Chỉ thị số 133-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 133-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 133-TTg về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành Thể dục - Thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 133-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1995 CH TH V VI C XÂY D NG QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH TH D C - TH THAO Trong m y năm qua, th d c - th thao ã có bư c phát tri n. Phong trào th d c - th thao qu n chúng ang ư c m r ng. Trình m t s môn th thao ư c nâng cao và t thành tính t t trong thi u qu c t . Tuy nhiên, trình chung c a phong trào th d c - th thao còn th p và có nhi u m t l c h u. Quy mô, ch t lư ng và hi u qu giáo d c th ch t trong trư ng h c còn th p. Trình nhi u môn th thao còn có kho ng cách xa so v i nhi u nư c trong khu v c. T ch c và cán b trong ngành th d c- th thao còn y u. Cơ s v t ch t và khoa h c - k thu t th d c - th thao nghèo nàn, l c h u. Nhi u c p lãnh o ngành và a phương xem nh công tác th d c - th thao. t o i u ki n thu n l i cho s nghi p th d c - th thao nư c ta phát tri n nhanh, v ng ch c và trong m t th i gian không xa u i k p trình các nư c trong khu v c, Th tư ng Chính ph yêu c u T ng c c Th d c - Th thao, U ban Nhân dân các t nh, thành ph và các ngành liên quan khNn trương xây d ng quy ho ch phát tri n th d c - th thao dài h n trong c nư c, t ng a phương và trong t ng ngành theo nh ng n i dung và yêu c u sau ây: 1/ Ngành th d c - th thao ph i xây d ng nh hư ng phát tri n có tính ch t chi n lư c, trong ó quy nh rõ các môn th thao và các hình th c ho t ng mang tính ph c p i v i m i i tư ng, l a tu i, t o thành phong trào t p luy n r ng rãi c a qu n chúng "Kho xây d ng và b o v T qu c", ng th i xác nh rõ nh ng môn th thao tr ng i m cókh năng nâng cao thành tích nhanh chóng ti n k p trình các nư c trong khu v c. 2/ Căn c nh hư ng trên, ngành th d c - th thao xây d ng ngay k ho ch phát tri n h th ng cơ s v t ch t k thu t và i ngũ cán b , áng ng yêu c u trư c m t và lâu dài s nghi p phát tri n th d c - th thao và công cu c i m i c a t nư c, không ch 5 - 10 năm mà vài ch c năm sau. Quy ho ch này bao g m các trung tâm th thao qu c gia, trung tâm th thao khu v c, trung tâm th thao và cơ s v t ch t - k thu t th d c - th thao c a các t nh, thành ph . Các trung tâm th thao khu v c (hay vùng) c n phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng tr ng i m phía B c, phía Nam, mi n Trung, ng b ng sông C u Long, Tây Nguyên, Vi t B c..., các vùng phát tri n du l ch. C n làm rõ nhi m v , yêu c u c a t ng trung tâm này trong vi c phát tri n các môn th thao, t
  2. ó có hư ng u tư cơ s v t ch t - k thu t c n thi t. Các trung tâm này có th ư c xây d ng trên cơ s nâng c p, b sung, phát tri n nh ng cơ s ã có; ng th i căn c vào quy ho ch chung xem xét, i u ch nh l i nh ng cơ s ã có, k c các trung tâm th thao qu c gia n u th y không h p lý. i v i các cơ s th d c - th thao do a phương tr c ti p qu n lý thì trên cơ s phát tri n quy ho ch, kh năng và i u ki n c a a phương, v i s hư ng d n c a T ng c c Th d c - Th thao, U ban Nhân dân các t nh, thành ph ch o vi c xây d ng cơ s v t ch t - k thu t, hình thành trung tâm th d c - th thao t nh, thành ph . các thành ph l n có các cơ s th thao c a Trung ương, c n xây d ng m t quy ho ch chung các cơ s th d c - th thao trên a bàn, vi c phân bi t gi a Trung ương và a phương ch là s phân công qu n lý tr c ti p. Quy ho ch t ng th phát tri n cơ s v t ch t - k thu t th d c - th thao c a c nư c t nay n năm 2000 chia thành 2 bư c : t 1995 - 1997 và t 1998 2000, trong ó có k ho ch c th t ng năm; c n hoàn thành s m m t s công trình c n thi t t o cơ s v t ch t - k thu t thu n l i cho ngành th d c - th thao bư c vào th k 21 theo hư ng công nghi p hoá - hi n i hoá. Th tư ng Chính ph s phê duy t quy ho ch này và ưa vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm t i. U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Xây d ng, T ng c c a chính có nhi m v ph i h p v i T ng c c Th d c - th thao và U ban nhân dân các t nh, thành ph làm xong quy ho ch này trong quý II năm 1995. Riêng quy ho ch phát tri n cơ s v t ch t - k thu t th d c - th thao c a thành ph Hà n i và thành ph H Chí Minh c n làm xong ngay trong tháng 4 năm 1995. 3/ ng th i v i vi c xây d ng quy ho ch phát tri n th d c - th thao theo ngành d c, c n xác nh phương hư ng phát tri n th d c - th thao trong t ng ngành. Các B Giáo d c và ào t o, Qu c phòng, N i v , Y t , Văn hoá - Thông tin, T ng c c Du l ch...có trách nhi m cùng v i T ng c c Th d c - th thao xây d ng phương hư ng, k ho ch, bi n pháp Ny m nh và nâng cao ch t lư ng ho t ng th d c - th thao, t ng bư c xây d ng cơ s v t ch t - k thu t và i ngũ cán b th d c - th thao trong ngành. B Giáo d c và ào t o c n c bi t coi tr ng vi c giáo d c th ch t trong nhà trư ng, c i ti n n i dung gi ng d y th d c - th thao n i khoá, ngo i khóa, quy nh tiêu chuNn rèn luy n thân th cho h c sinh các c p h c; có quy ch b t bu c các trư ng, nh t là các trư ng i h c ph i có sân bãi, phòng t p th d c - th thao; có nh biên h p lý và có k ho ch tích c c ào t o i ngũ giáo viên th d c - th thao, áp ng nhu c u t t c các c p h c. B Giáo d c và ào t o c n có m t Th trư ng chuyên trách ch o công tác th d c - th thao trong trư ng h c. B Qu c phòng, B N i v ph i có quy ch b t bu c rèn luy n th l c, phát tri n ho t ng th d c - th thao các ơn v nh m nâng cao s c kho , tinh th n chi n u c a cán b và chi n s ; xác nh nh ng môn th thao phù h p v i c i m c a ngành, ph i h p v i T ng c c Th d c - th thao xây d ng m t s môn th thao tr ng i m c a n n th thao qu c gia. 4/ Cùng v i vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n lâu dài, trư c m t c n u tư ngay cho vi c ào t o các tài năng th thao nh ng môn tr ng i m. ây là nhi m
  3. v c p bách trong m t th i gian ng n, ưa trình các v n ng viên c a ta trong các b môn này ti n lên nhanh. làm ư c vi c này, c n t n d ng khai thác các cơ s v t ch t - k thu t hi n có, ng th i, g p rút xây d ng m i m t s cơ s k thu t c n thi t; khNn trương xây d ng quy ho ch và ào t o i ngũ v n ng viên có trình cao, b sung các ch , chính sách c th c n thi t cho vi c này; v n ng các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tài tr cho các ho t ng th d c - th thao, t o i u ki n thu n l i cho vi c tuy n ch n, ào t o, b i dư ng các v n ng viên tr có tài năng. T ng c c Th d c - th thao cùng v i U ban K ho ch Nhà nư c, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản