Chỉ thị số 149-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 149-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 149-CT về việc tổ chức giáo dục học sinh phổ thông trong dịp nghỉ hè do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 149-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149-CT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1982 CH THN V VI C T CH C GIÁO D C H C SINH PH THÔNG TRONG DNP NGH HÈ Trong nh ng năm qua, có nh ng nơi ã có c g ng t ch c ho t ng hè cho h c sinh; tuy nhiên cũng còn nhi u nơi chưa làm h t trách nhi m qu n lý h c sinh trong d p ngh hè nên cho h c sinh s ng t do tuỳ ti n gây nh hư ng không t t n tư tư ng và s c kh e. Th c hi n Ngh quy t v c i cách giáo d c c a B Chính tr Trung ương ng, Ch t ch H i ng B trư ng ch th : I. Ngành giáo d c và các ngành liên quan c n coi vi c t ch c các ho t ng c a h c sinh ph thông trong d p ngh hè là m t khâu trong quá trình giáo d c liên t c i v i h c sinh. Vi c giáo d c h c sinh ph thông trong d p ngh hè b t u t năm nay ph i ư c t ch c chu áo, có n i dung và hình th c thích h p v i m i l a tu i và ph i nh m vào các m c ích giáo d c ch y u sau ây: - Ph i ưa h c sinh vào các ho t ng s n xu t và xã h i h u ích; t ch c cho h c sinh tham gia có hi u qu vào vi c lao ng s n xu t các h p tác xã, t p oàn s n xu t, gia ình, công, nông trư ng và xí nghi p; - Ph i v n d ng s hi u bi t c a các em, hư ng các em vào nh ng ho t ng ph bi n khoa h c, k thu t; ch trương chính sách; xây d ng n p s ng văn minh lành m nh; t ch c cho các em giúp các gia ình li t sĩ, thương binh, gia ình c a các ng chí b i ang chi n u chi n trư ng xa, các gia ình giáo viên có nhi u khó khăn trong sinh ho t; - Ph i giúp h c sinh vui chơi gi i trí lành m nh, t ch c cho các em i thăm các di tích l ch s , danh lam th ng c nh c a t nư c m mang trí tu và nâng cao s c kh e cho các em; - Ph i t ch c ôn t p văn hoá chuNn b t t cho năm h c m i. T t c các ho t ng hè ph i nh m giáo d c tinh th n yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, ý th c ham h c, say mê lao ng, b i dư ng tình c m và phát huy năng khi u thNm m c a các em. II. Trách nhi m c th c a các ngành, các c p, các oàn th trong vi c t ch c hè cho h c sinh.
  2. 1. U ban nhân dân , h i ng giáo d c các c p có trách nhi m ch trì s ph i h p gi a các ngành, các oàn th , các l c lư ng xã h i tham gia t ch c ho t ng hè cho h c sinh tuỳ tình hình c a a phương mà ra các yêu c u c th i v i t ng ngành t ch c t t ho t ng hè cho h c sinh. Các a phương ph i t n d ng các cơ s v t ch t s n có như trư ng h c, câu l c b , nhà văn hóa, h i trư ng, sân v n ng, công viên, các a i m có bóng cây râm mát... t ch c các i m ho t ng hè c a h c sinh; T ch c các ho t ng t p th như h i thao, h i di n, tham quan, c m tr i, xem phim, xem văn ngh ... 2. Ngành giáo d c ph thông và các ngành giáo d c khác có trách nhi m hư ng d n và qu n lý n i dung ho t ng hè c a h c sinh. Phân công nh ng giáo viên có nhi t tình, có trách nhi m giúp các em ôn t p văn hoá, h c k thu t, hư ng d n các em lao ng, t ch c các hình th c giáo d c hư ng nghi p thích h p. C n t ch c chu áo l c lư ng th y trò tham gia b o v s a sang và xây d ng trư ng s ; b sung và hoàn ch nh các thi t b d y và h c c a nhà trư ng. 3. oàn thanh niên C ng s n H chí Minh làm nòng c t trong vi c t ch c các ho t ng hè c a h c sinh và qua ó mà b i dư ng năng l c công tác cho cán b oàn, i. 4. Các ngành s n xu t có trách nhi m giúp và t o i u ki n cho h c sinh tham gia vào các ho t ng s n xu t ra c a c i v t ch t. Cùng các ngành giáo d c t ch c vi c giáo d c k thu t và hư ng nghi p cho h c sinh b ng nh ng ho t ng thi t th c, c th phù h p v i th i gian h c sinh ngh hè và k ho ch s n xu t c a các xí nghi p, nông trư ng, h p tác xã. t ng nơi và tuỳ t ng v n c n s d ng hi u bi t c a h c sinh theo trình ki n th c s n có ph bi n nh ng ti n b k thu t; ng th i tích c c tham gia tuyên truy n các ch trương chính sách m i c a ng và Chính ph vào nhân dân. 5. Ngành thông tin văn hoá m thêm bu i, thêm gi c a các câu l c b , thư vi n, tri n lãm, nhà truy n th ng, b o tàng, tăng thêm các ho t ng nh ng l p b i dư ng v nh c, ho , múa, hát; t ch c chi u phim, bi u di n văn ngh dành m t s vé v i giá h ph c v h c sinh tr ng d p ngh hè. 6. Ngành th d c th thao có k ho ch t ch c hư ng d n h c sinh t p th d c i n kinh và các môn th thao khách, có k ho ch dành cho h c sinh s d ng sân bãi, b bơi t p luy n trong d p ngh hè. Trong các bu i thi u th thao dành m t s vé giá h phân ph i cho h c sinh. 7. Ngành y t trong i u ki n cho phép c n t ch c nh ng bu i khám s c kho riêng cho h c sinh. có th k t h p v i nhà trư ng l p h sơ s c kho cho h c sinh. C n ph bi n nh ng ki n th c v sinh phòng b nh r ng rãi trong cha m h c sinh và h c sinh các c p. 8. Ngành giao thông v n t i có quy nh gi m giá vé t o i u ki n thu n l i cho h c sinh i tham quan, du l ch theo t p th , ho c theo gi y gi i thi u c a các nhà trư ng.
  3. 9. Các ngành lưu thông phân ph i và tài chính ngân hàng tuỳ theo i u ki n v t tư và tài chính cho phép có th t o cho h c sinh có i u ki n thu n l i trong ho t ng hè. 10. T ch c công oàn các cơ s và a phương c n c cán b công oàn giúp ngành giáo d c t ch c ho t ng hè cho h c sinh. 11. L c lư ng công an, b i có nhi m v giúp các trư ng ho c c ngư i tham gia t ch c ho t ng hè, b o m tr t t , an toàn các nơi vui chơi và lao ng c a h c sinh. Các ngành, các c p căn c ch th này và tuỳ tình hình c th mà có k ho ch góp ph n c a mình vào các ho t ng hè c a h c sinh, b o m cho ph n l n các em ư c tham gia vào ho t ng y m t cách có k t qu . c bi t chú tr ng con em các li t sĩ, thương binh và gia ình có công v i cách m ng; con em các ng chí b i i xa mà gia ình có khó khăn, con các giáo viên có nhi u óng góp cho ngành giáo d c; chú tr ng các em h c sinh xu t s c, có thành tích t t trong ho t ng lao ng s n xu t và xã h i. Sau m i v hè c n có t ng k t rút kinh nghi m d n d n ưa ho t ng hè vào n n n p t t hơn. Võ Nguyên Giáp ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản