Chỉ thị số 11-CT/TW

Chia sẻ: lawvhxh7

Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ Chính trị ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản