Chỉ thị số 106-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 106-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 106-CT về việc xét khen thưởng các tập thể và cá nhân nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 106-CT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 106-CT Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 1985 CH THN V XÉT KHEN THƯ NG CÁC T P TH VÀ CÁ NHÂN NHÂN DNP K NI M NH NG NGÀY L L N TRONG NĂM 1985 Thi hành ngh quy t s 17-NQ/TƯ ngày 7-2-1984 c a B Chính tr và ch th s 40- CT/TƯ ngày 13-3-1984 c a Ban Bí thư Trung ương ng v t ch c nh ng ngày l l n trong hai năm 1984 -1985, trong năm 1984 Chính ph ã xét khen thư ng thành tích nhi u năm c a l c lư ng vũ trang nhân dân, m t s ngành, a phương, ơn v và cá nhân. Năm 1985 Chính ph ti p t c xét khen thư ng cho các ngành, a phương, ơn v và cá nhân áng ư c khen thư ng vi c khen thư ng có tác d ng ng viên, giáo d c, nêu gương, và ư c ti n hành m t cách th ng nh t, Ch t ch H i ng B trư ng ch th : 1. Ph i n m v ng m c ích, ý nghĩa c a vi c khen thư ng là nh m bi u dương thích áng nh ng thành tích, công lao to l n c a các ngành, các c p, c a quân, dân và cán b ã nhi u năm liên t c có nh ng c ng hi n cho s nghi p cách m ng c a ng và dân t c, ng th i bi u dương m nh m nh ng thành tích c a các t p th và cá nhân ã l p ư c trong phong trào thi ua chào m ng nh ng ngày l l n; ng viên m i ngư i hăng hái phát huy truy n th ng cách m ng vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c, ph n u hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1985 và k ho ch Nhà nư c 5 năm 1981-1985. 2. Nh ng i tư ng ư c xét khen thư ng là: - Các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương; các ngành và các oàn th Trung ương có thành tích th c hi n các nhi m v chính tr ch y u trong 40 năm qua, ho c t ngày ư c thành l p n nay. - Các huy n, qu n, th xã, các ngành và oàn th c a t nh, các ơn v cơ s , các cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u toàn qu c, ho c xu t s c tiêu bi u c a ngành, c a a phương v th c hi n k ho ch Nhà nư c và nhi m v công tác trong nhi u năm li n, ch y u là t 1975 n nay. 3. V t ch c ch o th c hi n c n chú ý m t s i m sau ây: - Các c p y và th trư ng các ngành, các a phương c n có s ch o ch t ch vi c khen thư ng ư c chính xác, công b ng và b o m tương quan chung. - Ph i có cơ s t ng k t công tác nhi u năm, có nh ng s li u và s vi c c th , ánh giá úng thành tích và khuy t i m trong nh ng năm qua và hi n nay.
  2. - Các ngành, a phương và ơn v ư c ngh khen thư ng v thành tích nhi u năm cũng ph i trên cơ s có thành tích xu t s c v th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v công tác khác trong năm 1984 và có quá trình ti n b liên t c; trư ng h p ã ư c xét thư ng th a áng và không l p ư c thành tích m i x ng áng ư c khen thư ng m c cao hơn thì không ngh thêm vào d p này. - V khen thư ng cá nhân, c n xét ngh khen thu ng cho cán b có nhi u công lao, nay tu i ã cao, ã ho c s p ngh hưu; trư c h t là các cán b thu c di n quy nh trong thông tri s 38-TT/TƯ ngày 25-10-1984 c a Ban Bí thư Trung ương. i v i các cá nhân khác có thành tích x ng áng thì xét ngh thư ng xuyên. - Th t c l p h sơ ngh khen thư ng và phân c p xét duy t khen thư ng các thành tích t ng k t nhi u năm ph i ti n hành y như i v i các ngh thư ng kỳ hàng năm. Các h sơ ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng ph i g i v Vi n Huân chương. 4. Vi c công b khen thư ng s ti n hành ch y u vào d p Qu c khánh 2-9 và d p k ni m ngày gi i phóng các a phương 5. Vi n Huân chương ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t thi hành ch th này và l y ý ki n c a y ban K ho ch Nhà nư c, y ban Thanh tra Nhà nư c, Ban Thi ua Trung ương, các Ban c a ng, các oàn th và các ngành có liên quan khác Trung ương trong vi c ánh giá thành tích các ngành và a phương trình Ban Bí thư Trung ương và Thư ng v H i ng B trư ng xét và quy t nh. KT. CH TNCH H I NG B TRƯ NG PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản