Chỉ thị số 116-TTg về công tác cấp cứu người bệnh và người bị tai nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 116-TTg về công tác cấp cứu người bệnh và người bị tai nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 116-TTg về công tác cấp cứu người bệnh và người bị tai nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 116-TTg về công tác cấp cứu người bệnh và người bị tai nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 1978 CH THN V CÔNG TÁC C P C U NGƯ I B NH VÀ NGƯ I BN TAI N N Trong th i gian qua, ngành y t ã có nhi u c g ng trong công tác c p c u ngư i b nh và ngư i b tai n n, trang b có ư c tăng cư ng, k thu t chuyên môn có ti n b , do ó ã c u ch a ư c k p th i nhi u ngư i trong tình tr ng nguy k ch. Tuy nhiên, công tác c p c u v n còn nhi u như c i m và thi u sót: M t s b nh vi n chưa xây d ng ư c khoa c p c u h i s c t p trung, chưa chuyên môn hóa t ch c và cán b c p c u; chưa b trí ư c nh ng cán b có trình chuyên môn gi i, có tinh th n ph c v cao và cũng chưa có phương ti n, d ng c , thu c men c n thi t cho công tác c p c u; m t s cán b và nhân viên làm công tác c p c u thi u tinh th n trách nhi m, thi u khNn trương, khám ch a qua loa ho c ùn Ny ngư i b nh và ngư i b tai n n i nơi khác. Quy ch c p c u chưa ư c c th và chưa ư c th c hi n nghiêm túc. Thi u ki m tra ch t ch và thư ng xuyên công tác c p c u. Khi có thi u sót thì thư ng không xác nh ư c trách nhi m và x lý thích áng, giáo d c cán b và nhân viên. M c tiêu c a công tác c p c u là c u s ng ngư i b nh, ngư i b tai n n, h n ch các di ch ng do b nh t t và tai n n l i. Vì v y, công tác c p c u có v trí quan tr ng trong vi c ch a b nh. Công tác c p c u ph i h t s c khNn trương, chính xác và ph i ư c th c hi n b t kỳ lúc nào, v i th i gian ng n nh t. b o m m c tiêu và yêu c u nói trên c a công tác c p c u, B Y t và y ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các ơn v y t t t c các tuy n làm t t công tác c p c u. Trư c m t chú ý: 1. Xây d ng khoa c p c u h i s c l i t t c các b nh vi n thu c trung ương, t nh, thành ph , khu ph , qu n, huy n thành m t khoa riêng, ch u s ch o tr c ti p c a b nh vi n trư ng. khoa này, c n s p x p nh ng cán b và nhân viên có tinh th n ph c v cao, có trình chuyên môn gi i và c n có y trang b , thu c men, v.v… c n thi t. 2. T ch c t t các tr m c p c u lưu ng và vi c v n chuy n b nh nhân. 3. T ch c r ng rãi m ng lư i c p c u trong qu n chúng do H i ch th p làm nòng c t, Cơ quan y t a phương có trách nhi m b i dư ng nh ng ki n th c c p c u
  2. thông thư ng, hư ng d n nh ng thao tác k thu t c p c u c n thi t và cung c p m t s trang b ơn gi n cho anh ch em trong m ng lư i c p c u ó. B Y t , B Lao ng, B Tài chính c n cùng nhau bàn s m ban hành nh ng ch th a dáng i v i cán b làm công tác c p c u h i s c, như ph c p công tác, b i dư ng v t ch t v.v… C n k p th i khen thư ng nh ng cán b , nhân viên làm t t công tác c p c u, h i s c, k p th i thi hành k lu t nh ng ngư i làm không t t. B Y t c n ban hành m t quy ch m i, hoàn ch nh v c p c u ngư i b nh và ngư i b tai n n, và làm cho toàn ngành quán tri t. Chú ý nh ng i m sau ây: 1. C p c u ngư i b nh và ngư i b tai n n ph i ư c th c hi n b t c th i gian nào, k c trong ngày ngh và ngoài gi làm vi c. 2. T t c các b nh vi n, các phòng khám a khoa, các tr m y t v.v… ph i s n sàng v m i m t (cán b , thu c men, phương ti n, d ng c , v.v…) làm t t công tác c p c u h i s c. 3. B t kỳ ngư i b nh, ngư i b tai n n c n ư c c p c u là ai, b nh vi n nào ư c yêu c u (không k là b nh vi n cán b , b nh vi n quân i, hay b nh vi n nhân dân) ph i nhanh chóng ti p nh n và ti n hành c p c u ngay; ch sau khi ngư i b nh, ngư i b tai n n ã qua giai o n nguy hi m n tính m ng, thì m i ư c chuy n n b nh vi n úng tuy n, úng chuyên khoa, ti p t c i u tr . Tuy t i không ư c un Ny ngư i b nh. B Y t c n ch o t t hơn n a công tác c p c u h i s c; ng th i, các ngành có liên quan và y ban nhân dân các c p, tùy theo ch c năng c a mình, có trách nhi m h t s c gi p ngành y t trong công tác này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản