Chỉ thị số 11/1997/CT-BNV(V11)

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 11/1997/CT-BNV(V11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/1997/CT-BNV(V11) về việc chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/1997/CT-BNV(V11)

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1997/CT-BNV(V11) Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 1997 CH THN V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC TU N TRA, KI M SOÁT GIAO THÔNG Ư NG B VÀ CH NG TIÊU C C TRONG KHI THI HÀNH NHI M V Th c hi n các Ngh nh c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t ô th , l c lư ng Công an nhân dân mà nòng c t là l c lư ng C nh sát giao thông ã góp ph n quan tr ng b o m tr t t an toàn giao thông, ngăn ch n có hi u qu ho t ng c a các lo i t i ph m trên các tuy n giao thông, gi i quy t ư c cơ b n t ua xe máy trái phép. Nh ng k t qu t ư c ã ư c Chính ph ghi nh n, nhân dân ng tình khen ng i. Trong công tác và chi n u h u h t cán b , chi n sĩ C nh sát giao thông ã nêu cao ư c tinh th n trách nhi m vì dân ph c v , nhi u ng chí ã l p công xu t s c ư c khen thư ng, có ng chí b thương, có ng chí ã anh dũng hy sinh trong u tranh ch ng t i ph m, b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân. Lãnh o Công an các c p nói chung ã quan tâm ch o và th c hi n các bi n pháp u tranh ch ng tiêu c c, tham nhũng trong l c lư ng C nh sát giao thông; Do v y tình hình tiêu c c c a C nh sát giao thông ã bư c u có chuy n bi n. Tuy nhiên, trên các tuy n qu c l m ts a phương v n còn nhi u tiêu c c: Tình tr ng ph bi n là tuỳ ti n ch n xe ki m tra sách nhi u gây phiên hà, khó khăn cho nhân dân. L c lư ng thanh tra pháp lu t c a B ã ki m tra phát hi n g n 50 v , trên 100 CBCS C nh sát giao thông và Công an các Qu n, huy n thu c trên 20 a phương vi ph m nh n ti n mãi l c a lái xe, làm sai quy trình công tác... ph i ngh x lý k lu t. Nhi u a phương x lý r t nghiêm, nhưng cũng có nơi không x lý ho c x lý không úng m c. Có nhi u nguyên nhân d n n tình tr ng tiêu c c kéo dài trong l c lư ng CSGT, có nguyên nhân do lãnh o Công an các a phương chưa ích thân ch o quy t li t, không ki m tra thư ng xuyên vi c ch p hành các Ch th , Quy t nh, quy trình công tác. Còn né tránh, không x lý nghiêm, kiên quy t i v i cán b , chi n sĩ có sai ph m. Vi c t ch c TTKS giao thông chưa h p lý nên chưa phát huy ư c tác d ng tích c c c a bi n pháp này; Song nguyên nhân ch y u là s rèn luy n ph n u c a m t b ph n cán b chi n sĩ thu c l c lư ng CSGT chưa t t. M t s cán b chi n sĩ ã thoái hoá bi n ch t, l i d ng nhi m v quy n h n d ng xe ki m tra, sách nhi u l y ti n mãi l . M t s lãnh o Phòng, i, Tr m thi u trách nhi m, làm ngơ ho c thông ng v i các hành vi tiêu c c nói trên, không có bi n pháp ch n ch nh các vi ph m. Nh ng ơn v có cán b chi n sĩ sai ph m thì ngư i lãnh o tr c ti p cũng chưa ư c ki m i m làm rõ trách nhi m và ch u x lý k lu t.
  2. M t s l c lư ng khác c a Công an huy n, th xã, phư ng... cũng l i d ng ch c trách ch n xe ki m tra không úng quy nh, sách nhi u òi ti n, không ch p hành nghiêm Ch th c a B . Tình hình tr t t an toàn giao thông ư ng b v n có chi u hư ng ph c t p, tai n n giao thông v n nghiêm tr ng, vi ph m v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th v n ph bi n. Tiêu c c vi ph m trong l c lư ng CSGT v n r t nghiêm tr ng và là m t v n nh c nh i gây nh hư ng r t x u n uy tín c a l c lư ng C nh sát nhân dân. th c hi n nghiêm, có hi u qu các Ngh nh c a Chính ph , t o m t bư c chuy n bi n ti n b trên lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông m t yêu c u r t quan tr ng là ph i ch n ch nh l i công tác TTKS giao thông ư ng b và kiên quy t Ny lùi tiêu c c, sách nhi u nhân dân trong khi thi hành công v , l y l i uy tín c a l c lư ng Công an. Lãnh o B yêu c u ng chí Giám c Công an các a phương tr c ti p ch o th c hi n ngay m t s bi n pháp sau ây: 1. Ti p t c ch o các ơn v C nh sát nhân dân, Công an qu n, huy n, th xã, phư ng nghiên c u h c t p n m v ng và th c hi n nghiêm ch nh các Ch th , m nh l nh công tác c a B v gi gìn tr t t an toàn giao thông. Nghiêm c m các l c lư ng C nh sát tr t t , C nh sát b o v , Công an các qu n, huy n, công an phư ng và các l c lư ng Công an khác ra ư ng d ng xe ki m soát. Vi c tham gia vào các t ki m tra liên ngành ki m tra, ki m soát hàng hoá ph i có l nh vi t c a Giám c Công an t nh, thành ph tr lên và giao cho CSGT thu c Công an t nh, thành ph th c hi n. 2. Giao cho T ng c c C nh sát nhân dân rà soát báo cáo lãnh o B gi i tán ngay m t s ch t CSGT c a Công an các a phương trên qu c l 1A, 5A, không tình tr ng m t o n ư ng có quá nhi u ch t CSGT. CSGT ch làm nhi m v tu n tra lưu ng trên ư ng phòng ng a, x lý các trư ng h p vi ph m lu t l giao thông, gi i quy t tai n n và v vi c x y ra. T ng c c CSND khNn trương nghiên c u xu t lãnh o B s a i, b sung m t s quy nh không còn phù h p trong lĩnh v c TTKS giao thông ư ng b như s a i, b sung Thông tư 03/TT-BNV ngày 12/6/1990 v "b trí l c lư ng TTKS giao thông trên các qu c l " theo hư ng b trí theo tuy n, ch m d t tình tr ng ki m tra tràn lan các a phương. S a i, b sung v ch c năng, quy n h n, nhi m v các Tr m c a ô thu c các thành ph l n như Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng... theo Quy t nh s 440 ngày 07/6/1984 cho phù h p v i tình hình th c t và s phát tri n trong tương lai. 3. Nh ng a phương ư c B cho phép l c lư ng C nh sát giao thông ra ư ng làm nhi m v TTKS giao thông, thì lãnh o ơn v ph i tr c ti p duy t k ho ch TTKS th t c th (làm gì, âu, th i gian và ngư i th c hi n...) các t TTKS khi làm nhi m v ph i th c hi n úng theo k ho ch ã duy t, ph i luôn gi úng tư th tác phong c a ngư i Công an nhân dân, nghiêm c m các hành vi sách nhi u, các bi u hi n c a quy n, hách d ch gây khó khăn cho nhân dân. Ph i có s nh t ký tu n tra ghi n i dung và k t qu ki m tra t ng phương ti n. H t ca làm vi c các t TTKS ph i vi t báo cáo, lãnh o ơn v ph i tr c ti p ki m tra k t qu ho t ng, rút kinh nghi m ngay. Hàng tu n lãnh o Công an t nh, thành ph ph i tr c ti p nghe báo cáo và cho ý ki n ch o công tác TTKS giao thông, n u phát hi n trư ng h p nào không th c hi n
