Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 11/2008/CT-UBND Th D u M t, ngày 09 tháng 10 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG TH C HI N CÔNG TÁC B O H LAO NG, AN TOÀN LAO NG TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Trong nh ng năm qua, cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, nhi u doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ã ưa công ngh m i và thi t b hi n i vào ho t ng s n xu t kinh doanh. ây là nh ng tín hi u tích c c t o môi trư ng c i thi n i u ki n lao ng, phòng tránh tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. Trên cơ s các văn b n hư ng d n, ch o c a Trung ương, B , ngành. Các S , ngành liên quan trong t nh ã ban hành nhi u văn b n ch o, hư ng d n cho các doanh nghi p t ch c th c hi n pháp lu t b o h lao ng, bi n pháp phòng tránh tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và cháy n ; nhi u doanh nghi p ã t ch c th c hi n nghiêm túc nên ã không x y ra tai n n lao ng nghiêm tr ng, tai n n lao ng ch t ngư i; m t s doanh nghi p nhi u năm li n ã m b o an toàn i v i ngư i lao ng và ã ư c tuyên dương danh hi u cúp vàng an toàn lao ng… Tuy nhiên trong năm 2007 và nh ng tháng u năm 2008, tình hình tai n n lao ng, c bi t là tai n n lao ng nghiêm tr ng và tai n n lao ng ch t ngư i có xu hư ng gia tăng. Nguyên nhân ch y u d n n tình tr ng này là do công tác b o h lao ng, an toàn lao ng chưa ư c quan tâm úng m c; nh n th c c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng còn h n ch ; ý th c ch p hành các quy nh v an toàn lao ng c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng còn th p; công tác thanh tra, ki m tra v an toàn lao ng c a các S , ngành, chưa ư c thư ng xuyên, k p th i, c bi t là t i các công trình thi công xây d ng, các lĩnh v c có nhi u nguy cơ x y ra tai n n lao ng; công tác qu n lý nhà nư c v b o h lao ng, an toàn lao ng c a m t s s , ngành, a phương chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n c a n n kinh t trong quá trình h i nh p; công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v b o h lao ng, an toàn lao ng chưa thư ng xuyên và nhi u h n ch ; nh ng hành vi vi ph m v an toàn lao ng gây h u qu nghiêm tr ng chưa ư c x lý nghiêm. tri n khai Ch th s 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng, nh m nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành các quy nh pháp lu t v b o h lao ng, an toàn lao ng c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng t ó phòng ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, b o m s c kh e, an toàn cho ngư i lao ng, góp ph n n nh và phát tri n s n xu t c a a phương, U ban nhân dân t nh ch th : 1. S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Liên oàn lao ng t nh, các S , ngành liên quan U ban nhân dân các huy n, th xã th c hi n:
  2. a) T ch c tri n khai có hi u qu các ho t ng c a Chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng n năm 2010; b) Tăng cư ng tuyên truy n v b o h lao ng, an toàn – v sinh lao ng trên các phương ti n thông tin i chúng a phương; Ny m nh vi c tuyên truy n giáo d c, t p hu n pháp lu t v an toàn v sinh lao ng cho ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng; thư ng xuyên ôn c, nh c nh các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh thu c ph m vi ch c năng qu n lý th c hi n t t công tác an toàn - v sinh lao ng; c) Hư ng d n các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh xây d ng và ki n toàn b ph n chuyên trách v an toàn lao ng – v sinh lao ng, nâng cao hi u qu ho t ng c a m ng lư i an toàn v sinh; d) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng t i doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh, nh t là công tác an toàn lao ng trên các công trình tr ng i m, các khu công nghi p t p trung, các cơ s khai thác khoáng s n, khai thác và s n xu t v t li u xây d ng,… x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn lao ng; ) K p th i i u tra và k t lu n các v tai n n lao ng x y ra trên a bàn. M i v tai n n x y ra c n làm rõ trách nhi m c a ngư i qu n lý, ngư i lao ng, xác nh rõ nguyên nhân và ưa ra bi n pháp ngăn ng a h u hi u, ng th i x lý nghiêm i v i nh ng trư ng h p vi ph m quy trình, bi n pháp an toàn ã ư c pháp lu t quy nh; e) Ki n toàn b máy làm công tác an toàn lao ng và thanh tra lao ng; ng th i tăng cư ng công tác ào t o, t p hu n nâng cao trình , nghi p v và năng l c thanh tra, ki m tra cho các thanh tra viên. 2. S Công thương tăng cư ng qu n lý, ch o th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng trong các cơ s thu c ngành và lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c phân công; ki m tra, giám sát ch t ch công tác b o h lao ng, an toàn lao ng, an toàn lao ng trong các cơ s s n xu t; chú tr ng n các doanh nghi p thu c lĩnh v c xây l p i n, các m khai thác khoáng s n, các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh s d ng hóa ch t, các tr m chi t n p khí d u m hóa l ng vào chai v n chuy n ư c có dung tích dư i 150 lít; nghiên c u su t các cơ ch giám sát v ch t lư ng, an toàn t khâu kh o sát, thi t k , thi công n v n hành, khai thác, b o trì và b o dư ng máy móc, thi t b ; ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương tăng cư ng ki m tra, giám sát năng l c giám c i u hành m , công tác qu n lý và s d ng v t li u n công nghi p t i các doanh nghi p khai thác khoáng s n, kinh doanh cung ng v t li u n công nghi p trên a bàn t nh. 3. S Xây d ng ch o, ki m tra vi c th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng i v i các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p (tr các công trình công nghi p do S Công thương qu n lý); c bi t là các công trình có ngư i lao ng làm vi c trên cao; các ơn v khai thác v t li u xây d ng; các lo i máy, thi t b ph c v thi công có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng trong các công trình xây d ng, khai thác và s n xu t v t li u xây d ng thu c ngành. Tăng cư ng ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình trong các khâu: Kh o sát, thi t k , thi công, xây d ng, nghi m thu, bàn giao, b o hành và b o trì công trình xây d ng; Thành l p b ph n chuyên
  3. trách công tác b o h lao ng, an toàn lao ng trong xây d ng. Kiên quy t ình ch ho c x ph t nh ng trư ng h p vi ph m trong công tác b o h lao ng. 4. S Giao thông – V n t i ch o, ki m tra vi c th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng i v i các công trình xây d ng c u ư ng, c bi t là các công trình giao thông tr ng i m thu c quy n qu n lý; tăng cư ng ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình trong các khâu: Kh o sát, thi t k , thi công, xây d ng, nghi m thu, bàn giao, b o hành và b o trì công trình. 5. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c t ch c th c hi n t t Ch th s 20/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và t ch c th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng trong s n xu t nông nghi p, nh t là trong vi c s d ng thu c b o v th c v t, thu c thú y, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c phòng, ch ng m i m t, côn trùng, ch phNm sinh h c ph c v tr ng tr t, chăn nuôi, s d ng máy nông nghi p; thành l p b ph n chuyên trách công tác b o h lao ng, an toàn lao ng trong nông nghi p. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p các S , ngành, U ban nhân dân các huy n, th xã rà soát vi c c p phép khai thác tài nguyên, khoáng s n nh m b o m an toàn lao ng và b o v tài nguyên, môi trư ng; quy nh, hư ng d n l ng ghép ki m tra vi c th c hi n quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng và an toàn lao ng. 7. S N i v ch trì, ph i h p v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i ki n toàn t ch c b máy Thanh tra lao ng a phương, b o m áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c v thanh tra lao ng. 8. S Y t ch trì, ph i h p v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i, các S , ngành liên quan hư ng d n công tác v sinh lao ng, phòng ng a b nh ngh nghi p trong các cơ s s n xu t kinh doanh; u tư nâng c p cơ s , v t ch t, trang thi t b cho các cơ s i u tr và ph c h i ch c năng nâng cao năng l c i u tr và ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng. ôn c các doanh nghi p t ch c khám s c kh e nh kỳ và khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng, t ch c o c môi trư ng và có các bi n pháp tích c c c i thi n i u ki n lao ng, t ch c hu n luy n trang b ki n th c phòng tránh tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và ki n th c v sơ c p c u ban u cho ngư i b n n. 9. Công an t nh ch o ơn v tr c thu c, doanh nghi p, các cơ s s n xu t ti p t c th c hi n nghiêm Lu t Phòng cháy và ch a cháy và Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy. T ch c thanh tra, ki m tra công tác phòng cháy và ch a cháy i v i các c p, các ngành, các cơ quan, ơn v , doanh nghi p, các cơ s s n xu t. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m nh ng quy nh v phòng cháy ch a cháy; ng th i tăng cư ng ch o i u tra các hành vi vi ph m pháp lu t có d u hi u t i ph m x lý; ph i h p ch t ch v i Vi n ki m sát nhân dân và tòa án các c p ưa ra truy t , xét x nh ng ngư i thi u trách nhi m, có nh ng hành vi vi ph m pháp lu t lao ng x y ra nh ng v tai n n lao ng gây h u qu nghiêm tr ng và c bi t nghiêm tr ng.
  4. 10. ài Phát thanh – Truy n hình và các cơ quan thông tin i chúng c a t nh ch trì và ph i h p v i các S , ngành liên quan xây d ng chuyên m c v an toàn lao ng ph bi n ki n th c, pháp lu t v B o h lao ng, an toàn lao ng và kinh nghi m phòng, ch ng tai n n lao ng. 11. S Tài chính b trí kinh phí th c hi n Chương trình qu c gia v B o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng n năm 2010 theo Quy t nh s 233/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v Chương trình qu c gia v B o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng n năm 2010 theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 12. S Khoa h c và Công ngh , S Giáo d c và ào t o theo ch c năng, nhi m v ư c giao ti p t c th c hi n Ch th s 13/1998/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và t ch c công tác b o h lao ng trong tình hình m i. 13. U ban nhân dân các huy n, th xã ch o các cơ quan ch c năng c a huy n, th xã tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng v b o h lao ng, an toàn lao ng c a các cơ s s n xu t óng trên a bàn, c bi t là trong vi c kinh doanh chi t n p gas, trong các cơ s s n xu t kinh doanh c a tư nhân, các doanh nghi p v a và nh , làng ngh , trang tr i, m khai thác khoáng s n, xây d ng…; kiên quy t x ph t nh ng hành vi vi ph m quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng. K p th i ình ch , ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n ình ch tư c quy n s d ng gi y phép ho c thu h i ch ng ch hành ngh c a cơ s vi ph m quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng có nguy cơ gây tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và an toàn v cháy, n … 14. ngh Liên oàn Lao ng t nh tham gia ki m tra, giám sát th c hi n pháp lu t lao ng; ph i h p v i các S , ngành, các a phương th c hi n các ho t ng tuyên truy n nâng cao nh n th c c a ngư i lao ng ch p hành pháp lu t lao ng v b o h lao ng, an toàn lao ng. T ch c t t các phong trào v b o h lao ng, an toàn lao ng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa. ng th i phát ng phong trào qu n chúng thi ua làm t t công tác b o h lao ng, an toàn lao ng n t n các cơ s s n xu t, các công trình tr ng i m k c các doanh nghi p v a và nh , cơ s s n xu t tư nhân, làng ngh , trang tr i,… 15. Liên minh h p tác xã c n t p trung ưu tiên tri n khai các ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao nh n th c, h tr k thu t v b o h lao ng, an toàn lao ng cho các h p tác xã, nh t là các h p tác xã ho t ng lĩnh v c khai thác khoáng s n, h p tác xã nông nghi p, h p tác xã xây d ng và v n t i. 16. Ngư i s d ng lao ng, ngư i ng u các cơ quan, doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i tăng cư ng công tác t ki m tra, rà soát và ch n ch nh ngay vi c th c hi n pháp lu t lao ng v b o h lao ng, an toàn lao ng; b trí cán b làm công tác an toàn v sinh lao ng. T ch c t t công tác tuyên truy n hu n luy n v an toàn v sinh lao ng cho ngư i lao ng l n u và nh kỳ hàng năm, c p th an toàn lao ng cho nh ng lao ng làm các công vi c có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; trang b y phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng, ng th i ph i có bi n pháp bu c ngư i lao ng ph i s d ng thư ng xuyên các trang thi t b an toàn trong khi làm vi c. Ki m nh và ăng ký s d ng cho các
  5. lo i máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn v sinh lao ng trư c khi ưa vào s d ng theo quy nh. Giao S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ôn c, ki m tra và nh kỳ hàng năm t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh tình hình th c hi n Ch th này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Tr n Văn L i
Đồng bộ tài khoản