Chỉ thị số 12/2004/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 12/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2004/CT-UB Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C CH NG TH T THOÁT, LÃNG PHÍ TRONG U TƯ XÂY D NG. Trong nh ng năm qua v a qua, Thành ph Hà N i ã t p trung ngu n v n u tư Nhà nư c cho lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n. Nhi u d án, công trình v i các hình th c và quy mô khác nhau ã ư c th c hi n và ưa vào khai thác, s d ng có hi u qu , ph c v cho các nhu c u i s ng c a nhân dân Th ô, t o nên ư c b m t ô th ngày càng khang trang và hi n i. Tuy nhiên, qua th c t cho th y, công tác qu n lý u tư xây d ng nói chung và qu n lý u tư xây d ng các công trình s d ng ngân sách Nhà nư c còn t n t i nh ng h n ch , vi ph m trong các khâu t t ch c nghiên c u, chuNn b u tư, l p và thNm nh d án, thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán, u th u, qu n lý ti n và ch t lư ng công trình, nghi m thu, n khai thác s d ng và thanh, quy t toán v n u tư, gây th t thoát, lãng phí, nh hư ng n hi u qu u tư và k cương pháp lu t. tăng cư ng qu n lý Nhà nư c, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng các công trình s d ng ngu n v n nhà nư c, UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n, các ch u tư, các Ban qu n lý d án, các t ch c ho t ng tư v n u tư xây d ng, các nhà th u thi công xây l p tham gia các ho t ng xây d ng trên a bàn Hà N i, nghiêm túc tri n khai th c hi n ngay các n i dung sau: 1. Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n quán tri t nghiêm túc Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Ch t ch v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c, Ch th s 08/2004/CT-UB ngày 25/2/2004 c a Ch t ch UBND Thành ph v nâng cao ch t lư ng qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a Thành ph t ch c th c hi n. KhNn trương t p trung nghiên c u Lu t Xây d ng, Lu t t ai và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n thi hành Lu t, trên cơ s ó rà soát l i các văn b n quy ph m có liên quan c a Thành ph ã ban hành s a i, b sung ho c so n th o ban hành m i, m b o ng b , th ng nh t các cơ ch chính sách, th c hi n c i cách th t c hành chính, tăng cư ng qu n lý Nhà nư c, quy nh rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong qu n lý và th c hi n u tư xây d ng. Trong t ch c qu n lý, ph i b trí các cán b có trình chuyên môn gi i, có kinh nghi m công tác và trung th c m ương các ch c trách; tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát th c hi n các d án theo quy ho ch, k ho ch và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph v qu n lý t ai, qu n lý u tư và xây
  2. d ng, th c hi n úng các yêu c u v b o m ch t lư ng công trình, ti n th c hi n. 2. Giám c các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Quy ho ch - Ki n trúc và Giám c các S có xây d ng chuyên ngành là u m i th c hi n vi c rà soát b sung, s a i ho c so n th o m i các văn b n pháp quy liên quan n lĩnh v c qu n lý c a S trình Thành ph ban hành; tăng cư ng t ch c t p hu n, hư ng d n chuyên môn nghi p v cho m i t ch c, cá nhân có liên quan n lĩnh v c u tư xây d ng, gi i quy t k p th i các vư ng m c, áp ng yêu c u qu n lý u tư và xây d ng c a Thành ph . 3. Tăng cư ng qu n lý các m t công tác sau: 3.1. Qu n lý d án và phân b v n u tư: Ch xem xét, giao k ho ch v n u tư cho nh ng d án phù h p v i quy ho ch, k ho ch, tình hình th c t phát tri n kinh t - xã h i và ph i phù h p v i kh năng cân i v n, qu nhà t ph c v GPMB c a a phương. Trong b trí v n, ph i m b o u tư t p trung, có tr ng i m, ưu tiên cho các d án tr ng i m c a Thành ph và Qu n, Huy n, các d án gi i quy t yêu c u dân sinh, xã h i búc xúc. Các d án ã ư c ghi k ho ch và giao v n ph i hoàn thành úng th i gian quy nh (t khi kh i công n lúc hoàn thành: Nhóm C không quá 2 năm, Nhóm B không quá 4 năm). 3.2. m b o n i dung chuNn b u tư và thNm nh phê duy t các d án u tư theo phân công, phân c p, úng quy nh hi n hành; phù h p v i quy ho ch phát tri n, lãnh th , quy ho ch xây d ng và m c tiêu s d ng; tuân th yêu c u v ki n trúc, quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng, các yêu c u s d ng t, tài nguyên, môi trư ng, các v n xã h i, tính kh thi c a d án và các i u ki n tài chính, giá c , hi u qu u tư, hoàn tr v n u tư (n u có); m b o th i gian th c hi n theo quy nh c a Thành ph . 3.3. Tăng cư ng ch o ph i h p th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư m b o ti n thi công, không x y ra tình tr ng “V n ch công trình”. 3.4. Các ch u tư và c p trên tr c ti p c a ch u tư ph i l a ch n các ơn v tư v n u tư có năng l c, trình chuyên môn áp ng các yêu c u t ra (b o m ch t lư ng, k thu t, m thu t công trình và hi u qu c a d án) và ch u trách nhi m toàn di n i v i các h at ng tư v n l p d án u tư, thi t k k thu t, l p t ng d toán, giám sát ... - Các cơ quan qu n lý Nhà nư c c a Thành ph ph i tăng cư ng công tác qu n lý thNm nh d án, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo phân công, phân c p, ki m tra i u ki n, năng l c ho t ng c a các t ch c tư v n thi t k mb o theo quy nh c a B Xây d ng và ch th s 09/2004/CT-UB ngày 26/2/2004 v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng trên a bàn Thành ph . Vi c thNm nh ph i m b o y các quy nh v th t c, trình t theo quy nh, tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn và phù h p v i n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư (v quy mô, công ngh , công su t, các ch tiêu kinh t k th ât, quy ho ch, ki n trúc, quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, tư cách pháp lý c a t ch c, cá nhân thi t k , s h p
  3. lý c a gi i pháp thi t k k thu t, b o v môi trư ng sinh thái, an toàn và phòng ch ng cháy n ), m b o s phù h p gi a kh i lư ng thi t k k thu t và t ng d toán (k c thi t b ) so sánh v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t. Khi phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ph i tuân th n i dung quy nh và ph i làm rõ nh ng n i dung thay i c a thi t k k thu t v i thi t k sơ b (không làm thay i trong quy t nh u tư), ph i m b o s h p ký c a các nh m c, ơn giá, các ch , chính sách, chi phí có liên quan. m b o th i gian thNm nh, phê duy t theo quy nh c a Thành ph . 3.5. Trong t ch c u th u xây d ng ph i m b o tính công khai, minh b ch, các ch u tư ph i nâng cao ch t lư ng h sơ m i th u, t ch c u th u và xét ch n nhà th u theo quy nh. Ch y u t ch c th c hi n hình th c u th u r ng rãi (hình th c d u th u h n ch ch áp d ng khi ư c UBND Thành ph cho phép); 3.6. Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng v quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Trong ó, t p trung vào khâu; T ch c giám sát trong quá trình thi công xây l p, qu n lý ch t lư ng thi công xây l p c a nhà th u và công tác qu n lý ch t lư ng thi công xây l p c a c ch u tư ngay t giai o n chuNn b thi công n th c hi n thi công xây l p, t ch c nghi m thu công trình xây d ng và l p h sơ hoàn công công trình. 3.7. Trong quá trình th c hi n u tư xây d ng, n u có các y u t ph i thay i so v i d án ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo k p th i cơ quan ch c năng có thNm quy n xem xét, x lý gi i quy t theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng và nh t thi t ph i ư c ánh giá tính kh thi cũng như hi u qu c a s thay i trư c khi trình c p có thNm quy n quy t nh cho i u ch nh. 3.8. Khi nghi m thu bàn giao, các ch u tư ph i hư ng d n ơn v ư c giao qu n lý s d ng công trình v qu n lý v n hành, khai thác, s d ng công trình theo úng năng l c công trình, th c hi n ng b hóa trong khai thác, s d ng, hoàn thi n t ch c b máy và phương pháp qu n lý s d ng phát huy y các ch tiêu kinh t , k thu t ã ư c ra trong d án. 3.9. Tăng cư ng qu n lý quy t toán v n u tư xây d ng, báo cáo quy t toán v n ph i xác nh y , chính xác s v n u tư ã ư c th c hi n tương ng v i nh ng chi phí ư c các cơ quan ch c năng xác nh c th úng v i kh i lư ng, ơn giá, nh m c theo ch , chính sách hi n hành. Vi c quy t toán v n u tư ph i áp ng th i gian ch theo quy nh. 4. Kh i lư ng rà soát, ki m tra, ki n toàn h th ng qu n lý u tư xây d ng trên a bàn, tri n khai các ho t ng qu n lý nh m m b o các t ch c, cá nhân ho t ng tư v n u tư xây d ng, các ch u tư và các nhà th u có i u ki n năng l c ho t ng xây d ng theo Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 3/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng. 5. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m các d án u tư xây d ng. Th c hi n nghiêm túc k ho ch s 47-KH/TU ngày 20/11/2003 c a Thành y, có k ho ch nh kỳ, ch ng t ch c ki m tra, thanh tra theo quy nh các d án t i t ng ngành,
  4. t ng c p, t ng ơn v và x lý kiên quy t các vi ph m v th t thoát, lãng phí theo thNm quy n ho c xu t x lý vi ph m theo pháp lu t hi n hành. 6. Trách nhi m c a Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n thu c Thành ph như sau: 6.1. Giám c S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Giao thông Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ph i th c hi n nghiêm vi c hư ng d n, ki m tra các ch d án trong vi c chuNn b u tư, t ch c thNm nh và phê duy t d án, thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán, giao t, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t ch c u th u thi công xây l p, t ch c giám sát ánh giá u tư theo úng quy nh hi n hành. 6.2. Giám c S Xây d ng, Các S qu n lý xây d ng chuyên ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và các ch u tư d án ph i t ch c qu n lý ti n và ch t lư ng xây d ng công trình theo phân công, phân c p và theo quy nh hi n hành. 6.3. Giám c S K ho ch và u tư, Tài chính, Kho b c Nhà nư c Thành ph ch u trách nhi m b trí v n, ki m tra vi c s d ng v n, quy t toán v n, thanh toán v n cho các d án u tư xây d ng áp ng ti n tri n khai các d án theo các quy nh v qu n lý v n và tài chính c a Nhà nư c và Thành ph . 6.4. S N i v , các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n các Ban Qu n lý d án tr c thu c Thành ph rà soát, ki m tra năng l c, b sung biên ch (n u thi u) cho các ban qu n lý d án s d ng v n Nhà nư c và các t ch c qu n lý ho t ng xây d ng tr c thu c UBND Thành ph theo quy nh hi n hành. 6.5. Thanh tra Thành ph , ph i h p v i các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n xây d ng k ho ch ki m tra nh kỳ, thanh tra theo quy nh c a d án thu c Thành ph xu t x lý các vi ph m làm th t thoát lãng phí trong u tư xây d ng ng th i có trách nhi m ph bi n, tuyên truy n vi c ch p hành pháp lu t trong lĩnh v c u tư và xây d ng. 7. Trách nhi m c a ch u tư các d án s d ng v n nhà nư c thu c Thành ph : Các ch u tư ph i th c hi n công khai, minh b ch trong qu n lý và s d ng v n; ch ng, tăng cư ng ki m tra, rà soát các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t ph n u gi m su t u tư. Th c hi n n i dung quy t nh u tư, t ch c thi công xây l p, nghi m thu các h ng m c công trình, công trình, qu n lý khai thác s d ng, thanh, quy t toán v n u tư theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. Thư ng xuyên ki m ta, rà soát m b o i u ki n năng l c ho t ng xây d ng th c t c a các Ban qu n lý d án thu c ch u tư; các t ch c tư v n xây d ng, nhà th u thi công xây l p do Ban qu n lý d án ký h p ng thuê k p th i i u ch nh ho c ki n ngh i u ch nh cho phù h p v i quy nh hi n hành và quy mô, lo i, c p công trình ư c giao làm ch u tư. Vi c tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng là y u t quan tr ng m b o ch t lư ng công trình xây d ng, nâng cao hi u qu u tư, h n ch tiêu c c th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i
  5. c a Th ô, UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành, các ơn v , các cá nhân tr c thu c Thành ph th c hi n nghi m túc các n i dung trên, t o s chuy n bi n m nh m , góp ph n hoàn thành toàn di n nhi m v kinh t - xã h i và s nghi p Công nghi p hóa - Hi n i hóa Th ô. TM.U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản