Chỉ thị số 135-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 135-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 135-CT về việc tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 135-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135-CT Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 1989 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O V TR T T , AN TOÀN XÃ H I TRONG TÌNH HÌNH M I Tình hình tr t t , an toàn xã h i th i gian qua, tuy ta ã c g ng liên t c, h n ch ư c m t s m t ph c t p, nhưng v n di n bi n theo chi u hư ng x u, không bình thư ng, có m t nghiêm tr ng. T i ph m xNy ra trên nhi u lĩnh v c và u tăng h u h t các a phương, nh t là các thành ph l n, các khu v c biên gi i, các tuy n giao thông quan tr ng, gây thi t h i v nhi u m t và gây b t bình, lo l ng trong nhân dân. Bên c nh nguyên nhân khách quan là tình hình kinh t , xã h i còn nhi u khó khăn; nguyên nhân tr c ti p là nhi u v n xã h i gay g t chưa ư c các c p, các ngành quan tâm ch o úng m c; công tác qu n lý tr t t , an toàn xã h i còn y u và có m t s khuy t i m, u tranh ch ng nh ng hành vi ph m pháp và t n n xã h i thi u kiên quy t và chưa d a vào phong trào qu n chúng r ng rãi. tăng cư ng công tác b o v tr t t , an toàn xã h i trong tình hình m i, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các c p, các ngành th c hi n t t các ch trương, bi n pháp sau ây: 1. Phát ng qu n chúng, xây d ng phong trào toàn dân gi gìn tr t t , an toàn xã h i, toàn dân tham gia phòng ng a và u tranh v i các lo i t i ph m, t n n xã h i. Ch t ch U ban Nhân dân các c p và th trư ng các cơ quan, xí nghi p, ơn v ph i tr c ti p ch o xây d ng "phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c" ư ng ph , thôn xã và "phong trào phòng gian b o m t, b o v cơ quan" trong các cơ quan, xí nghi p. T ch c các h i ngh ph bi n, nhân nh ng i n hình tiên ti n c a qu n chúng làm t t công tác b o v an ninh tr t t các c p huy n, t nh, t o ra khí th ti n công c a qu n chúng trên m t tr n b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i. t o i u ki n cho phong trào cơ s , c n thành l p "H i ng b o v tr t t an toàn xã h i" phư ng, xã do M t tr n T qu c ch trì và chính quy n a phương ch o, c ng c các i dân phòng. Công an ph i h tr và có trách nhi m b o v qu n chúng trong các ho t ng phòng ng a, u tranh ch ng các lo i t i ph m, t n n xã h i. Cho phép l p "qu b o tr an ninh tr t t " do s tham gia óng góp c a nhân dân, các cơ quan, xí nghi p, ơn v kinh t óng trên a bàn phư ng, xã. B N i v ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c và các thành viên c a M t tr n nghiên c u hư ng d n n i dung và t ch c các hình th c ho t ng c a phong trào
  2. theo hư ng "t qu n" "t b o v " t cơ s . Ph i h p v i B Tài chính nghiên c u xu t v i H i ng B trư ng chính sách khen thư ng và ãi ng v t ch t, tinh th n i v i các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c và nh ng ngư i b hy sinh, b thương, b thi t h i tài s n trong công tác b o v an ninh, tr t t . nh kỳ hàng tháng, quý, th trư ng các c p công an có trách nhi m thông báo cho nhân dân bi t rõ âm mưu, th o n ho t ng c a ch và các b n t i ph m. Hư ng d n qu n chúng các bi n pháp phòng ng a và u tranh. T ch c cho qu n chúng ki m i m, giáo d c, giúp nh ng ngư i ph m t i h tr thành ngư i t t. 2. Th trư ng các ngành t ch c t t công tác b o v ơn v mình; tăng cư ng công tác qu n lý gi gìn tr t t k cương xã h i. - Th trư ng các B , các ngành, các cơ quan xí nghi p ph i ch u trách nhi m v công tác b o v n i b , b o v tài s n ơn v mình. Các B , các ngành, các cơ quan, xí nghi p ph i t ch c ki m i m công tác b o v n i b cơ quan, xí nghi p, kh c ph c ngay các sơ h trong công tác b o v . M t giáo d c cho cán b , công nhân viên ý th c c nh giác, phòng gian b o m t, b o v cơ quan, xí nghi p c a mình. Các cơ quan, xí nghi p ph i c ng c các Ban b o v theo úng quy nh, t ch c l i l c lư ng b o v chuyên trách là nh ng ngư i tin c y và ph i có chính sách, ch ãi ng thích h p. L c lư ng b o v ph i thư ng xuyên liên h ch t ch v i cơ quan công an th c hi n ch thông tin hai chi u ch u s hư ng d n, ch o tr c ti p v nghi p v c a công an . Nh ng cơ s kinh t , văn hoá l n, nh ng chuy n v n chuy n quan tr ng... c n th c hi n ch h p ng b o v v i công an. Cơ quan, xí nghi p ph i có kinh phí c n thi t s a ch a hàng rào b o v , c a khoá kho tàng... và mua s m các phương ti n, trang b khác cho công tác b o v . - Các ngành có trách nhi m ph i t ki m i m và s a ch a ngay khuy t i m buông l ng trách nhi m qu n lý xã h i c a mình. B N i v ph i h p v i B Qu c phòng ki m tra công tác qu n lý x d ng vũ khí, v t li u n trong các ngành, các cơ quan, ơn v ; t ch c thu h i các lo i vũ khí, v t li u n tàng tr trái phép. Nghiêm tr b n l y c p, buôn bán các lo i vũ khí, v t li u n ; nh ng ngư i vì thi u tinh th n trách nhi m m t vũ khí ph i x lý k lu t, n u giây ra nh ng thi t h i nghiêm tr ng ph i x lý theo pháp lu t. Ngành Thông tin, Văn hoá ph i xem xét x lý và ch m d t nh ng hi n tư ng không lành m nh trong văn hoá, văn ngh , vi ph m các qui t c xu t b n, phát thanh chi u phim... 3. Trong tình hình không bình thư ng hi n nay, ph i kiên quy t tr n át b n t i ph m, k c áp d ng các bi n pháp c bi t, ch ng tư tư ng h u khuynh i v i b n t i ph m. B N i v c ng c l i l c lư ng c nh sát, nâng cao tinh th n chi n u ch ng h u khuynh né tránh, k t h p v i phong trào qu n chúng, liên t c t ch c các ho t ng u tranh ch ng t i ph m. Ph i t ch c các i c nh sát cơ ng, c nh sát hình s c bi t ư c trang b m nh và nuôi dư ng t t, tr n áp k p th i, t i ch các ho t ng c a b n t i ph m, ánh trúng b n t i ph m hình s chuyên nghi p gây ra các v cư p,
  3. cư p gi t, cư ng o t... và b n t i ph m kinh t tham ô, u cơ, buôn l u t o ngay s chuy n bi n các a bàn tr ng i m như 4 thành ph l n và các tuy n giao thông, các ngành kinh t tr ng i m. L c lư ng công an ph i h p ch t ch v i các ngành Ki m sát, Toà án i u tra, truy t , x lý úng n, k p th i các v án, x nghiêm m t s v án i m và tuyên truy n k t qu x lý giáo d c, răn e t i ph m và phát ng ư c khí th c a qu n chúng. Trư c m t B N i v , B Tư pháp ph i h p các ngành Ki m sát, Toà án ch o tr ng i m th c hiên B Lu t T t ng hình s Hà N i, thành ph HCM rút kinh nghi m hư ng d n các a phương nhanh chóng tránh ư c nh ng lúng túng, khó khăn, vi ph m quy n dân ch c a công dân cũng như dè d t né tránh, nh t i cu c u tranh ch ng t i ph m. B Tư pháp ph i h p các ngành, oàn th và các t ch c xã h i m t giáo d c pháp lu t cho cán b và nhân dân, ph i h p v i B i h c - Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , B Giáo d c ưa n i dung giáo d c pháp lu t vào chương trình gi ng d y các trư ng ph thông, các trư ng i h c, cao ng, trung h c và các trư ng d y ngh t năm h c 1990 - 1991. 4. T p trung gi i quy t có hi u qu các t n n xã h i. U ban Nhân dân các c p có k ho ch gi i quy t vi c làm cho nh ng ngư i th t nghi p. B Qu c phòng ph i nghiên c u có nh ng qui nh m i d gi i quy t có hi u qu b i o ngũ ang còn t n ng nhi u a phương. - i v i s tù tha v ho c h t th i gian t p trung c i t o, U ban Nhân dân các c p ph i n m ư c c th và có bi n pháp giúp h có vi c làm và ph i ti p t c c i t o t t. - i v i ngư i già cô ơn, tr m côi không nơi nương t a, B Lao ng - Thương binh và xã h i nghiên c u xu t v i H i ng B trư ng chính sách, bi n pháp gi i quy t như ưa vào nuôi dư ng các nhà nuôi dư ng, ưa v các a phương nơi cư chú U ban Nhân dân t nh qu n lý, giúp s n xu t, lao ng... - i v i s ngư i b b nh tâm th n, B Y t ph i xây d ng cơ s ch a b nh cho nh ng ngư i b b nh tâm th n n ng, nghiên c u m r ng các cơ s ch a b nh tâm th n các t nh, ng th i có qui ch ph i h p v i chính quy n các c p qu n lý nh ng b nh nhân tâm th n nh t i nhà, ti p nh n i u tr nh ng b nh nhân tâm th n lang thang. - i v i s gái mãi dâm, c n có bi n pháp qu n lý ch t ch ngay t cơ s .. U ban Nhân dân các c p ph i phân lo i, có k ho ch ưa i ch a b nh, i u tr . T ch c các trư ng, tr i ph c h i nhân phNm, do ngành lao ng qu n lý có s tham gia c a oàn th thanh niên, ph n , s ph i h p c a ngành Y t , t o i u ki n cho s này v a ch a b nh, v a lao ng t nuôi s ng mình. - i v i s ngư i nghi n hút, c b c, U ban Nhân dân các c p ph i giáo d c, t ch c cai nghi n cho s ngư i nghi n hút. Ti p t c quét tri t b n ánh b c dư i m i hình th c:
  4. - i v i s thanh thi u niên ch m ti n, c n xác nh rõ vai trò c a nhà trư ng, các oàn th và gia ình trong vi c qu n lý, giáo d c con em; B Giáo d c ch o t ch c các trư ng v a h c, v a làm các cơ s thu hút các cháu không ư c vào ph thông trung h c, k t h p v i oàn thanh niên các c p nghiên c u t ch c các trư ng riêng, l p h c riêng cho các cháu ã b hư h ng (chưa n m c xét x hình s ) có phương pháp qu n lý và giáo d c thích h p 5. Ti p t c xây d ng l c lư ng công an nhân dân trong s ch, v ng m nh, có s c chi n u cao. Nghiêm kh c x lý nh ng cán b l m d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy n và l i ích h p pháp c a công dân và nh ng hành ng thi u trách nhi m gây nh hư ng x u n hi u qu công tác gi gìn tr t t an toàn xã h i. B Tài chính ph i h p v i B N i v nghiên c u xu t H i ng B trư ng quy t nh v kinh phí trang b phương ti n công tác, chi n u và th c hi n các ch ph c p cho nh ng cán b , chi n s công an ph i thương xuyên công tác, chi n u căng th ng b o m hoàn thành nhi m v . B Tài chính ph i h p v i B N i v nghiên c u xét c p m t s ngo i t mua phương ti n thông tin và xe c ch ng cho l c lư ng công an. B Tài chính, U ban Nhân dân các c p c n giúp kinh phí cho vi c c ng c các tr s , phòng x án, các phương ti n làm vi c tr s cho các cơ quan ki m sát, toà án a phương. Các B , các ngành, các oàn th , U ban Nhân dân các c p có trách nhi m ch o công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i g n li n v i công tác xây d ng kinh t , phát tri n văn hoá và ph i coi ây là m t nhi m v quan tr ng thư ng xuyên trong ho t ng qu n lý c a mình. Hàng tháng lãnh o các B , các ngành và U ban Nhân dân các c p c n ki m i m công tác ch p hành pháp lu t, phòng ch ng t i ph m, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i B , ngành, a phương mình và báo cáo k t qu lên H i ng B trư ng, ng g i B N i v t ng h p. Hàng quý, H i ng B trư ng s nghe các B , các ngành và U ban Nhân dân 4 thành ph l n báo cáo công tác ch p hành pháp lu t, phòng, ch ng t i ph m, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i. B N i v có trách nhi m theo dõi, hư ng d n các c p, các ngành th c hi n Ch th này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản