Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 14/2002/ct-bvhtt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2002/CT-BVHTT Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2002 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG TÁC H I THU C LÁ TRONG NGÀNH VĂN HÓA-THÔNG TIN Hút thu c lá là nguyên nhân c a nhi u lo i b nh nguy hi m i v i s c kho con ngư i như ung thư, nh i máu cơ tim, xơ v a ng m ch và các b nh v ư ng hô h p. Ngoài tác h i i v i s c kho c a b n thân ngư i hút thu c và nh ng ngư i xung quanh, hút thu c lá còn gây ra nh ng t n th t l n v kinh t cho cá nhân, gia ình và xã h i. làm gi m nh ng thi t h i do vi c hút thu c lá gây ra, ngày 14 tháng 8 năm 2000, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 12/2000/N -CP v “Chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá” giai o n 2000-2010. Th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , B trư ng B Văn hoá-Thông tin ch th cho các cơ quan, ơn v trong ngành văn hoá-thông tin làm t t m t s công vi c c th sau: 1/ Tăng cư ng công tác tuyên truy n tác h i c a vi c hút thu c lá trên báo chí; khuy n khích vi c xây d ng các tác phNm i n nh, các tác phNm sân kh u, ăng t i các bài vi t trên báo chí, xu t b n sách v tác h i c a vi c hút thu c lá cán b , công nhân viên ch c trong ngành và nhân dân hi u bi t v tác h i c a thu c lá và t b thói quen hút thu c lá trong vi c tang, vi c cư i, l h i và các sinh ho t c ng ng khác. 2/ Th c hi n t t quy nh c m hút thu c lá trong các r p hát, r p chi u phim, câu l c b , l p h c và nh ng nơi sinh ho t văn hoá c ng c ng 3/ Các cơ quan, ơn v , trư ng h c tr c thu c B c n quy nh không hút thu c lá t i tr s cơ quan, nơi h i h p; t ch c treo bi n “không hút thu c lá” hành lang, các phòng h p và nh ng nơi sinh ho t ông ngư i khác c a cơ quan, ơn v . 4/ Không cho phép các t ch c, cá nhân ti p th , bán thu c lá t i các r p hát, r p chi u phim, nhà văn hoá, trư ng h c và các nơi sinh ho t văn hoá công c ng khác do ngành qu n lý. 5/ H n ch t i a vi c s d ng các hình nh di n viên hút thu c lá trong các tác phNm i n nh, sân kh u.
  2. 6/ Th c hi n nghiêm các quy nh v c m qu ng cáo thu c lá; thanh tra và x lý nghiêm các vi ph m v qu ng cáo và in nhãn, mác thu c lá theo quy nh c a pháp lu t. B Văn hoá-Thông tin yêu c u th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và Giám c các S Văn hoá-Thông tin th c hi n nghiêm Ch th này. KT/ B TRƯ NG B VĂN HOÁ-THÔNG TIN Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ( b/c) - B Y t ( bi t) - Lãnh o B ( bi t) - Các ơn v tr c thu c B - Các S Văn hoá - Thông tin - Công báo - Lưu VT, PC. Lưu Tr n Tiêu
Đồng bộ tài khoản