Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, để phòng dịch “cúm lợn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------------- S : 1141/CT-BNN-TY Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2009 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH B NH GIA SÚC, GIA C M, PHÒNG DNCH “CÚM L N” Trong th i gian g n ây, d ch “cúm l n” trên ngư i bùng phát t i Mê-hi-cô, ang có nguy cơ lan r ng. M c dù theo T ch c Thú y th gi i (OIE) t i nay chưa phân l p ư c vi rút “cúm l n” trên ng v t và không có b ng ch ng cho th y vi rút này lây qua th c phNm nhưng c n có các bi n pháp phòng. Trong khi ó, m t s lo i d ch b nh khác như cúm gia c m H5N1, l m m long móng v n ti p t c x y ra, ch y u trên àn gia súc, gia c m chưa ư c tiêm phòng v c xin c a các h gia ình t i m t s a phương. Nguyên nhân ch y u là công tác ch o, ki m tra c p chính quy n cơ s trong vi c th c hi n tiêm phòng v c xin cho àn gia súc, gia c m t i a phương chưa ư c quy t li t. Cá bi t, m t s a phương chưa ch ng c p kinh phí k p th i cho công tác tiêm v c xin phòng ch ng d ch. Bên c nh ó, vi c t ch c giám sát, phát hi n và báo cáo d ch còn ch m gây khó khăn cho công tác phòng ch ng, bao vây, d p t t d ch. Trư c tình hình trên, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn – Trư ng ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m ngh Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành thành viên Ban ch o qu c gia tri n khai th c hi n g p m t s n i dung sau: 1. Có văn b n ch o chính quy n, c p y ng các c p và các ngành ch c năng c a a phương v vi c tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh cho àn gia súc, gia c m. Giao trách nhi m v th cho chính quy n và c p y ng cơ s trong vi c giám sát, báo cáo d ch b nh và t ch c chi n d ch tiêm phòng v c xin; tuy t i không ư c gi u d ch. 2. Thành l p các oàn công tác i ôn c, ki m tra công tác phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m n t n cơ s chăn nuôi, h gia ình, c bi t là công tác tiêm phòng v c xin cúm cho àn gia c m, v c xin l m m long móng và các lo i v c xin khác theo quy nh. Có hình th c khen thư ng k p th i i v i nh ng a phương làm t t, ng th i có hình th c x lý i v i nh ng t ch c, cá nhân không ch p hành theo quy nh 3. T p trung m i l c lư ng th c hi n t t chi n d ch tiêm phòng t 1 năm 2009 i v i v c xin cúm gia c m, l m m long móng gia súc. m b o tiêm úng k thu t, t t l theo quy nh. Tuy t i không t n ng, lãng phí v c xin.
  2. 4. Ch o cơ quan thú y t ch c giám sát, phòng x y ra b nh “cúm l n” trên àn l n, phát hi n k p th i nh ng ca gây nhi m u tiên; x lý theo hư ng d n c a C c Thú y. 5. T ch c tuyên tuy n các bi n pháp phòng ch ng d ch, chú tr ng t i chi n d ch tiêm phòng v c xin nh m t ư c s ng h c a ngư i dân trong vi c t giác áp d ng các bi n pháp phòng ch ng d ch theo quy nh; ng th i ph bi n nhân dân bi t, phòng i v i b nh “cúm l n”, không gây hoang mang. 6. ngh các B , ngành thành viên Ban ch o qu c gia có văn b n ch o h th ng cơ quan ch c năng t Trung ương t i a phương tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch theo ch c năng, nhi m v ư c phân công./. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA Nơi nh n: PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M - PTT. Nguy n Sinh Hùng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - y ban nhân dân các t nh, TP; - Các B , ngành thành viên BC ; - Các S NN-PTNT; - THVN, TNVN; - Lưu VT, TY. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản