Chỉ thị số 11/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 11/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2005/CT-UB về đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2005/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 11/2005/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2005 CH THN V M B O CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH, CH NG THAM NHŨNG, TH T THOÁT TRONG XÂY D NG CƠ B N G n ây hi n tư ng b t xén v t tư trong thi công các công trình xây d ng di n bi n r t ph c t p. tăng cư ng m b o ch t lư ng công trình, ch ng tham nhũng, th t thoát trong xây d ng cơ b n, th c hi n “Năm 2005-Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m”; y ban nhân dân thành ph Ch th như sau : 1. Các S qu n lý chuyên ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n, các ch u tư và các Ban qu n lý d án các d án u tư s d ng các ngu n v n có tính ch t ngân sách trên a bàn thành ph ph i ch ng tăng cư ng ki m tra liên t c ; ch o các ơn v tư v n l p d án, tư v n kh o sát, thi t k , ph i kh o sát chính xác, thi t k t tiêu chuNn ch t lư ng Vi t Nam; ch o vi c thương th o, ký k t h p ng ch t ch v i nhà th u thi công, quy nh rõ nghĩa v , trách nhi m, bi n pháp ch tài i v i nhà th u thi công, nh m m b o ch t lư ng, tiêu chuNn; ch o Ban qu n lý d án, tư v n giám sát theo dõi, giám sát ch t ch v ch t lư ng công trình, s d ng v t tư, nguyên v t li u trong quá trình thi công công trình úng thi t k , ch ng lo i, ch t lư ng, kích thư c theo quy nh ; ngăn ch n tri t và có hi u qu tình tr ng b t xén v t tư trong thi công và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v ch t lư ng công trình do ơn v mình ph trách. 2. Giao S Xây d ng và Thanh tra thành ph làm u m i ph i h p v i các s - ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n, trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 5 năm 2005 thành l p các oàn thanh tra, ki m tra m t s d án u tư xây d ng công trình tr ng i m, công trình quy mô l n ho c các công trình có nghi v n v ch t lư ng (m i Công an thành ph và y ban Ki m tra Thành y cùng tham gia); sau khi thanh tra, ki m tra, báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph xem xét x lý và ch n ch nh k p th i./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B Xây d ng, Thanh tra Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban Ki m tra Thành y - Công an thành ph - Thanh tra thành ph
  2. - Các s - ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n - huy n Lê Thanh H i - Các T ng Công ty thu c thành ph - Các Báo, ài - VPH -UB : CVP, PVP/ T, KT, VX, PC - T DA, T, CNN, VX, TM, TH (3b) - Lưu (TH-LTg)
Đồng bộ tài khoản