Chỉ thị số 10/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 10/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/2002/CT-UB về việc tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 10/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2002 CH THN V TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP KH C PH C NG C DO S D NG THU C B O V TH C V T TÙY TI N TRÊN RAU MU NG NƯ C. Trên a bàn thành ph có 361 ha tr ng rau mu ng nư c, t p trung t i các qu n Th c, Gò V p, qu n 12, qu n 8, qu n 7 trong nh ng năm qua, thành ph ã t p trung ch o cho các S , ngành và các qu n-huy n tăng cư ng công tác qu n lý dư lư ng thu c b o v th c v t trên nông s n, c bi t là i v i cây rau. S n phNm rau xanh do nông dân thành ph s n xu t ngày càng an toàn và có ch t lư ng hơn. Trong năm 2001, Chi c c B o v th c v t và Trung tâm dinh dư ng thành ph phân tích 248 m u rau các lo i, ch có 18 m u không t tiêu chuNn an toàn, chi m 7,3%. Tuy nhiên, trong nh ng tháng u năm 2002, tình hình ng c c p tính do ăn ph i rau mu ng nư c dư lư ng thu c b o v th c v t có chi u hư ng gia tăng, n nay ã x y ra 55 trư ng h p. Nguyên nhân chính ph n l n do các vùng t tr ng rau mu ng nư c s d ng các ngu n nư c kênh r ch ã b ô nhi m n ng, các ch t th i t các khu dân cư t p trung, các Xí nghi p, Nhà máy, B nh vi n... Rau mu ng nư c canh tác liên t c, không luân canh nên sâu b nh h i tích lũy ngày càng nhi u, sâu h i ã kháng thu c và lư ng thu c b o v th c v t do nông dân s d ng v i li u lư ng cao. G n ây m t s nông dân s d ng các lo i thu c b o v th c v t không n m trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. kh c ph c tình tr ng canh tác rau mu ng trên các vùng t có ngu n nư c ô nhi m n ng và ch m d t vi c s d ng thu c c m, thu c ngoài danh m c trên cây rau ; y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các cơ quan, ơn v S , ngành thu c thành ph và Trung ương óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n khNn trương th c hi n m t s công tác c p bách sau ây : 1.- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i S Y t , S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và y ban nhân dân các qu n, huy n liên quan : 1.1. T ch c oàn ki m tra liên ngành i u tra toàn b hi n tr ng canh tác rau mu ng nư c trên a bàn thành ph . ánh giá m c ô nhi m ngu n nư c, thu c b o v th c v t và phân tích các ch tiêu v dư lư ng thu c b o v th c v t trên rau (kim lo i n ng, thu c b o v th c v t, Nitrat... ). xu t các bi n pháp qu n lý Nhà nư c và x lý, ch tài các vi ph m trong vi c mua bán và s d ng thu c b o v th c v t. 1.2. Ch o Chi c c B o v th c v t thu c S ph i h p v i Công an kinh t , y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c thanh, ki m tra các i m mua bán thu c b o v th c v t ch n ch nh và x lý nghiêm các t ch c, cá nhân có hành vi mua, bán và s
  2. d ng các lo i thu c b o v th c v t không ư c phép lưu hành, s d ng. ng th i ph i h p cơ quan thông tin i chúng t ch c tuyên truy n và t p hu n vi c s d ng thu c b o v th c v t trên các lo i rau và rau mu ng nu c nói riêng. K t h p xây d ng các i m trình di n khuy n nông v canh tác rau mu ng an toàn. 2.- H i Nông dân thành ph có trách nhi m v n ng nông dân tr ng các lo i rau và tr ng rau mu ng nư c ph i áp d ng theo các quy trình s n xu t rau an toàn, s d ng thu c b o v th c v t theo úng quy nh. 3.- Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c b o v th c v t ti n hành l p D án u tư phòng Giám nh b o v th c v t g m : Giám nh dư lư ng thu c b o v th c v t trên nông s n, ch t lư ng thu c b o v th c v t và sinh v t h i cây tr ng. 4.- Trung tâm y t D phòng và Trung tâm dinh dư ng thu c S Y t thành ph ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph và S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thành ph t ch c i u tra, nghiên c u m c ô nhi m c a rau mu ng nư c i v i s c kho c ng ng. 5.- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c v i S Tài chính-V t giá và S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng xu t trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph c p kinh phí các ơn v t ch c các ho t ng i u tra và nghiên c u nói trên. 6.- S Văn hóa Thông tin thành ph có k ho ch và ph i h p các phương ti n thông tin i chúng t ch c tuyên truy n v n ng cho ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng vi c s n xu t và s d ng an toàn các s n phNm rau nh m m b o s c kh e cho c ng ng dân cư. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S , ngành cơ quan, ơn v thu c thành ph và Trung ương óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình t ch c th c hi n, thư ng xuyên báo cáo tình hình k t qu và nh ng khó khăn vư ng m c, xu t c th trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i ch o và gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - B Nông nghi p và PTNT (VP2) - B y t (VP2) PHÓ CH TNCH - B Thương m i (VP2) - C c B o v th c v t B NN và PTNT - TT/TU, TT.H ND/TP, TT.UBND/TP - S Y t , S KH và T, S NN và PTNT - S Thương m i, CC Qu n lý th trư ng - Chi c c B o v th c v t, - Trung tâm y t D phòng Mai Qu c Bình - TT Dinh dư ng thu c S Y t , S Tư pháp - S TC-VG, S KH CN và Môi trư ng - CATP, S Công nghi p, S VH TT - S GT- CC, H i Nông dân TP - H i LH Ph n , M t tr n T qu c TP - UBND các qu n : 2,7,8,9,12,T , GV
  3. - UBND các huy n : CC, HM, NB, BC - Các ài Báo : ài TH.TP, ài phát thanh TP, Báo SGGP, Báo Tu i Tr , Ngư i Lao ng - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu
Đồng bộ tài khoản