Chỉ thị số 12/1999/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 12/1999/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/1999/CT-UB về việc tổ chức thực hiện các điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/1999/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/1999/CT-UB Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 1999 CH TH V VI C T CH C TH C HI N CÁC ĐI U KI N KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN U NG, QUÁN ĂN U NG BÌNH DÂN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I G n ây có nhi u trư ng h p s d ng th c phNm không m b o ch t lư ng và v sinh như: Dư lư ng hóa ch t b o v th c phNm vư t qúa m c cho phép ho c th c phNm ã b nhi m khuNn gây ra ng c, làm t n h i n s c kh e ngư i tiêu dùng. ng th i v i tình hình trên, tình tr ng l n chi m v a hè, l ư ng, ngõ ph ... kinh doanh hàng ăn u ng v n di n ra trên nhi u a bàn c a Thành ph , gây nh hư ng x u n tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan ô th . Thi hành Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3/3/1999 c a Chính ph quy nh v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 18/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 c a B Thương m i hư ng d n i u ki n kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân; UBND Thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Thư ng tr c các H i, oàn th , các t ch c kinh t , xã h i trên a bàn Thành ph Hà N i c n th c hi n t t các nhi m v sau ây: 1. S Thương m i ch trì ph i h p v i các S , Ngành liên quan như: Y t , K ho ch & u tư, Du l ch, Văn hóa Thông tin, Công an Thành ph , Khoa h c công ngh & môi trư ng, ài phát thanh & truy n hình Hà N i, báo Hà N i m i và UBND các qu n, huy n t ch c tuyên truy n, ph bi n r ng rãi các i u ki n và các quy nh ph i th c hi n khi kinh doanh hàng ăn u ng. Yêu c u các h kinh doanh hàng ăn u ng cam k t th c hi n úng các i u ki n và các quy nh mà Nhà nư c ã ban hành; m h i ngh v i i di n các h , các doanh nghi p ang kinh doanh hàng ăn u ng xây d ng quy chuNn c a mô hình quán ăn u ng bình dân trên a bàn Thành ph Hà N i, trình UBND Thành ph xem xét trư c 30/9/1999. 2. S Y t cùng S Thương m i ph i h p v i UBND các qu n, huy n t ch c i u tra, kh o sát, th ng kê nh ng nhà hàng, quán ăn u ng bình dân thu c a bàn qu n lý và ch o th c hi n theo các i u ki n ã quy nh trong Thông tư s 18/1999/TT- BTM c a B Thương m i. Nh ng nhà hàng, quán ăn u ng bình dân không m b o các i u ki n quy nh thì kiên quy t ình ch kinh doanh, thu h i gi y phép kinh doanh và x lý nghiêm nh ng vi ph m; ch th c hi n c p gi y ch ng nh n an toàn v sinh th c phNm cho nh ng cơ s kinh doanh t các tiêu chuNn quy nh t i Thông tư s 04/1998/TT-BYT ngày 23/3/1998 c a B Y t . nh kỳ t ch c ki m tra chéo vi c c p "Gi y ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm" theo Quy t nh s 2482/BYT - Q c a B Y t . N u phát hi n ra vi c c p sai quy nh, ph i có
  2. bi n pháp x lý i v i ngư i có thNm quy n trong vi c c p Gi y ch ng nh n an toàn v sinh th c phNm; ng th i x lý nghiêm các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a Lu t b o v s c kh e nhân dân và Ngh nh s 46/CP ngày 6/8/1996 c a Chính ph . 3. Công an Thành ph ph i h p v i Thanh tra Giao thông công chính, UBND qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và ch o các l c lư ng Công an thu c quy n, kiên quy t x lý vi c các h kinh doanh hàng ăn u ng l n chi m v a hè, dư i lòng ư ng bán hàng, gây nên l n x n, m t m quan ô th và không m b o v sinh môi trư ng; ng th i c n có k ho ch t ch c cho các h kinh doanh ăng ký cam k t không vi ph m Ngh nh 36/CP và Ngh nh 87/CP; không x y ra nh ng t n n xã h i như ánh b c, tiêm chích ho c s d ng ma túy, mua bán m i dâm t i các cơ s kinh doanh hàng ăn u ng. 4. S Văn hóa - Thông tin biên so n các tài li u gi i thi u v văn hóa Nm th c Vi t Nam và Hà N i; ph i h p v i các Ngành, oàn th , các t ch c kinh t , xã h i, báo Hà N i m i, ài Phát thanh & truy n hình Hà N i và UBND các qu n, huy n thư ng xuyên ph bi n, v n ng nh ng ngư i kinh doanh hàng ăn u ng và m i t ng l p nhân dân, nh t là thanh thi u niên v b n s c văn hóa dân t c trong ăn u ng c a ngư i Vi t Nam nói chung và c a ngư i Hà N i nói riêng. 5. S Nông nghi p & phát tri n nông thôn có bi n pháp m r ng vi c s n xu t các lo i th c phNm s ch (rau, th t, cá, tr ng...) cung c p ngày càng nhi u các lo i th c phNm s ch áp ng nhu c u ăn u ng thư ng ngày c a nhân dân. UBND thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành, Thư ng tr c các H i, oàn th và Ch t ch UBND các qu n, huy n căn c vào ch th này có k ho ch tri n khai th c hi n. Ban ch o 197 Thành ph thư ng xuyên ki m tra và có báo cáo chuyên v vi c th c hi n ch th này trong các kỳ giao ban c a Ban ch o. Yêu c u các h kinh doanh hàng ăn u ng, các quán ăn u ng bình dân trên a bàn Thành ph c n ch ng và t giác ch p hành các i u ki n kinh doanh mà Nhà nư c ã quy nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: KT. CH T CH - Thư ng tr c: TƯ, H ND TP - /c Ch t ch UBND TP PHÓ CH T CH - Các /c PCT: inh H nh, Lưu Minh Tr - Các S : TM, DL, Yt , VHTT, NN&PTNT, KH& T, KHCN&MT. - UBND các qu n, huy n - CATP, MTTQTP, H i LHPNHN, Thành oàn TNCS HCM - Các báo: HNM, KT & T Đinh H nh - ài PT & TH HN - V1, V2, V3, TN, TH, VX - Lưu
Đồng bộ tài khoản