Chỉ thị số 10/1997/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 10/1997/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/1997/BYT-CT về việc tăng cường công tác phòng chống nhiễm HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/1997/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1997/BYT-CT Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1997 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG NHI M HIV/AIDS D ch HIV/AIDS ang ti p t c xu hư ng gia tăng nư c ta. T m t trư ng h p nhi m u tiên ư c phát hi n năm 1990, n 30/8/1997 s ngư i nhi m HIV ư c phát hi n lên t i 6.588, trong ó 957 trư ng h p ã ti n tri n thành AIDS, 505 b nh nhân AIDS b t vong. Di n bi n tình hình d ch ngày càng tr nên ph c t p hơn, 55/61 t nh, thành ph phát hi n có ngư i nhi m HIV. D ch phát tri n t nhóm có hành vi nguy cơ cao, có nguy cơ lây truy n qua vi c th c hi n các d ch v y t và lan truy n sang c ng ng. Ngành Y t trong nh ng năm qua ã có nhi u n l c trong vi c ph i h p v i các Ban, ngành tri n khai các ho t ng phòng ch ng nhi m HIV/AIDS. Song hi u qu c a công tác phòng ch ng nhi m HIV/AIDS chưa cao, các m t ho t ng chưa u, c bi t là các ho t ng liên quan n qu n lý chương trình, chuyên môn k thu t các cơ s y t c n ph i ư c kh c ph c. Nhi u cơ s y t chưa th c s coi tr ng công tác an toàn truy n màu, m t s trư ng h p c p c u ph i l y máu c a ngư i thân truy n máu, nhưng không ư c xét nghi m HIV, chưa th c hi n úng các quy nh chuyên môn x lý nhi m HIV/AIDS, c bi t là quy ch v vô khuNn. M t s cơ s khám b nh, ch a b nh chưa s n sàng ti p nh n, i u tr và chăm sóc b nh nhân AIDS, m t s cán b , nhân viên y t còn có thái phân bi t i x v i b nh nhân b nhi m HIV/AIDS. ch n ch nh và tăng cư ng hi u qu ho t ng phòng nhi m HIV/AIDS trong toàn ngành Y t , B trư ng B Y t ch th cho Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ s y t và ơn v trong toàn ngành tri n khai th c hi n ngay các yêu c u sau ây: 1. Th c hi n nghiêm túc "Quy nh chuyên môn x lý nhi m HIV/AIDS" theo Quy t nh s 2557/BYT-Q , ngày 26/12/1996 c a B Y t . a) Th c hi n nghiêm túc quy ch v an toán trong truy n máu. m b o 100% các túi máu và ch phNm máu ư c sàng l c HIV trư c khi s d ng. M i trư ng h p truy n máu (k c máu c a ngư i nhà b nh nhân) cho b nh nhân u ph i ư c sàng l c HIV. T t c các ơn v máu ch sàng l c 1 l n, b ng m t lo i sinh phNm, n u k t qu dương tính ho c nghi ng nhi m HIV u ph i lo i b và không làm xét nghi m l i l n 2. Ph i h p v i các Ban, ngành Trung ương và a phương t ch c các cu c v n ng tình nguy n hi n máu, h n ch d n tình tr ng bán máu chuyên nghi p. b) T ch c ào t o l i cho cán b Y t các tuy n v các quy ch vô và ti t khuNn phòng nhi m HIV/AIDS trong các d ch v y t .
  2. c) Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m tra nh kỳ các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c và tư nhân v vi c ch p hành các quy nh chuyên môn x lý nhi m HIV/AIDS. d) Th trư ng ơn v thư ng xuyên t ch c ki m tra vi c th c hi n quy ch này trong ơn v . Không ư c x y ra lây nhi m HIV qua vi c th c hi n các d ch v y t . e) M i trư ng h p x y ra lây nhi m HIV qua truy n máu ho c d ch v y t ơn v nào thì Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 2. Tăng cư ng công tác qu n lý, chăm sóc, i u tr và tư v n cho ngư i nhi m HIV/AIDS: a) B trí h p lý các i m tư v n và cán b tư v n v HIV/AIDS, b o m nh ng ngư i n xét nghi m ph i ư c tư v n trư c và sau xét nghi m. i v i trư ng h p HIV dương tính c n ph i duy trì tư v n thư ng xuyên. b) T t c các cơ s Y t i u tr u không ư c t ch i i u tr b nh nhân AIDS. Tuỳ theo hoàn c nh và s lư ng b nh nhân AIDS m i a phương vi c thu nh n có th ti n hành t ch c i u tr b nh nhân AIDS theo 3 hình th c: + Các a phương có nhi u ngư i b nhi m HIV/AIDS, có nhi u trư ng h p n ng ph i can thi p v chuyên môn c n b trí m t s phòng b nh t t i khoa truy n nhi m c a b nh vi n a khoa t nh, n u khoa tuy n nhi m không m nh n h t thì có th b nh nhân có bi u hi n nhi m trùng cơ h i n m các khoa có liên quan như Da li u, Lao. Các cơ s khám b nh, ch a b nh ã có khoa i u tr b nh nhân AIDS c n ư c c ng c và b sung các i u ki n c n thi t ti p nh n và i u tr b nh nhân AIDS. + i v i các b nh nhân AIDS nh thì i u tr t i c ng ng (gia ình) là ch y u. Vi c qu n lý, i u tr , theo dõi b nh nhân AISD t i gia ình do trung tâm y t qu n, huy n m nh n. Trung tâm Y t qu n huy n có trách nhi m hư ng d n ngư i b nh i i u tr t i b nh vi n tuy n t nh ho c chuy n v tr m y t xã, phư ng chăm sóc, qu n lý, i u tr ngo i trú. + i u tr t i cơ s t thi n nhân o áp d ng i v i nh ng a phương có kh năng t ch c cơ s t thi n thu nh n b nh nhân AIDS không gia ình, không nơi nương t a, b nh nhân SIDS có hoàn c nh khó khăn. c) Các nguyên t c khi i u tr b nh nhân AIDS: - i u tr theo hư ng d n c a B Y t - T ch c phòng riêng cho b nh nhân AIDS - Th trư ng các cơ s khám b nh, ch a b nh i u tr b nh nhân AIDS ph i t o i u ki n v cơ s v t ch t và trang b phòng h lao ng cho nhân viên y t ch u trách nhi m tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân AIDS. Th c hi n nguyên t c vô khuNn ch ng lây chéo trong b nh viên.
  3. - Sau khi i u tr n i trú n nh cho b nh nhân AIDS, cơ s khám b nh, ch a b nh ph i có trách nhi m thông báo cho Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Y t qu n/huy n th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc và ph i h p i u tr ngo i trú cho ngư i nhi m HIV/AIDS t i c ng ng. d) Ban phòng ch ng AIDS c a S Y t có trách nhi m t ch c các l p t p hu n cho cán b Y t nh m nâng cao k năng v chăm sóc, tư v n nhi m HIV/AIDS. 3. Ch n ch nh công tác giám sát HIV/AIDS ánh giá úng th c tr ng tình hình nhi m HIV/AIDS trong c nư c: a) Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph ch u trách nhi m tri n khai ho t ng giám sát HIV/AIDS ph i m b o s m u xét nghi m theo quy nh. Nh ng a phương không thu c di n giám sát tr ng i m, ch xét nghi m cho các trư ng h p t nguy n, không xét nghi m tràn lan gây lãng phí sinh phNm. b) Sau khi xét nghi m xác nh ngư i nhi m HIV/AIDS, S Y t ho c Trung tâm Y t d phòng ư c S Y t u quy n thông báo cho ngư i b nhi m, gia ình ngư i b nhi m, cán b ch ch t a phương ư c bi t sau khi ã làm t t công tác tư v n. c) Th c hi n nghiêm túc các quy nh v báo cáo d ch, báo cáo k t qu giám sát tr ng i m theo m u và th i gian ã ư c th ng nh t. 4. Qu n lý trang thi t b , sinh phNm chương trình phòng ch ng AIDS Các trang thi t b , sinh phNm chương trình phòng ch ng AIDS ph i có s sách ghi chép y : ngày nh n, tình tr ng các trang thi t b lúc nh n, ngư i s d ng trang thi t b . Ph i có lý l ch và b ng hư ng d n s dung máy. Các sinh phNm ph i b o qu n lanh, theo dõi ch t ch , n u g n h t h n ph i chuy n ngay v Trung tâm Y t d phòng t nh/thành ph s d ng vào m c ích giám sát tr ng i m. Danh sách phân b trang thi t b vô trùng và các sinh phNm ã ư c s p x p theo ngh c a S Y t , n u a phương nào mu n i u ch nh l i ph i báo cáo và ư c s ng ý c a Ban AIDS B Y t . Các trang thi t b ph i ư c s d ng úng m c ích. 5. C ng c công tác ch o qu n lý chương trình các tuy n: Nh ng a phương chưa có Ban phòng ch ng AIDS (k c tuy n huy n) ph i tri n khai thành l p ngay và b trí cán b chuyên trách giúp Lãnh o S Y t theo dõi, i u ph i các ho t ng phòng ch ng AIDS a phương theo hư ng d n c a U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và Ban T ch c cán b Chính ph . Nh n ư c ch th này, B yêu c u Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành t ch c tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng nói trên và báo cáo k t qu v B Y t (V Y t D phòng, V i u tr ). Nguyên Phương
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản