Chỉ thị số 11/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 11/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2003/CT-UB về việc đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng dất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 11/2003/CT-UB Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2003 CH THN V VI C Y M NH T CH C U GIÁ QUY N S D NG D T T O V N U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng là m t ch trương l n c a Thành u , H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph và ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n. Năm 2001, U ban nhân dân thành ph ã ch o U ban nhân dân huy n ông Anh th c hi n thí i m d án u giá quy n s d ng t t ư c k t qu t t. U ban nhân dân thành ph ã ban hành Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 qui nh v u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn thành ph , t o cơ s pháp lý các S , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n th c hi n. Năm 2002, U ban nhân dân thành ph ã giao nhi m v cho U ban nhân dân các qu n, huy n và m t s S , Ngành tri n khai các d án u giá quy n s d ng t. Tuy nhiên, vi c tri n khai công tác này còn ch m, chưa áp ng ti n , yêu c u ch o c a U ban nhân dân thành ph . M t s ơn v , S , ngành và U ban nhân dân qu n, huy n chưa quán tri t và quan tâm úng m c, ch o chưa sát sao, quy t li t công tác này. Năm 2003, U ban nhân dân thành ph ã trình Th tư ng chính ph k ho ch s d ng t, trong ó di n tích t u giá là 105 ha. D ki n trong năm 2003 s gi i phóng m t b ng, xây d ng h t ng k thu t xong và t ch c u giá là 50 ha (di n tích 55 ha t còn l i s chuNn b u tư, xây d ng h t ng và t ch c u giá vào u năm 2004). ây là m t trong nh ng nhi m v công tác tr ng tâm t o v n, áp ng nhu c u u tư phát tri n, góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph . th c hi n m c tiêu trên, U ban nhân dân thành ph yêu c u các S , ngành, U ban nhân dân các qu n, huy n và Ch u tư th c hi n các n i dung nhi m v sau ây : 1. Các S , ngành, U ban nhân dân các qu n, huy n và Ch u tư ư c giao nhi m v th c hi n các d án u giá quy n s d ng t c n Ny nhanh ti n tri n khai các d án, tuân th các qui nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, qui nh v u giá quy n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng ban hành kèm theo Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph . 2. i v i các d án xây d ng h t ng k thu t ph c v u giá, rút ng n th i gian chuNn b u tư, c i cách th t c hành chính, yêu c u :
  2. -S a chính Nhà t căn c k ho ch s d ng t ư c duy t, d th o t trình báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép U ban nhân dân thành ph t m thu h i t th c hi n b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng i trư c m t bư c. Sau khi hoàn thi n các th t c v u tư và xây d ng s trình Th tư ng Chính ph quy t nh thu h i và giao t chính th c th c hi n d án. - S Qui ho ch - Ki n trúc xu t các khu t u giá quy n s d ng t, tho thu n v qui ho ch - ki n trúc, ôn c vi c xây d ng và phê duy t qui ho ch t ng m t b ng. - S Tài chính V t giá ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư ch ng xu t phương án v n : ng trư c t ngân sách thành ph , v n vay ho c huy ng th c hi n công tác thi t k qui ho ch, chuNn b u tư, b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng và xây d ng HTKT m b o ti n c a d án. - S K ho ch và u tư ch ng hư ng d n các ch u tư th c hi n các th t c l p d án u tư; ưu tiên thNm nh, phê duy t trư c các d án ph c v u giá quy n s d ng t. 3. Các S , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n và các ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n úng qui nh, qui trình và th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng ban hành t i Quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16 tháng 7 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph v gi i thi u a i m, tho thu n qui ho ch - ki n trúc, phê duy t qui ho ch t ng m t b ng, thNm nh d án, thNm nh thi t k - t ng d toán ph c v u giá quy n s d ng t. 4. Giao S a chính Nhà t là cơ quan thư ng tr c giúp U ban nhân dân thành ph ch o công tác này, S a chính Nhà t có trách nhi m : - Thư ng xuyên ki m tra ôn c các ch u tư, t ng h p, báo cáo U ban nhân dân thành ph v tình hình tri n khai các d án u giá quy n s d ng t, nh ng khó khăn, vư ng m c và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. i v i các ơn v ư c giao nhi m v làm ch u tư sau 03 tháng chưa tri n khai th c hi n thì báo cáo U ban nhân dân thành ph giao ơn v khác th c hi n. - Ph i h p v i các S , ngành rà soát qui nh v u giá quy n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng trên a bàn thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph , n u có n i dung không còn phù h p thì báo cáo U ban nhân dân thành ph i u ch nh. - Ph i h p v i S Tài chính V t giá t ch c chương trình t p hu n cho cán b chuyên môn c a các qu n, huy n và ch u tư v cơ ch , chính sách, qui trình th t c tri n khai công tác u giá quy n s d ng t. 5. Các s , ngành có liên quan và U ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m nh kỳ hàng tháng, hàng quí, 6 tháng, 9 tháng và c năm báo cáo tình hình tri n khai công tác u giá quy n s d ng t, nh ng khó khăn vư ng m c và ki n ngh c th U ban nhân dân thành ph gi i quy t. Báo cáo g i v U ban nhân dân thành ph
  3. ng th i g i S a chính Nhà t và S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo U ban nhân dân thành ph . 6. Hàng tháng, U ban nhân dân thành ph h p giao ban ki m i m ti n tri n khai các d án. Giao S a chính Nhà t là cơ quan thư ng tr c t ng h p tình hình, báo cáo t i các bu i h p giao ban hàng tháng. u giá quy n s d ng t là m t nhi m v quan tr ng c a Thành ph năm 2003. Vì v y, U ban nhân dân thành ph yêu c u Giám c các S , ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Th trư ng các ơn v ư c giao làm ch u tư ph i quán tri t và t ch c th c hi n t t ch th này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quí ôn
Đồng bộ tài khoản