  3. úng quy nh ph i ki m i m, rút kinh nghi m ình ch ngay không cho ra ư ng làm nhi m v ; N u c ý vi ph m ph i x lý k lu t và báo cáo v B . 4. Giao cho thanh tra Công an t nh, thành ph ph i h p v i các ơn v liên quan tăng cư ng ki m tra thư ng xuyên và t xu t v i ho t ng c a CSGT trên ư ng. K p th i ng viên khen thư ng các trư ng h p l p công xu t s c, các gương ngư i t t vi c t t, ch p hành nghiêm túc các quy nh c a B ; ng th i x lý nghiêm, kiên quy t, k p th i m i hành vi tiêu c c, tham nhũng theo úng quy nh t i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 82/Q -BNV ngày 9/3/1996 c a B . Qua x lý các v vi ph m c n phân tích rõ nguyên nhân, i u ki n sai ph m k p th i ch n ch nh, phòng ng a. Nh ng ơn v có cán b chi n sĩ sai ph m thì ch huy c p i, c p phòng cũng ph i ch u trách nhi m và b x lý k lu t nghiêm minh, úng m c. 5. Các ơn v C nh sát giao thông c n ti p t c tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng, qu n lý n i b , Ny m nh phong trào h c t p và th c hi n nghiêm túc 6 i u Bác H d y Công an nhân dân; h c t p noi gương các i n hình tiên ti n trong l c lư ng Công an nhân dân nói chung và C nh sát giao thông nói riêng. Duy trì thư ng xuyên sinh ho t ơn v , u tranh phê và t phê bình trong n i b m t cách thi t th c. T ng phòng, i, tr m, t công tác CSGT ph i thư ng xuyên t ch c h c t p quán tri t các quy nh v ch ng tiêu c c tham nhũng, các quy trình, quy ch , ch công tác c a C nh sát giao thông như: Quy trình tu n tra ki m soát giao thông ư ng b , quy trình x lý vi ph m, quy trình gi i quy t tai n n giao thông ư ng b , quy t nh s 82/Q -BNV v x lý cán b chi n sĩ Công an vi ph m trong lĩnh v c b o v tr t t an toàn giao thông. 6. T ng c c C nh sát nhân dân ti p t c ch o duy trì và tăng cư ng m nh hơn n a ho t ng c a các t thanh tra pháp lu t. Trang b thêm các phương ti n k thu t và áp d ng m t s bi n pháp nghi m v c n thi t khi th c hi n nhi m v nh m phát hi n k p th i, chính xác nh ng cán b , chi n sĩ sai ph m. Sơ k t công tác u tranh ch ng tiêu c c trong tu n tra ki m soát, có bi n pháp kh c ph c ch n ch nh cho toàn l c lư ng C nh sát giao thông. 7. T ng c c C nh sát nhân dân và Công an các t nh, thành ph ph i có k ho ch c th th c hi n Ch th này. T ng c c xây d ng l c lư ng Công an nhân dân và Thanh tra B có trách nhi m ph i h p v i T ng c c C nh sát nhân dân ôn c, ch o, ki m tra Công an các ơn v , a phương th c hi n. ng th i chăm lo các i u ki n làm vi c, ch chính sách cho cán b , chi n sĩ. Thông qua các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và a phương ti p t c tuyên tuy n các văn b n pháp lu t, các quy nh hi n hành c a B v tu n tra ki m soát giao thông nhân dân bi t, ch p hành và giám sát vi c th c hi n c a l c lư ng C nh sát giao thông. Trong báo cáo tháng c a Công an các a phương c n ph n ánh rõ tình hình và công tác ch n ch nh l c lư ng TTKS giao thông và ch ng tiêu c c trong khi thi hành nhi m v c a l c lư ng CSGT.
  4. Ch th này c n ư c quán tri t t i toàn th cán b , chi n sĩ Công an nhân dân ch p hành. Lê Minh Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản