Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
182
lượt xem
21
download

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 14/2007/CT-UBND Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI THI HÀNH LU T CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Lu t Cư trú ư c Qu c h i khóa XI kỳ h p th 10 thông qua, có hi u l c t ngày 01/7/2007 trong ó quy nh c th v trình t , th t c ăng ký, qu n lý cư trú, quy nh v quy n và nghĩa v c a công dân, h gia ình, cơ quan t ch c trong lĩnh v c ăng ký, qu n lý cư trú. nâng cao nh n th c pháp lu t và ý th c trách nhi m c a các cơ quan, t ch c m b o Lu t Cư trú ư c tri n khai th c hi n có hi u qu , t o chuy n bi n trong công tác qu n lý cư trú trên a bàn góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i Th ô, UBND Thành ph ch th : 1. Công an Thành ph : a. Thư ng tr c giúp UBND Thành ph hư ng d n theo dõi vi c th c hi n Lu t Cư trú c a các ngành, các c p chính quy n và nhân dân Th ô, m b o th c hi n nghiêm quy nh c a pháp lu t, ki m soát ư c tình hình dân cư. b. T ch c t p hu n quán tri t Lu t Cư trú, Ngh nh c a Chính ph , Quy nh c a B Công an hư ng d n th c hi n Lu t Cư trú t i toàn th cán b chi n sĩ làm công tác qu n lý cư trú, trong ó t p trung vào i ngũ cán b lãnh o các phòng nghi p v , ch huy Công an các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và cán b tr c ti p làm công tác ăng ký thư ng trú, t m trú, t m v ng, thông báo lưu trú; ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c tuyên truy n Lu t Cư trú trên phương ti n thông tin i chúng và các t dân ph , i s n xu t. c. C ng c s lư ng cán b làm công tác ăng ký qu n lý cư trú qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n (C nh sát khu v c, Công an ph trách xã) m b o là nh ng cán b có trình chuyên môn nghi p v , có văn hóa ng x , có ý th c ph c v nhân dân. d. Nghiên c u c i ti n l l i phương pháp ăng ký qu n lý cư trú theo tinh th n c i cách hành chính m b o k p th i, chính xác, công khai minh b ch, không gây phi n hà tiêu c c, t ng bư c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý cư trú, ph i h p v i các ngành xây d ng án qu n lý dân cư c a Thành ph . e. Ch nh trang l i tr s ti p dân nơi làm th t c ăng ký h khNu c a Công an các qu n, huy n; Ch o Công an các phư ng, xã, th tr n tham mưu giúp UBND các
  2. phư ng, xã, th tr n c ng c tr s khai báo t m trú, t m v ng các c m dân cư, trang b y các i u ki n phương ti n làm vi c, h sơ bi u m u, s sách ph c v ăng ký qu n lý cư trú. f. T ch c ăng ký thư ng trú, t m trú, t m v ng, lưu trú theo quy nh h n ch phát sinh ph c t p v dân cư ( ăng ký danh nghĩa, KT2, tranh ch p mâu thu n, m b o di n tích t i thi u). g. Ph i h p v i S Tư pháp rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph v hư ng d n ăng ký qu n lý cư trú có liên quan n Lu t Cư trú, xu t b sung, s a i ho c bãi b . 2. S Tư pháp: a. Ph i h p v i Công an Thành ph và cơ quan có liên quan rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND Thành ph có quy nh không phù h p v i Lu t Cư trú xu t b sung, s a i ho c bãi b . b. Hư ng d n UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, phòng Công ch ng nhà nư c, Văn phòng Công ch ng tư nhân th c hi n úng các quy nh v vi c c p l i, ính chính các gi y t v h t ch, công ch ng các gi y t mua bán, chuy n như ng nhà t, xác nh n gi y t nhà cho thuê, nh , cho mư n. c. Ph i h p v i Công an Thành ph xây d ng án qu n lý dân cư c a Thành ph . d. H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t (do S Tư pháp là Thư ng tr c) ph i h p v i Công an thành ph , S Văn hóa thông tin và cơ quan liên quan có k ho ch tuyên truy n ph bi n n i dung Lu t Cư trú n t p th , cá nhân trên a bàn Thành ph nh m nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c và nhân dân. 3. S Lao ng - Thương binh Xã h i: Tham mưu, xu t v i UBND thành ph ban hành Quy ch qu n lý s lao ng t nh ngoài, s ngư i làm vi c theo ch h p ng trong các cơ quan doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, các cơ s kinh doanh d ch v có s d ng ngư i ngo i t nh, có bi n pháp phòng ng a vi c ký h p ng lao ng h p th c vi c ăng ký h khNu. 4. S Quy ho ch ki n trúc, S Tài nguyên môi trư ng, nhà t: a. Thông báo c th k p th i m c gi i quy ho ch, th i gian ph i di d i, gi i phóng m t b ng n UBND các qu n, huy n, Công an các c p và các ngành có liên quan ph c v gi i quy t ăng ký h khNu t i các khu v c này. b. Ch o các Ban d án các khu chung cư, khu tái nh cư ã có ngư i n , s m bàn giao cho UBND các qu n, huy n hoàn thi n cơ ch qu n lý nhà nư c t o i u ki n cho các ơn v cơ s gi i quy t công vi c liên quan n qu n lý cư trú. 5. S Văn hóa thông tin: Ph i h p v i Công an Thành ph t ch c tuyên truy n Lu t Cư trú trên các phương ti n thông tin i chúng; hư ng d n UBND các qu n, huy n,
  3. phư ng, xã, th tr n t ch c tuyên truy n Lu t Cư trú n các t dân ph , các cơ quan doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v . 6. B Ch huy quân s Thành ph : Ph i h p v i Công an Thành ph th ng nh t hư ng d n các ơn v công an, quân i t ch c cho cán b s quan, công nhân viên chuyên nghi p, qu c phòng, chi n s nghĩa v ăng ký lưu trú theo quy nh c a pháp lu t. 7. S Tài chính: B trí kinh phí h tr Công an Thành ph trang b phương ti n k thu t, cơ s v t ch t ph c v ăng ký lưu trú và ch nh trang các tr s ti p công dân nơi ti n hành th t c ăng ký h khNu; ph i h p v i Công an Thành ph xu t v i H ND, UBND Thành ph xem xét m c thu, chi l phí ăng ký cư trú theo quy nh c a pháp lu t. 8. UBND các qu n, huy n: Ch o UBND các phư ng, xã, th tr n tri n khai công tác ăng ký qu n lý cư trú theo ch c năng và th c hi n m t s công tác sau: a. Xác nh n tình tr ng nhà (mua bán chuy n như ng, cho thuê, nh , mư n) cho công dân, k c ngư i t nh ngoài ph c v ăng ký cư trú (có m u xác nh n kèm theo). b. Ch nh trang các tr s ăng ký t m trú các c m dân cư, trang b các phương ti n làm vi c s sách ph c v ăng ký cư trú m b o thu n ti n nh t cho công dân. c. Hư ng d n, ki m tra, qu n lý ch t ch các cơ s kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê tr , th c hi n ăng ký kinh doanh, quy nh cam k t v an ninh tr t t , ăng ký t m trú, thông báo lưu trú, th c hi n các bi n pháp phòng ng a t i ph m, t n n xã h i. d. T ch c tuyên truy n giáo d c pháp lu t v cư trú, huy ng các ngành, oàn th , t dân ph tham gia ph i h p qu n lý cư trú, v n ng nhân dân t giác th c hi n và phát hi n thông báo cho công an các trư ng h p có khách không thông báo lưu trú, khách có bi u hi n nghi v n ho t ng ph m pháp, t n n xã h i. 9. Các cơ quan, doanh nghi p, t ch c và công dân sinh s ng trên a bàn Thành ph có trách nhi m: t giác ch p hành các quy nh v ăng ký thư ng trú, t m trú, t m v ng, lưu trú và thông báo lưu trú; Liên h v i cơ quan Công an trao i, gi i quy t nh ng v n liên quan n các quy nh trong qu n lý cư trú; Phát hi n và t giác ngư i có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý cư trú. Yêu c u các S , Ban, Ngành, các oàn th Thành ph , UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n và t ch c, cá nhân ch p hành nghiêm Ch th này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - VP Chính ph ; - B Công an; - B Tư pháp; - TTTU; - TT. H NDTP; ( báo cáo)
  4. - Các /c PCT UBNDTP; - Các S , ban, ngành; Nguy n Qu c Tri u - Các t ch c, oàn th TP; - UBND các qu n, huy n; - CPVP, Các Phòng CV; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản