Chỉ thị số 14/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 14/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2001/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình hoàn thành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2001/CT-UB Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2001 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ CÁC D ÁN, CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH. T i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán v n u tư ã quy nh c th th i gian l p báo cáo quy t toán v n u tư: i v i d án nhóm A ch m nh t là 06 tháng, i v i d án còn l i ch m nh t là 03 tháng sau khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng. Ngày 19/12/2000 UBND Thành ph cũng ã có công văn s 3132/UB-KT ch o các ch u tư khNn trương th c hi n công tác quy t toán v n u tư trên a bàn thành ph . Tính n ngày 31/3/2001, theo báo cáo c a S Tài chính- V t giá, toàn thành ph hi n còn kho ng 100 d án (ph n l n là d án thu c nhóm C) s d ng ngu n v n XDCB thu c ngân sách Thành ph và m t s ngu n v n khác ã hoàn thành bàn giao ưa vào khai thác s d ng quá th i h n quy nh c a B Tài chính nói trên nhưng Ch u tư chưa l p báo cáo quy t toán. th c hi n nghiêm túc Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính v quy t toán v n u tư, U ban nhân dân Thành ph yêu c u; 1/. Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n khNn trương ti n hành ôn c, ki m tra tình hình quy t toán v n u tư c a các Ban qu n lý d án tr c thu c. V i nh ng Ban qu n lý còn d án ã hoàn thành bàn giao quá th i gian quy nh t i Thông tư 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính nhưng chưa l p h sơ quy t toán ph i nghiêm túc ki m i m rút kinh nghi m, ng th i yêu c u khNn trương l p quy t toán g i cơ quan thNm tra (quy nh t i công văn s 2980/UB-KT ngày 01/21/2000 c a UBND Thành ph ) v i th i gian như sau: - i v i các d án ã hoàn thành bàn giao trư c 31/12/1999 ph i ư c l p xong h sơ báo cáo quy t toán v n u tư g i cho cơ quan thNm tra trư c ngày 30/5/2001. - i v i các d án ã hoàn thành bàn giao trong năm 2000 ph i ư c l p xong h sơ báo cáo quy t toán v n u tư g i cho cơ quan thNm tra trư c ngày 30/06/2001. Sau th i h n trên, S Tài chính- V t giá có trách nhi m ki m tra, báo cáo v UBND Thành ph k t qu th c hi n c a các Ban qu n lý d án.
  2. 2/. Các d án hoàn thành bàn giao sau 31/12/2000 ph i ư c l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành g i cho cơ quan thNm tra theo úng th i gian quy nh. 3/. S Tài chính- V t giá Thành ph và Phòng Tài chính- V t giá các Qu n, Huy n có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra các Ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh hi n hành. 4/. Th trư ng các S , Ban, Ngành thu c thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v công tác quy t toán v n u tư c a các Ban qu n lý d án tr c thu c. Trong trư ng h p do năng l c Giám c Ban qu n lý d án h n ch không m ương ư c nhi m v ph i xem xét b trí ngư i thay th . 5/. Các Ban qu n lý d án có trách nhi m l p báo cáo tình hình quy t toán v n u tư d án hoàn thành, tình hình th c hi n v n u tư hàng năm theo bi u m u s 01/BCTHQT và bi u m u 01/BC-THN ính kèm thông tư s 70/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính g i v S Tài chính v t giá S Tài chính v t giá t ng h p trình UBND Thành ph báo cáo B Tài chính và T ng c c Th ng kê. UBND Thành ph giao S Tài chính- V t giá ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra tình hình quy t toán v n u tư c a các Ban qu n lý d án, ti n hành t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m; ki n ngh UBND Thành ph , H i ng thi ua Thành ph có hình th c bi u dương k p th i nh ng Ban qu n lý d án làm t t, ng th i ki m i m, x lý nh ng Ban qu n lý d án chưa th c hi n nghiêm túc công tác quy t toán v n u tư./. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản