Chỉ thị số 12/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 12/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2001/CT-TTg về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước taị thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2001/CT-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2001 CH TH V VI C X LÝ K T QU T NG KI M KÊ TÀI S N VÀ XÁC Đ NH L I GIÁ TR TÀI S N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C T I TH I ĐI M 0 GI NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2000 Qua ki m kê và xác đ nh l i giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c vào th i đi m 0 gi ngày 01 tháng 01 năm 2000 đã xác đ nh đư c các s li u cơ b n v tình hình s d ng v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p, đánh giá đư c k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c t ng đ a phương và trên ph m vi toàn qu c. V cơ b n doanh nghi p nhà nư c đã b o toàn và phát tri n đư c v n, s d ng tài s n và s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn, quy mô c a doanh nghi p đã có bư c phát tri n. Tuy nhiên, qua k t qu ki m kê và xác đ nh l i giá tr tài s n l n này cho th y quy mô doanh nghi p nhà nư c nhìn chung còn nh , t c đ tăng trư ng ch m, s lư ng doanh nghi p nhà nư c có m c v n th p, kinh doanh kém hi u qu v n còn nhi u, trình đ công ngh l c h u đang là c n tr l n đ i v i kh năng c nh tranh và quá trình h i nh p. N khó đòi, v t tư, hàng hoá đ ng không c n dùng, kém, m t ph m ch t ch x lý còn l n. Hi u qu s n xu t kinh doanh và s c c nh tranh c a doanh nghi p nhà nư c còn th p chưa tương x ng v i đi u ki n và l i th có đư c. Nh ng doanh nghi p y u kém, thua l kéo dài, m t h t v n không còn kh năng duy trì v n chưa đư c x lý d t đi m. Nh m kh c ph c nh ng t n t i nêu trên và th c hi n tri t đ Ngh quy t Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th IX ph n đ u trong 5 năm t i, cơ b n hoàn thành vi c c ng c , s p x p, đi u ch nh cơ c u, đ i m i và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các doanh nghi p nhà nư c, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, đ a phương, các doanh nghi p nhà nư c kh n trương tri n khai th c hi n nh ng công vi c sau đây: 1. Các kho n chênh l ch th a, thi u tài s n và giá tr tài s n sau khi ki m kê, doanh nghi p ph i phân tích làm rõ nguyên nhân đ x lý theo các quy đ nh hi n hành, trên cơ s đó ch n ch nh công tác h ch toán c a doanh nghi p, đ ng th i th c hi n đi u ch nh s k toán cho phù h p. 2. Các kho n chênh l ch tăng, gi m do đánh giá l i giá tr tài s n (k c tài s n c đ nh, tài s n lưu đ ng kém, m t ph m ch t) c a doanh nghi p sau khi đã đư c các cơ quan ch c năng th m đ nh, cho phép đi u ch nh tăng, gi m v n tương ng theo s đánh giá l i. B Tài chính ch trì cùng v i các cơ quan có liên quan th m đ nh s li u c a các T ng công ty 91 và các doanh nghi p nhà nư c thu c B , ngành. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th m đ nh s li u c a các doanh nghi p nhà nư c thu c đ a phương qu n lý.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan th m đ nh l i giá tr tài s n c a nh ng doanh nghi p đư c đ u tư b ng v n vay, t ngu n ODA nhưng đư c ti p nh n b ng tài s n, máy móc thi t b c a nư c ngoài v i giá cao, có chênh l ch l n so v i m t b ng giá hi n nay đ x lý theo đúng quy đ nh; trư ng h p vư t th m quy n B Tài chính báo cáo và đ xu t v i Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý c th . 3. Đ nâng cao hi u qu s d ng v n, các doanh nghi p ph i tìm bi n pháp tích c c đ có th đưa vào s d ng ho c bán s tài s n, v t tư hi n đang đ ng, ch m luân chuy n. Đ i v i nh ng tài s n, v t tư kém, m t ph m ch t, k thu t l c h u t n đ ng nhi u năm, nhưng không th s d ng đư c n a thì doanh nghi p th c hi n thanh lý, nhưng ph i th c hi n đúng các nguyên t c qu n lý tài chính, b o v môi trư ng, không đ th t thoát. Các kho n chênh l ch do thanh lý tài s n h ch toán vào thu nh p doanh nghi p theo ch đ hi n hành. Trư ng h p doanh nghi p thanh lý tài s n mà b l , không có kh năng t bù đ p thì B Tài chính xem xét đ h ch toán gi m v n. B Tài chính hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n thanh lý tài s n, v t tư c a doanh nghi p b o đ m v a tháo g khó khăn cho doanh nghi p, v a qu n lý đư c, tránh th t thoát v n, tài s n nhà nư c. 4. Các kho n công n t n đ ng, n khó đòi : ưa) Đ i v i các kho n n ph i thu nhưng không có kh năng thu h i, doanh nghi p nhà nư c ph i l p h sơ, xác đ nh s li u và nguyên nhân t n đ ng đ x lý ho c trình cơ quan có th m quy n x lý theo nguyên t c sau : + Nh ng kho n n t n đ ng khó đòi là do l i c a cá nhân, t ch c thì xác đ nh rõ trách nhi m c a cá nhân, t ch c đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. + Nh ng kho n n , t n đ ng khó đòi không thu c l i c a cá nhân, t ch c thì trư c h t doanh nghi p ph i t bù đ p b ng ngu n qu d phòng c a các kho n ph i thu khó đòi; trư ng h p ngu n c a qu này không đ đ bù đ p thì ph n còn thi u đư c h ch toán vào chi phí ho c thu nh p doanh nghi p. Đ i v i nh ng doanh nghi p b l mà không có kh năng t bù đ p thì tuỳ theo tính ch t và m c đ c a t ng trư ng h p c th đ xem xét, x lý v tài chính cho doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n vi c h ch toán và x lý tài chính cho doanh nghi p theo th m quy n, trư ng h p vư t th m quy n thì trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. b) Đ i v i các kho n n ph i tr ngân sách nhưng doanh nghi p đã chi m d ng đ đ u tư, đ n nay v n không có kh năng thanh toán, qua ki m kê đã xác đ nh đư c doanh nghi p th c có công trình c th , giao B Tài chính xem xét t ng trư ng h p đ x lý và tăng v n cho doanh nghi p; đ ng th i yêu c u doanh nghi p ki m đi m, rút kinh nghi m nghiêm túc sai ph m này. c) Đ i v i các kho n n t n đ ng c a các Ngân hàng thương m i, th c hi n theo Quy t đ nh c a Chính ph v đ án x lý n t n đ ng c a các Ngân hàng. d) B Tài chính ch trì cùng v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành liên quan ti p t c hư ng d n vi c x lý n t n đ ng và cơ c u l i n đ i v i doanh nghi p nhà nư c nh m lành m nh hóa tình hình tài chính c a các doanh nghi p, t o đi u ki n thúc đ y ti n trình s p x p doanh nghi p theo hư ng doanh nghi p t ch u trách
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhi m v các kho n n c a mình. Giao B Tài chính nghiên c u xây d ng đ án thành l p Công ty mua bán n và tài s n, v t tư thanh lý c a doanh nghi p, trình Chính ph trong quý IV năm 2001. 5. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng và hoàn thi n cơ ch huy đ ng v n cho doanh nghi p theo hư ng t o đi u ki n khuy n khích, h tr doanh nghi p t b sung v n t các ngu n h p pháp đ đ u tư đ i m i công ngh s n xu t, đ c bi t là nh ng ngành công nghi p ch bi n, s d ng nhi u lao đ ng và s n xu t hàng xu t kh u. 6. Các B , ngành ti p t c ki n toàn, s p x p, đ i m i doanh nghi p, các doanh nghi p nhà nư c ch đ ng đào t o cán b , nh t là đ i ngũ cán b lãnh đ o b o đ m nâng cao năng l c, trình đ qu n lý đáp ng yêu c u phát huy tính năng đ ng, nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a doanh nghi p. 7. Trên cơ s k t qu t ng ki m kê tài s n và xác đ nh l i giá tr tài s n doanh nghi p nhà nư c t i th i đi m 0 gi ngày 01 tháng 01 năm 2000. B Tài chính t ch c công b k t qu ki m kê và lưu tr s li u ki m kê đ khai thác ph c v cho công tác nghiên c u và qu n lý doanh nghi p c a nhà nư c; B Tài chính ch trì cùng v i T ng c c Th ng kê ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n và ban hành h th ng báo cáo ki m kê, chương trình ph n m m ng d ng tin h c đ các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c p nh t thông tin và báo cáo k t qu ki m kê th i đi m 0 gi ngày 01 tháng 01 hàng năm trong các năm ti p theo. 8. B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n n i dung c a Ch th này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng qu n tr T ng công ty 91 có trách nhi m thi hành Ch th này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản