu n-Huy n và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và báo cáo nh kỳ v B Tài chính (T ng C c u tư phát tri n) theo quy nh. C c u tư phát tri n và S Tài chánh có trách nhi m hư ng d n vi c l p báo cáo nh kỳ i v i các ch u tư s d ng v n ngân sách và các ngu n v n khác c a Nhà nư c. 3. Chi phí n bù t ai, hoa màu, di chuy n nhà c a và các công trình trên m t b ng xây d ng ư c th c hi n theo Thông tư s 23/BXD-VKT ngày 15/12/1994 c a B Xây d ng, hư ng d n vi c qu n lý giá xây d ng công trình thu c d án u tư do B Xây d ng ã ban hành. Giao cho Ban V t giá sau khi th ng nh t v i y ban nhân dân Qu n-Huy n xu t và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ơn giá n bù, gi i t a, giá tr c p cho các khu v c gi i t a cho t ng d án u tư xây d ng. 4. Th c hi n Thông tư Liên B gi a Ban V t giá Chính ph - B Tài chính, B Xây d ng s 03/TT-LB ngày 27/7/1996, giao cho Ban V t giá ch trì cùng S Xây d ng và S Tài chánh nh kỳ thông báo liên S v giá v t li u xây d ng – trang trí n i th t, trên a bàn thành ph , làm cơ s pháp lý cho vi c tính giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p, ơn giá, tính bù tr chi phí v t li u xây d ng ho c i u ch nh giá tr d toán, ph c v cho vi c thanh toán kh i lư ng xây l p công trình. 5. V n c p v n t m ng : 5.1- i v i các d án th c hi n theo phương th c u th u mua s m thi t b và u th u xây l p. Vi c t m ng v n ch th c hi n sau khi có quy t nh công nh n k t qu u th u và nhà th u có gi y b o lãnh th c hi n h p ng. 5.2- i v i các d án có tuy n ch n tư v n thì vi c t m ng ch th c hi n sau khi h p ng tư v n ư c ký k t. Trong trư ng h p không có t m ng v n, ch u tư ph i thông báo c th trong h sơ m i th u và ư c c th hóa trong h p ng.
  5. 5.3- Vi c c p v n t m ng i v i công tác n bù, gi i phóng m t b ng ư c th c hi n trên cơ s t ng m c v n n bù ư c c p có thNm quy n xét duy t, ít nh t trên 20% t ng m c n bù. Trư ng h p d toán n bù chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng c n v n gi i t a, n bù thì Ban Qu n lý d án l p khái toán trình cơ quan qu n lý duy t t m th i. Cơ quan c p v n s t m ng v n cho Ban Qu n lý d án theo ti n th c hi n. Trong th i gian ó, Ban Qu n lý d án ph i l p hoàn ch nh khái toán và trình c p có thNm quy n phê duy t ư c c p v n ti p. 6/ Thanh toán, thNm tra phê duy t quy t toán : 6.1- Vi c thanh toán các công trình ã hoàn thành ư c th c hi n theo i m l - i u 35 c a i u l 42/CP và Thông tư hư ng d n c a B Tài chính s 66/TC- T'PT ngày 02/11/1996. 6.2- ThNm tra phê duy t quy t toán ư c th c hi n theo các i u 36, 37 c a i u l 42/CP và Thông tư s 66/TC- TPT ngày 02/11/1996 c a B Tài chính. b o m ti n quy t toán các công trình, trong khi ch h s quy i giá cho t ng th i kỳ, i v i các công trình có nhi u h ng m c và ph i thi công trong th i gian dài; i v i các h ng m c ã thi công xong, cho phép k t toán chi phí (ghi rõ chi phí t ng th i kỳ trư t giá - n u có), khi chuy n giao tài s n m i chuy n i trên cùng m t b ng giá theo h s quy nh. i v i các h ng m c ã bàn giao ưa vào s d ng, thì l y th i i m bàn giao s d ng tính th i gian b o hành và thanh toán ti n b o hành c a các h ng m c công trình theo quy nh. 7- Giao cho S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài chánh, Ban V t giá d th o quy ch c th v các chi phí n bù, gi i t a, chi phí tư v n, chi phí Ban Qu n lý d án, chi phí thNm nh thi t k , thNm nh d án, tư v n u tư – xây d ng trên a bàn thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. VII. T CH C TH C HI N : 1. y ban nhân dân thành ph giao cho S Xây d ng ch trì, k t h p v i các S -Ngành có liên quan t ch c t p hu n quán tri t toàn b n i dung i u l qu n lý u tư - xây d ng 42/CP và Quy ch u th u 43/CP c a Chính ph . Cho phép thu phí in n tài li u và b i dư ng gi ng viên theo ch quy nh hi n hành. 2. Giám c các S K ho ch và u tư, S Tài chánh, S Xây d ng, Ki n trúc sư Trư ng, C c u tư phát tri n, Ban V t giá căn c ch c năng và nhi m v c a mình, l p phương án tri n khai và t ch c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v u tư xây d ng theo quy ch hi n hành và h tr các ơn v (các ch u tư) th c hi n úng theo nh ng n i dung pháp lý c a quy trình u tư - xây d ng theo Ngh nh 42/CP và 43/CP và các Quy t nh, Thông tư hư ng d n c a B . Giám c các S -Ngành, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n và Giám c các doanh nghi p xây d ng qu c doanh, liên doanh,… ph i t ch c t p hu n quán tri t y nh ng n i dung c a i u l Qu n lý u tư xây d ng 42/CP và Qui ch u th u 43/CP và các Quy t nh, Thông tư hư ng d n c a Nhà nư c, t ch c th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. y ban nhân dân thành ph giao cho S Xây d ng là cơ quan ch c năng qu n lý t ng h p xây d ng trên a bàn, k p th i báo cáo cho y ban nhân dân thành ph nh ng vư ng m c, khó khăn (n u có) trong quá trình th c hi n các quy nh nói trên và k p th i ki n ngh nh ng bi n pháp kh c ph c. Ch th này thay th cho Ch th s 12/CT-UB-KT ngày 11/3/1995 và các công văn s 2014/UB-KT ngày 22/7/1995, s 1001/UB-QL T ngày 01/4/1996 và s 2580/UB-KT ngày 26/7/1996 c a y ban nhân dân thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C
  6. Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản