Chỉ thị số 112-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 112-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 112-CT về công tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 112-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112-CT Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 1989 CH THN V CÔNG TÁC TH D C TH THAO TRONG NH NG NĂM TRƯ C M T M y năm nay, nh s c g ng c a các c p chính quy n, c a các oàn th và s hư ng ng c a nhân dân, nên m c dù có nhi u khó khăn, phong trào th d c th thao ư c duy trì và có m t s ti n b . Tuy nhiên, ho t ng th d c th thao nhi u nơi còn mang tính hình th c, sôi n i nh t th i; công tác giáo d c th ch t trong các trư ng h c r t y u và b coi nh , thành tích các môn th thao th p và ti n b ch m; trong các ho t ng th thao còn nhi u bi u hi n tiêu c c; vi c t ch c và qu n lý v n mang tính ch t hành chính, bao c p, chưa huy ng ư c s tham gia ông o và tích c c c a nhân dân. M r ng phong trào th d c th thao là m t yêu c u và m t nhi m v quan tr ng c a nhà nư c và nhân dân ta nh m góp ph n b o v và nâng cao s c kho nhân dân, xây d ng con ngư i m i m t cách toàn di n v c d c, trí d c và th l c, làm phong phú thêm i s ng văn hoá, tinh th n c a nhân dân, thi t th c ph c v nh ng nhi m v kinh t - xã h i trong tình hình m i. Theo tinh th n ó, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các c p, các ngành th c hi n t t các nhi m v và bi n pháp sau ây: 1. Nâng cao ch t lư ng giáo d c th ch t cho h c sinh các trư ng h c, duy trì và phát tri n phong trào th d c th thao trong các l c lư ng vũ trang, trong công nhân, viên ch c và trong nhân dân. - i v i h c sinh, sinh viên, trư c h t nhà trư ng ph i th c hi n nghiêm túc vi c d y và h c môn th d c theo chương trình quy nh, có bi n pháp t ch c, hư ng d n các hình th c t p luy n và ho t ng th thao t nguy n ngoài gi h c. B Giáo d c, B i h c - Trung h c chuyên nghi p và D y ngh ph i h p v i T ng c c th thao cùng v i các a phương có k ho ch nâng cao trình và áp ng giáo viên th d c th thao các trư ng h c; c i ti n chương trình giáo d c th ch t, b i dư ng cho h c sinh, sinh viên ki n th c và thói quen t t p luy n; chú tr ng ưa vào chương trình nh ng hình th c và phương pháp ơn gi n, h p d n v a d th c hi n, v a gây ư c h ng thú t p luy n c a h c sinh, sinh viên; th c hi n t t ch "rèn luy n thân th theo tiêu chuNn", t ch c theo dõi và nh kỳ ánh giá tình tr ng s c kho , th l c c a h c sinh.
  2. i v i các l c lư ng vũ trang, c i ti n n i dung và b o m th i gian rèn luy n th l c trong chương trình hu n luy n quân s c a chi n sĩ và dân quân t v , m r ng phong trào "chi n sĩ kho " và duy trì thư ng xuyên các ho t ng th d c th thao trong các ơn v vũ trang, chú tr ng các môn th thao ng d ng quân s và m t s môn th thao k thu t thích h p. Phong trào th d c th thao trong h c sinh, sinh viên và l c lư ng vũ trang ph i tr thành nòng c t c a phong trào th d c th thao chung trong c nư c. - i v i công nhân, viên ch c và nhân dân, c n hư ng d n các hình th c t p th d c hàng ngày và các ho t ng th thao ngoài gi làm vi c phù h p v i c i m ngành, ngh và i u ki n lao ng; t o i u ki n thu n l i xây d ng các câu l c b , nhà văn hoá - th d c th thao các cơ s s n xu t, các xí nghi p, các khu công nghi p và các a bàn dân cư. 2. M r ng các cơ s ào t o v n ng viên, t p trung s c nâng cao thành tích m t s môn th thao. - C ng c các trư ng năng khi u th thao t p trung hi n có các t nh, thành ph , nâng cao ch t lư ng tuy n ch n, giáo d c, hu n luy n, ào t o ngày càng nhi u v n ng viên tr có tri n v ng t thành tích cao. U ban nhân dân các t nh, thành ph c n quan tâm ch o, huy ng s óng góp c a các t ch c kinh t , xã h i và c a nhân dân, t o thêm các i u ki n v cán b , v v t ch t, k thu t cho các trư ng này. T ng c c Th d c th thao c n ban hành quy ch ho t ng c a các trư ng năng khi u th thao trong c nư c. - T ng c c Th d c th thao xác nh các môn th thao tr ng i m c a ta trong nh ng năm t i; cùng v i các H i, các Liên oàn th thao và m t s ngành, a phương có i u ki n xúc ti n xây d ng các i tuy n qu c gia, s n sàng tham gia m t s ho t ng khu v c ông Nam á, châu á và th gi i. - C ng c Trung tâm ào t o v n ng viên qu c gia Hà N i và chuNn b thành l p thêm m t Trung tâm qu c gia thành ph H Chí Minh t p trung hu n luy n, ào t o v n ng viên tr xu t s c c a c nư c và chuNn b các i d tuy n qu c gia. Các Trung tâm này c n k t h p ch t ch v i các trư ng i h c và Vi n Khoa h c th d c th thao, s d ng h p lý i ngũ cán b và các phương ti n khoa h c, k thu t hi n có. Trong C c Th d c th thao cùng v i U ban K ho ch Nhà nư c và B Tài chính xác nh các yêu c u, i u ki n b o m cho các trung tâm nói trên ho t ng t t. 3. T ch c i h i th d c th thao các c p và i h i th d c th thao toàn qu c l n th II vào năm 1990. C i ti n vi c ch o các ho t ng thi u th thao. - i h i th d c th thao m i c p ph i th c s là nh cao c a phong trào th d c th thao, t o ư c bư c ti n m i v phong trào th d c th thao qu n chúng, v thành tích th thao, v xây d ng cơ s v t ch t và c i ti n t ch c, qu n lý th d c th thao. Tránh t ch c i h i m t cách hình th c, gây lãng phí v th i gian và ti n c a. Theo tinh th n ó, T ng c c th d c th thao c n có k ho ch hư ng d n và ch o c th ; U ban nhân dân các c p b o m s ph i h p ch t ch c a các ngành và oàn th liên quan t o i u ki n thu n l i các i h i th d c th thao t k t qu t t.
  3. - M r ng các hình th c thi u th thao cơ s và thi u theo khu v c; nâng cao ch t lư ng các cu c thi u toàn qu c nh m thúc Ny quá trình ph n u nâng cao thành tích th thao, c vũ phong trào t p luy n c a qu n chúng và áp ng yêu c u văn hoá c a nhân dân. T ng c c th d c th thao cùng v i các h i, các liên oàn th thao c n có bi n pháp tích c c c i ti n vi c t ch c i u hành các cu c thi u; coi tr ng công tác tuyên truy n giáo d c i v i v n ng viên và ngư i xem; s a i b sung các i u l thi u; d a vào lu t l x lý nghiêm kh c i v i nh ng hành vi thi u văn hoá và nh ng bi u hi n tiêu c c trong thi u th thao. 4. i m i t ch c và cơ ch qu n lý các ho t ng th d c th thao. - C ng c t ch c và i m i phương th c ho t ng c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c và th d c th thao trung ương và các a phương theo hư ng g n, nh , có ch t lư ng, t p trung s c th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i công tác th d c th thao là xây d ng các quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p th d c th thao; nghiên c u, ban hành các ch , chính sách, các lu t l c a Nhà nư c v th d c th thao và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; ào t o, b i dư ng cán b ; t ch c nghiên c u khoa h c, k thu t; xây d ng và qu n lý các cơ s v t ch t và công trình th d c th thao ch y u. - Xây d ng và c ng c các t ch c xã h i v th d c th thao, trư c h t là các H i, các Liên oàn v t ng môn th thao và các H i th d c th thao c a m t s ngành, qua ó phát huy vai trò ch ng c a qu n chúng trong vi c t ch c các ho t ng th d c th thao. Các t ch c xã h i v th d c th thao ho t ng theo nguyên t c t qu n, có s giám sát và giúp c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v th d c th thao, t ch u trách nhi m v ho t ng c a mình trư c pháp lu t và t b o m v tài chính. T ng c c th d c th thao ph i chuy n d n t ch c các ho t ng th d c th thao qu n chúng, trư c h t là các cu c thi u th thao cho các H i, các Liên oàn th thao m nhi m. C n b t u ti n hành vi c này ngay t năm 1989. - S p x p l i m ng lư i các trư ng ào t o cán b th d c th thao; m r ng các hình th c liên k t trong công tác ào t o b i dư ng; nghiên c u khoa h c, k thu t v th d c th thao; k t h p ào t o v n ng viên v i ào t o hu n luy n viên, giáo viên th d c th thao. Chú tr ng ào t o cán b t i ch cho các a phương mi n núi. - T ng c c th d c th thao cùng v i U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên c u xác nh t l u tư h p lý c a Nhà nư c cho lĩnh v c th d c th thao trong nh ng năm trư c m t; b sung các chính sách ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên và giáo viên th d c th thao; nghiên c u xây d ng ch v n ng viên chuyên nghi p, c i ti n h th ng phong ng c p và các danh hi u vinh d c a Nhà nư c i v i nh ng ngư i tham gia ho t ng th d c th thao. Các c p, các ngành, các t ch c kinh t c n t o i u ki n tăng thêm cơ s v t ch t cho ho t ng th d c th thao. Nh ng xã, phư ng có i u ki n c n xây d ng các cơ s t p luy n g n v i trư ng h c. Trong quy ho ch xây d ng các khu dân cư, các xí nghi p, trư ng h c, c n có các cơ s t p luy n và công trình th d c th thao tương ng. - Khuy n khích các t ch c th d c th thao ti n hành các ho t ng kinh t , t o thêm ngu n tài chính t b o m và phát tri n s nghi p th d c th thao. Trư c h t c n
  4. Ny m nh s n xu t d ng c th d c th thao; m r ng các ho t ng d ch v phù h p v i yêu c u và c i m chuyên ngành, các hình th c ho t ng th d c th thao theo phương th c t trang tr i chi phí. 5. M r ng h p tác qu c t v th d c th thao, trư c h t là v i các nư c xã h i ch nghĩa; tranh th s giúp v ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên và trao i kinh nghi m v t ch c qu n lý; khai thác các kh năng v h p tác s n xu t, kinh doanh các d ng c th d c th thao. Tranh th các ngu n u tư, tài tr c a nư c ngoài và các t ch c qu c t phát tri n s nghi p th d c th thao. Các ng chí T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, B trư ng các B và Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ch th này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản