Chỉ thị số 13/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 13/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/CT-UB-KT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1417/TC-TCĐN ngày 31/12/1994 của Bộ Tài chính về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển, áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 13/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 1997 CH THN V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 1417/TC-TC N NGÀY 31/12/1994 C A B TÀI CHÍNH V TI N THUÊ M T T, M T NƯ C, M T BI N, ÁP D NG I V I CÁC D ÁN CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Căn c quy t nh s 1417/TC-TC N ngày 31/12/1994 c a B Tài chính v ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau th i gian th c hi n văn b n s 2560/UB-KT ngày 6/9/1995 c a y ban nhân dân thành ph hư ng d n tính ti n thuê t i v i các d án u tư nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh còn có m t s tr ng i c n ph i i u ch nh k p th i thu hút v n u tư vào các qu n, huy n thu c a bàn thành ph . b o m th ng nh t vi c xác nh ti n cho thuê t trên a bàn thành ph theo trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph ư c xác nh t i kho n 1, i u 6 trong quy t nh s 1417/TC-TC N ngày 31/12/1994 c a B Tài chính; y ban nhân dân thành ph ch o như sau : 1. Xác nh ti n thuê t cho t ng lo i ô th thành ph áp d ng theo quy t nh sô 1417/TC-TC N, c th như sau : Ti n cho thuê M c giá cơ H s a H s k tc u H s t = b n cho t ng x x x i m h t ng ngành USD/m2/năm lo i t ô th Trong ó: 1.1- M c giá cơ b n là m c t i thi u trong khung giá quy nh cho t ng lo i ô th thành ph chia ra: a) iv i t n i thành : thu c ô th nhóm 1, có m c cơ b n là 1,7 USD/m2/năm. b) t thu c th tr n Hóc Môn, An L c, Nhà Bè và t n m trong khu trung tâm hành chính c a 5 qu n m i thành l p và các khu v c ven m t s tr c ư ng chính c a các qu n m i này ( ã ghi trong b ng h s a i m ban hành kèm theo văn b n s 2560/UB-KT ngày 6/9/1995 c a y ban nhân dân thành ph ) thu c ô th nhóm 3, có m c giá cơ b n là 1,125 USD/m2/năm. c) t thu c th tr n và t ven m t s tr c ư ng c a huy n C Chi ( ã ghi trong b ng h s a i m ban hành kèm theo văn b n s 2560/UB-KT) và t ô th ngoài các khu v c ã nêu trong m c 1.1b trên t i các huy n Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và 5 qu n m i thành l p thu c ô th nhóm 5, có m c giá cơ b n là 0,375 USD/m2/năm. t ven tr c ư ng nêu trong các i m 1.1b, 1.1c (văn b n s 2560/UB-KT) là t ti p giáp m t ti n ư ng và t không ti p giáp m t ti n ư ng (trong ph m vi 500m tính t tim ư ng ó). d) t nông nghi p, khu dân cư nông thôn và t dùng trong các khu v c nêu trong m c 1.1c nêu trên ư c thay i m c ích s d ng áp d ng m c giá cơ b n 0,075 USD/m2/năm. e) t trung tâm huy n C n Gi , t ven bi n thu c xã C n Th nh áp d ng m c cơ b n 0,075 USD/m2/năm. Các khu v c còn l i thu c huy n C n Gi áp d ng m c cơ b n 0,05 USD/m2/năm.
  2. g) i v i trư ng h p cùng m t con ư ng ( ư ng ranh hành chính) nhưng hai bên ư ng thu c 2 nhóm ô th khác nhau thì áp d ng cùng m c giá cơ b n theo nhóm cao hơn. 2. H s a i m trong t t c các nhóm ô th u có m c h s t 1 n 2, m c h s a i m ư c c th hóa theo t ng tuy n ư ng : a) t m t ti n ư ng h s a i m : gi như b ng h s a i m ban hành kèm theo văn b n s 2560/UB-KT, b) t không m t ti n ư ng, h s a i m ư c xác nh : - B ng 0,85 l n h s a i m t có m t ti n ư ng, áp d ng cho các qu n 1, 3, 5, 10, Phú Nhu n. - B ng 0,8 l n h s a i m t có m t ti n ư ng, áp d ng cho các qu n, huy n còn l i nhưng m c h s a i m không th p hơn 1. - Riêng i v i khu v c ô th hóa, h s a i m không m t ti n ư ng b ng 0,8 l n h s a i m m t ti n ư ng. c) Trư ng h p v trí t n m ngã 3, ngã 4 ư ng ho c khu t có nhi u ư ng bao quanh thì áp d ng theo ư ng có h s a i m cao nh t. 3. H s k t c u h t ng : a) H s t 1,8 n 2 áp d ng cho a i m có các i u ki n sau : + Các i u ki n v giao thông thu n l i. + M t b ng không c n san l p ho c ph i san l p nâng cao bình quân không quá 0,2m trên t ng di n tích. + Có công trình c p i n c nh ho c g n công trình (0 - 1km), có th áp ng nhu c u d án. + Có các công trình c p và thoát nư c g n công trình (không quá 1km) có th t n d ng ư c ho c s d ng nư c ng m t i ch và thoát nư c t nhiên +T l ư c s d ng t xây d ng t 40% tr lên. + ư c xây d ng nhà t 8 t ng tr lên. b) H s t 1,5 n 1,7 áp d ng cho a i m có các i u ki n sau : + Các i u ki n v giao thông tương i thu n l i. + M t b ng san l p nâng cao trên 0,2m chi m dư i 20% di n tích t (n u ph i san l p). +T l ư c s d ng t xây d ng t 40% tr lên. + ư c xây d ng nhà t 8 t ng tr lên. + Có công trình c p i n g n công trình (0 - 1km) có th áp ng nhu c u d án.
  3. + Có các công trình c p và thoát nư c g n hàng rào công trình có th t n d ng ư c ho c s d ng ngu n nư c ng m t i ch và thoát nư c t nhiên. c) H s t 1,2 n 1,4 áp d ng cho a i m có các i u ki n sau : + Các i u ki n v giao thông ít thu n l i, có ư ng vào nhưng chưa áp ng ư c yêu c u d án. + M t b ng ph i san l p nâng cao trên 0,2m chi m trên 20% di n tích t. + T l s d ng t xây d ng t 30% tr lên. + Ch ư c xây d ng nhà t 4 t ng n 7 t ng. + Công trình c p i n g n công trình (t 0 n 2km) có th áp ng nhu c u d án. + Có các công trình c p thoát nư c g n công trình ho c s d ng ngu n nư c ng m t i ch và thoát nư c t nhiên. d) H s 1,1 và b ng 1 áp d ng cho a i m có các i u ki n sau : + Các i u ki n v giao thông không thu n l i, không có ư ng vào. + M t b ng san l p nâng cao trên 0,2m chi m trên 20% di n tích t. + T l s d ng t xây d ng dư i 30% di n tích t. + Ch ư c xây d ng nhà dư i 4 t ng. + Công trình c p i n cách xa công trình (ngoài 2 km). + Có các công trình c p, thoát nư c cách công trình trên 2km ho c s d ng ngu n nư c ng m t i ch , thoát nư c t nhiên. 4. H s ngành ngh : - H s 1 áp d ng cho các ngành sau : c u, ư ng, sân bay, b n c ng, nhà máy i n, c p i n và phân ph i i n, c p và thoát nư c, xây d ng cơ s h t ng khu ch xu t, khu công nghi p t p trung. - H s 1,2 g m các ngành : khai thác m , luy n kim, ch t o máy, óng tàu l p ráp ô tô, v t li u xây d ng, v t li u i n, i n, cơ khí, hóa ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu. - H s 1,5 : các ngành s n xu t kinh doanh khác, trong ó có công nghi p ch bi n, t làm nhà xư ng c a các d án nông, lâm, ngư nghi p. - H s 2 : các ngành thu c lĩnh v c du l ch, d ch v và nhà . 2/ y ban nhân dân thành ph khuy n khích i v i các d án u tư xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu dân cư và các d án có liên quan n các công trình phúc l i xã h i, y ban nhân dân thành ph s xem xét v m c ti n thuê t c a t ng d án, có ý ki n v i B K ho ch và u tư theo quy nh. Trên ây là m t s i m ư c c th hóa hư ng d n th c hi n, các i u quy nh khác u ph i căn c vào các i u kho n c th c a quy t nh s 1417/TC-TC N ngày 31-12-1994 c a B Tài chánh th c hi n. Căn c vào n i dung ch th này và quy t nh 1417/TC-TC N ngày 31-12-1994 c a B Tài chánh, Ban V t giá thành ph xu t v i y ban nhân dân thành ph v ti n cho thuê m t t, m t nư c, m t bi n cho m i d án. Khi xu t giá thuê t i v i ngo i thành và khu v c ô th hóa, có
  4. v n vư ng m c thì Ban V t giá trao i ý ki n v i S K ho ch và u tư trư c khi báo cáo y ban nhân dân thành ph . Ch th này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng i m nêu trong văn b n s 2560/UB-KT ngày 06-9-1995 c a y ban nhân dân thành ph không trái v i ch th này v n ư c th c hi n.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q. CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản