Chỉ thị số 11/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 11/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/1999/CT-TTg về việc chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1999 CH THN V VI C CH N CH NH CÁC SAI PH M Ã PHÁT HI N QUA THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 1998 K t qu thanh tra công tác qu n lý tài chính và ngân sách nhà nư c năm 1998 t i m t s t nh, thành ph , B , ngành và doanh nghi p nhà nư c, công tác qu n lý tài chính và ngân sách nhà nư c còn nhi u sai ph m, y u kém. Khâu l p d toán thi u ch t ch , chưa bám sát nhi m v và ch do nhà nư c quy nh, d n t i nhi u ơn v th a kinh phí trong khi ngân sách nhà nư c h t s c khó khăn. Trong qu n lý ngân sách nhà nư c, nhi u a phương còn ngoài ngân sách các kho n thu như ti n cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c, ti n chênh l ch n bù gi i to t, ti n thu c p quy n s d ng t; chưa h ch toán các kho n vi n tr , vi n phí, h c phí... trong ngân sách nhà nư c; cho mi n, gi m thu không úng thNm quy n; mi n, gi m l phí trư c b , áp d ng thu xu t thu tiêu th c bi t... sai lu t. Tình tr ng chi không úng ch còn nhi u, vi c chi tiêu trong khu v c hành chính vư t so v i d toán r t l n; mua s m ô tô, xây d ng tr s làm vi c không úng quy nh và lãng phí. Vi c b trí v n u tư xây d ng cơ b n còn dàn tr i, có nơi còn b trí k ho ch v n cho m t s công trình chưa có quy t nh u tư, chưa có lu n ch ng kinh t k thu t và d toán ư c duy t ho c chưa th c hi n nghiêm túc quy ch u th u, c p phát v n u tư vư t d toán ngân sách ư c duy t, thanh toán không úng kh i lư ng công trình hoàn thành. Trong qu n lý tài chính t i doanh nghi p nhà nư c còn nhi u sơ h , s d ng v n u tư kém hi u qu , gây l l n; ho t ng liên doanh, liên k t m t s doanh nghi p không có hi u qu , kh năng thu h i v n th p, công n l n, m t kh năng thanh toán; vi c ch p hành ch h ch toán, k toán nhi u doanh nghi p còn nhi u y u kém, sai ch quy nh. kh c ph c nh ng khuy t i m và sai ph m trong công tác qu n lý tài chính và ngân sách nhà nư c, yêu c u Th trư ng các B , ngành, a phương và ơn v th c hi n ngay m t s vi c sau ây: 1. Ch o các ơn v liên quan ch n ch nh ngay nh ng khuy t i m, sai ph m v tài chính do Thanh tra Tài chính ã có k t lu n thanh tra; trong ó, ph i xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân v nh ng thi u sót, sai ph m và có hình th c x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t. ng th i thư ng xuyên ki m tra, hư ng d n ơn v th c hi n úng nguyên t c, ch tài chính.
  2. Các doanh nghi p nhà nư c ph i nhiêm ch nh ch p hành các quy nh v qu n lý tài chính c a nhà nư c, ng th i, ph i x lý nghiêm và có bi n pháp kh c ph c nh ng y u kém, sai ph m qua k t qu thanh tra, ki m tra tài chính, nh t là công tác h ch toán, k toán. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph ph i th c hi n úng thNm quy n, úng quy nh v qu n lý thu phí, l phí, mi n gi m thu ; không các ngu n thu c a ngân sách ngoài quy t toán ngân sách nhà nư c, chi ngân sách ngoài d toán. L p d toán và phân b kinh phí cho các ơn v hành chính s nghi p, cho các t ch c tr c thu c theo úng các quy nh c a Nhà nư c. Rà soát các ngu n kinh phí h p pháp khác, kinh phí k t dư gi m s ph i chi t ngân sách nhà nư c. B o m chi tiêu úng nhi m v , úng ch và t ch c xét duy t quy t toán chi hành chính s nghi p thư ng xuyên úng quy nh, ki m i m trách nhi m và x lý nghiêm minh các sai ph m trong công tác ki m tra, xét duy t quy t toán mà Thanh tra Tài chính phát hi n. Th c hi n công khai tài chính, công khai ngân sách theo Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . 3. Giao B Lao ng - Thương binh và xã h i ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, a phương ki m tra, ch n ch nh l i vi c xét duy t và quy t toán qu ti n lương cho các doanh nghi p; b sung các quy nh v trách nhi m pháp lý c a cá nhân, t p th trong vi c phê duy t sai ơn giá ti n lương cho các ơn v c p dư i. 4. Th c hi n úng các Quy ch u th u trong u tư và xây d ng, kh c ph c ngay tình tr ng nhi u d án công trình thu c i tư ng ph i t ch c u th u nhưng v n th c hi n ch nh th u tuỳ ti n. - Quy nh rõ trách nhi m c a các ch u tư, các nhà th u xây l p i v i quá trình th c hi n nghi m thu, thanh quy t toán d án công trình, ch m d t tình tr ng thanh quy t toán sai ơn giá, kh i lư ng; - Quy nh c th v qu n lý giá trong u tư xây d ng và s d ng các ngu n v n vay nư c ngoài (ODA), cho u tư xây d ng, mua máy móc, thi t b tr ch m... - Ch o các doanh nghi p u tư m r ng s n xu t, k c liên doanh, liên k t, úng ch quy nh, phù h p v i quy ho ch phát tri n c a ngành, b o m có hi u qu thi t th c. 5. B Tài chính hư ng d n các B , ngành, a phương v n i dung và phương pháp ki m tra vi c s d ng các qu t t c các B , ngành, a phương qu n lý và tr c ti p ki m tra, thanh tra các qu c a các ơn v hành chính s nghi p, doanh nghi p tr ng i m; ki m tra, ôn c th c hi n Ch th này và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trư c ngày 30 tháng 7 năm 1999.
  3. 6. T năm 1999, nh kỳ (6 tháng, 1 năm) B Tài chính có trách nhi m t ng h p k t qu thanh tra tài chính và x lý các sai ph m ã phát hi n, báo cáo Th tư ng Chính ph . 7. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v liên quan t ch c tri n khai th c hi n nghiêm Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản