Chỉ thị số 138/1998/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 138/1998/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 138/1998/CT-BGTVT về việc về tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc kiểm tra phân loại và công bố cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 138/1998/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 138/1998/CT-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 1998 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ, Y M NH VI C KI M TRA PHÂN LO I VÀ CÔNG B C NG, B N THU N I NA Sau th i gian g n 2 năm th c hi n vi c s p x p công b ho t ng các c ng, b n thu n i a theo Quy t nh 2046 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i, C c ư ng sông Vi t nam và các a phương ã có nh ng bi n pháp c th trong vi c s p x p quy ho ch và l p l i tr t t , b o m an toàn t i các c ng, b n thu c a phương mình. Tuy nhiên, công tác qu n lý l p l i tr t t trong ho t ng kinh doanh x p d hàng hoá, ón tr hành khách t i các c ng b n ang còn là khâu y u, vi c ki m tra theo dõi ho t ng an toàn c a các c ng, b n chưa ti n hành thư ng xuyên, liên t c. Tình tr ng l p b n bãi tuỳ ti n không có quy ho ch, không m b o quy nh an toàn còn t n t i nhi u. c bi t t i nhi u b n, phương ti n n m trên c n nh n hàng ã gây hư h ng, bi n d ng phương ti n. Nhi u c ng b n x p d hàng hoá, ón tr hành khách t t i các khu v c b o v c u ho c trên nh ng o n sông nguy hi m nh hư ng n lu ng ch y tàu; và m t an toàn cho các công trình c u là nh ng t n t i c n ư c gi i quy t s m. T i các khu v c th xã, nơi ông dân cư có nhi u b n x p d v t li u xây d ng tuỳ ti n ho t ng làm nh hư ng n c nh quan ô th , ô nhi m môi trư ng v.v. Vì v y, vi c s p x p l i tr t t các c ng, b n thu n i a và tăng cư ng qu n lý c a các ngành các c p là v n c p bách nh m ưa các c ng b n vào ho t ng h p pháp, v a phát huy hi u qu s n xu t kinh doanh, v a m b o an toàn s n xu t. T m c tiêu trên, B Giao thông v n t i ch th : 1 - S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính c n ánh giá v công tác m b o tr t t , an toàn ho t ng t i các c ng, b n thu n i a và b sung các bi n pháp thích h p nh m t o s chuy n bi n tích c c trong lĩnh v c này. Ti p t c Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, ph bi n Ngh nh 40/CP n các ch c ng, ngư i hành ngh x p d , ón tr hành khách th c hi n t t các qui nh v qu n lý c ng b n thu n i a. 2 - S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính căn c Kho n 2, i u 15 Ngh nh 40/CP ch trì công tác ki m tra, rà soát, phân lo i, s p x p l i các c ng, b n phù h p nhu c u phát tri n kinh t c a a phương; ph i h p v i cơ quan qu n lý ư ng thu n i a xây d ng phương án trình UBND t nh duy t quy ho ch c ng b n theo ph m vi lãnh th hành chính (có m u kèm theo). Các c ng b n nào n m ngoài quy ho ch, S ki n ngh U ban nhân dân t nh có quy t nh x lý. 3 - Trên cơ s quy ho ch ư c duy t, C c ư ng sông Vi t nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính hư ng d n và ôn c các ch c ng, b n ư c phép t n t i trình h sơ xin công b C c ra quy t nh trên tuy n TN Trung ương; S ra quy t nh trên tuy n TN a phương cho các c ng b n ho t ng. 4 - Theo ch c trách và quy n h n c a mình, l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a trung ương và a phương kiên quy t x lý các trư ng h p c ng, b n ho t ng trái v i Th l qu n lý c ng, b n thu n i a do B quy nh. ây là công tác tr ng tâm c n t p trung gi i quy t trong giai o n hi n nay. B Giao thông v n t i yêu c u C c ư ng sông Vi t nam, Các S Giao thông v n t i, giao thông công chính khNn trương t ch c ch o th c hi n Ch th này, thư ng xuyên báo cáo k t qu và nh ng ki n ngh v B xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n : TH TRƯ NG - C c SVN - Các S GTVT (GTCC) - Các UBND t nh, T.ph ( ph i h p ch o) - Lưu : VP, PC ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản