Chỉ thị số 10/1998/CT-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 10/1998/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/1998/CT-UB về việc tiếp tục thực hiện dán tem hàng nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/1998/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 10/1998/CT-UB Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 1998 CH TH V VI C TI P T C TH C HI N DÁN TEM HÀNG NH P KH U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Đ ti p t c th c hi n ch th 853/1997 TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v đ u tranh ch ng buôn l u và gian l n thương m i trong tình hình m i, ngày 16/3/1998 Liên B Tài chính - Thương m i - N i v - T ng c c H i quan đã ban hành Thông tư liên t ch s 30/1998/TTLT - BTC - BTM - BNV - TCHQ hư ng d n tri n khai dán tem đ i v i các m t hàng nh p kh u: Máy thu hình, đ u video, t l nh, máy đi u hòa không khí, đ ng cơ n , s v sinh đư c th c hi n dán tem t 1/4/1998 đ n h t ngày 15/4/1998. Nh m t ch c th c hi n t t ch trương trên, UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành th c hi n các vi c sau đây: 1. Công tác tuyên truy n: - S Văn hóa thông tin ch đ o và ph i h p v i các cơ quan thông tin đ i chúng đ y m nh tuyên truy n ch trương dán tem hàng nh p kh u; Hư ng d n, gi i thích n i dung thông tư liên t ch s 30/1998/TTLT ngày 16/3/1998 c a liên B Tài chính, Thương m i, N i v , T ng c c H i quan đ n các t ch c và cá nhân kinh doanh các m t hàng nh p kh u trên đ các h t nguy n, t giác ch p hành và tranh th đư c s đ ng tình ng h r ng rãi c a các t ng l p nhân dân. - Các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n ph bi n, quán tri t ch trương dán tem, thông tư liên t ch s 30/TTLT trong đơn v , đ m i cán b nhân viên trong ngành hư ng ng và tham gia tích c c công tác dán tem hàng nh p kh u đ t này. - Thư ng xuyên đưa tin k t q a kê khai và dán tem, bi u dương đơn v và các cá nhân làm t t và phê bình nh c nh đơn v cá nhân chưa làm t t, đ u tranh ch ng các bi u hi n tiêu c c trong qúa trình th c hi n dán tem các m t hàng nh p kh u. 2. T ch c th c hi n: - S Thương m i Hà n i (Chi c c qu n lý th trư ng): Ch trì ph i k t h p v i C c Thu Hà n i, Công an Thành ph và các ngành liên quan có k ho ch th c hi n vi c kê khai, ki m tra xác nh n và dán tem x lý vi ph m; b o đ m trên đ a bàn Thành ph đ u đư c kê khai và dán tem xong các m t hàng nh p kh u đ t này đúng th i gian quy đ nh.
  2. S Thương m i có trách nhi m t ng h p, báo cáo thư ng xuyên k t q a th c hi n dán tem cho UBND Thành ph và TW, phát hi n nh ng vư ng m c và đ xu t các bi n pháp ch đ o nh m th c hi n t t vi c dán tem các m t hàng nh p kh u đ t này. - C c Thu Hà n i: Ph i k t h p ch t ch v i Chi c c qu n lý th trư ng, có k ho ch b trí cán b , t p hu n nghi p v cho l c lư ng cán b tr c ti p làm nhi m v dán tem, in đ t khai và ti p nh n k t q a xác nh n t khai, t ch c th c hi n dán tem các m t hàng nh p kh u theo quy đ nh, x lý truy thu thu các trư ng h p vi ph m. - Công an Thành ph : Bám sát và n m ch c m i bi n đ ng trong qúa trình tri n khai dán tem, phát hi n và x lý k p th i các ph n t ch ng đ i, l i d ng vi c dán tem đ xuyên t c, kích đ ng qu n chúng gây bi n đ ng giá c th trư ng và c n tr vi c th c hi n dán tem. H tr cho các cơ quan ch c năng trong vi c dán tem trên các đ a bàn tr ng đi m. - C c H i quan Hà n i: Th c hi n dán tem các m t hàng nh p kh u nói trên t i các c a kh u theo đúng quy đ nh; Đ ng th i có k ho ch ki m tra, giám sát, ngăn ch n các hành vi gian l n thương m i các c a kh u. - S Tài chính, Kho b c Nhà nư c Thành ph : Th c hi n vi c c p kinh phí ph c v k p th i cho nhi m v tr ng tâm đ t xu t này ( ng trư c 50% theo d toán c a Chi c c qu n lý th trư ng, C c thu và các l c lư ng có trách nhi m tr c ti p t ch c vi c dán tem, sau đó căn c quy t đ nh c a UBND Thành ph đ quy t toán chính th c). Th c hi n vi c ti p nh n, x lý nhanh chóng hàng t ch thu do các cơ quan ch c năng bàn giao. - UBND các Qu n, Huy n: Có k ho ch ch đ o thư ng xuyên UBND phư ng, xã, th tr n; các cơ quan ch c năng, các t ch c và cá nhân kinh doanh th c hi n t t các n i dung, bi n pháp dán tem theo đúng quy đ nh t i thông tư liên t ch s 30/1998/TTLT- BTC-BTM-BNV-TCHQ. 3. Các cơ quan QLTT, Thu , Công an, H i quan trên đ a bàn Thành ph và UBND các Qu n, Huy n ph i ch p hành vi c thông tin nhanh hàng ngày và sau khi k t thúc vi c dán tem ph i có báo cáo k t q a b ng văn b n g i v UBND Thành ph (qua S Thương m i) Sau khi đã dán tem các m t hàng các ngành ch c năng c n tăng cư ng giám sát ch t ch vi c lưu thông các m t hàng ph i dán tem trên th trư ng. Phát hi n và x lý nghiêm các đ i tư ng c tình vi ph m theo quy đ nh. Th c hi n dán tem hàng nh p kh u là bi n pháp tích c c đ ch ng nh p l u và tiêu th hàng nh p l u, công tác này có liên quan đ n nhi u t ch c, cá nhân và có các lo i hình kinh doanh, l i ph i tri n khai trong th i gian r t ng n. Do đó s có nhi u khó khăn, ph c t p; Vì v y UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành c n coi đây là m t công tác tr ng tâm đ t xu t; Ph i t p trung ch đ o sát sao và th ng nh t theo yêu c u c a ch th này và thông tư s 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BND-TCHQ ngày 16/3/1998 c a liên B Tài chính - Thương m i - N i v - T ng c c H i quan.
  3. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: KT/ CH T CH - Thư ng tr c Thành y, HĐND thành ph PHÓ CH T CH - B Tài chính, B Thương m i, B N i v , T ng c c H i quan - Đ/c Ch t ch và các đ/c Phó ch t ch UBND Thành ph - Các S , Ban, Ngành, - UBND các Qu n, Huy n, - Chánh VP, Ban kinh t TƯ, VP Thành ph - Lưu : TC-TN-NC LƯƠNG NG C C
Đồng bộ tài khoản