Chỉ thị Số 09-CT về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Chỉ thị Số 09-CT về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Chỉ thị 09-CT trình bày về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bộ trưởng ban hành. Mời bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số 09-CT về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-CT Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 1990 CH THN V KI N TOÀN T CH C B MÁY QU N LÝ GIÁ CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH HI N NAY Th i gian qua, công tác qu n lý và ch o giá các a phương b buông l ng: các ch trương chính sách giá c a trung ương không ư c quán tri t y và ch m ư c tri n khai th c hi n; công tác thông tin, d báo và x lý giá quá y u, không giúp ư c các c p chính quy n a phương i u hành giá th trư ng theo nh hư ng c a Nhà nư c; nhi u nơi "th n i" giá c d n n r i lo n th trư ng khu v c, tác ng dây chuy n n các khu v c khác trong c nư c; công tác ki m tra, thanh tra giá b coi nh , chưa góp ph n tích c c trong u tranh ch ng tiêu c c, u cơ, buôn l u, th t thoát tài s n c a Nhà nư c. Có tình hình trên là do nh n th c chưa úng v ch c năng vai trò c a công tác giá trong cơ ch qu n lý kinh t m i, ã th n i giá; v m t t ch c, thi hành không úng tinh th n thông báo 46-TB/TV ngày 12 tháng 12 năm 1987 c a Ban bí thư trung ương ng và thông báo s 488-VI ngày 9 tháng 4 năm 1988 c a Thư ng v H i ng b trư ng, ã không chú ý ki n toàn t ch c v t giá trong khi h p nh t t ch c v t giá v i tài chính biên ch dành cho b ph n công tác giá quá m ng, nhi u cán b ch ch t có kinh nghi m, có trình nghi p v , ư c ào t o có h th ng b i u ng i làm công tác khác. Không b trí cán b lãnh o chuyên trách công tác giá, thư ng là ki m nhi m, và b cu n hút vào các công tác khác, không i u ki n i sâu ch o công tác giá. Vi c b trí cán b công tác giá các qu n, huy n, th xã không ư c quan tâm. Do ó, t ch c b máy qu n lý giá b suy y u nghiêm tr ng. Chuy n sang qu n lý kinh t theo cơ ch th trư ng có i u ti t, nhi m v qu n lý giá r t n ng n và ph c t p. Nhà nư c v n ti p t c nh giá m t s ít v t tư, hàng hoá tr ng y u, chi ph i toàn b n n kinh t qu c dân; m r ng h th ng giá tho thu n dư i nhi u hình th c thích h p, Nhà nư c qu n lý thông qua vi c t ch c ăng ký giá, ban hành các quy ch , nguyên t c hình thành giá, i ôi v i công tác thanh tra, ki m tra, nh m ngăn ch n vi c t o th c quy n kinh doanh, nâng giá ép giá. Các cơ quan giá trung ương n a phương ph i n m b t k p th i di n bi n th trư ng giá c , có d báo và xu t chính xác nh ng bi n pháp h u hoà hàng hoá, cân i cung c u i v i nh ng m t hàng quan tr ng trong ph m vi c nư c, t ng khu v c, t ng a phương, gi cho th trư ng n nh, không x y ra t bi n giá. Cơ quan giá các c p ph i tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành k lu t giá và phát hi n nh ng sơ h trong qu n lý b sung cho vi c xây d ng d ng nguyên t c, chính sách giá cho phù h p.
  2. th c hi n t t thông báo s 46 c a ban Bí thư, thông báo s 448 c a Thư ng v H i ng B trư ng, xét nhi m v c p bách t ra v i công tác giá, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u U ban nhân dân các t nh, thành ph c khu th c hi n ngay vi c c ng c t ch c qu n lý giá chuyên trách a phương mình theo các bi n pháp sau ây: 1. Tăng cư ng t ch c làm công tác giá các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương M ts a phương v a qua ã ưa công tác giá và cán b làm giá vào Văn phòng U ban nhân dân, thì nay chuy n v S Tài chính - v t giá qu n lý. - các a phương ã h p nh t U ban v t giá v i S Tài chính thì th ng nh t i tên là S Tài chính - v t giá. T ch c v t giá trong S Tài chính - V t giá g i là Ban v t giá. V quan h công tác trong n i b S Tài Chính - V t giá thì Ban v t giá có nhi m v giúp giám c S v a làm tham mưu cho U ban nhân dân v ch o công tác giá, v a làm ch c năng qu n lý Nhà nư c trên lãnh th . - các a phương chưa h p nh t U ban v t giá v i S Tài chính thì trư c m t t m gi nguyên. - i v i c p qu n, th xã và c p tương ương, c n b trí m t s cán b chuyên trách v công tác giá t trong phòng Tài Chính - thương nghi p giúp u ban nhân dân th c hi n nhi m v qu n lý, ki m tra giá trên a bàn. 2. C ng c i ngũ cán b làm công tác giá. - T nay, các u ban nhân dân t nh, thành ph khi c n i u ng cán b lãnh o công tác giá i làm vi c khác, ph i trao i ý ki n trư c v i U ban v t giá Nhà nư c. - nh ng nơi ang thi u cán b , U ban nhân dân căn c hư ng d n u ban V t giá Nhà nư c, Ban T ch c cán b c a Chính ph , có k ho ch b sung biên ch theo tinh th n g n nh và tinh. - Trong ban lãnh o S Tài chính - v t giá, nh t thi t ph i b trí 1 cán b chuyên trách lãnh o Ban v t giá. - Thư ng xuyên quan tâm công tác ào t o, b i dư ng, nâng cao trình nghi p v , nh n th c chính sách cho cán b làm giá. Hư ng d n vi c rút kinh nghi m qua th c ti n công tác, giúp cho cán b công tác giá nh y bén v i nh ng tư tư ng i m i trong qu n lý kinh t nói chung và qu n lý gía nói riêng. 3. Căn c vào yêu c u qu n lý Nhà nư c v giá c a toàn ngành, U ban v t giá Nhà nư c th ng nh t v i U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu c th hoá ch c năng, nhi m v c a ban v t giá trong S Tài chính - V t giá t i ác a phương U ban nhân dân các a phương th ng nh t v i B tài chính, U ban V t giá Nhà nư c hư ng d n, ch o giám c các S Tài chính - V t giá xây d ng các quy nh v nhi m v quy n h n, phân công trách nhi m, b trí nhân s c a b ph n v t giá trong S Tài chính - V t giá s c th c hi n nhi m v chuyên môn c a t ng lĩnh v c công tác.
  3. 4. Ch nhi m U ban v t giá nhà nư c trao i th ng nh t v i B trư ng B Tài chính hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n. B trư ng các B , ch nhi m các u ban nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng có liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành ch th này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản