Chỉ thị số 15/1999/CT-NHNN1

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 15/1999/CT-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/1999/CT-NHNN1 về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/1999/CT-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1999/CT-NHNN1 Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 CH THN V VI C I U CH NH GI M TR N LÃI SU T CHO VAY B NG NG VI T NAM C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I QU C DOANH IV I KHÁCH HÀNG KHU V C THÀNH THN Th c hi n s ch o và các gi i pháp i u hành c a Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i năm 1999, trong 8 tháng u năm nay, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã có 2 l n i u ch nh gi m tr n lãi su t cho vay b ng ng Vi t Nam t 1,2% -1,25%/tháng xu ng 1,15/tháng, ti p ó là 1,05%/tháng, nh m t o i u ki n cho các t ch c kinh t , cá nhân vay v n phát tri n s n xu t, kinh doanh. Tuy nhiên, cho n nay n n kinh t chưa có nh ng chuy n bi n tích c c, giá c hàng hoá tiêu dùng và d ch v ti p t c gi m, vi c cho vay v n i v i n n kinh t c a các Ngân hàng thương m i tuy v n tăng nhưng còn ch m so v i m c tiêu ra. Ti p t c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph s 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999 v gi i pháp u hành th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm 1999, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u các Ngân hàng thương m i qu c doanh (Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam) th c hi n các gi i pháp v lãi su t như sau: 1. T ngày 04 tháng 09 năm 1999, các Ngân hàng thương m i qu c doanh cho vay thông thư ng b ng ng Vi t Nam i v i khách hàng khu v c thành th theo m c tr n lãi su t là 0,95%/tháng. Lãi su t cho vay i v i khách hàng khu v c nông thôn ti p t c th c hi n theo m c tr n lãi su t là 1,05%/tháng. S dư n ã cho vay và các h p ng tín d ng ã ký k t i v i khách hàng khu v c thành th nhưng chưa gi i ngân h t ho c chưa gi i ngân n cu i ngày 03 tháng 09 năm 1999 chuy n sang ư c ti p t c th c hi n theo m c lãi su t cho vay ã tho thu n gi a khách hàng và Ngân hàng thương m i qu c doanh trong h p ng tín d ng. Vi c i u ch nh gi m lãi su t cho vay i v i các kho n vay này theo tr n lãi su t m i do các Ngân hàng thương m i qu c doanh xem xét, quy t nh. Lãi su t cho vay i v i khách hàng thu c khu v c III mi n núi, h i o, vùng ng bào Khơ me s ng t p trung và lãi su t n quá h n th c hi n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 4, i u 1 c a Quy t nh s 266/1999/Q -NHNN1 ngày 29/7/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c i u ch nh tr n lãi su t cho vay b ng ng Vi t Nam c a các t ch c tín d ng i v i khách hàng.
  2. V ph m vi áp d ng tr n lãi su t cho vay i v i khách hàng khu v c nông thôn, thành th , các Ngân hàng thương m i qu c doanh th c hi n theo quy nh t i i m 1, văn b n s 233/CV-NHNN1 ngày 23/3/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c hư ng d n m t s i m c a Ch th s 01/1999/CT-NHNN1 ngày 29/01/1999. 2. Các Ngân hàng thương m i qu c doanh căn c vào c i m, i u ki n kinh doanh, nhu c u v n cho vay và kh năng tài chính c a mình gi m lãi su t huy ng b ng ng Vi t Nam và ngo i t cho phù h p v i ch s l m phát và t o i u ki n gi m lãi su t cho vay. 3. V lãi su t cho vay i v i h nghèo, cho vay kh c ph c h u qu thiên tai, cho vay các d án u tư theo k ho ch Nhà nư c và cho vay ưu ãi khác, các Ngân hàng thương m i qu c doanh ti p t c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các Ngân hàng thương m i qu c doanh th c hi n ng b , tích c c các gi i pháp v huy ng v n, cho vay theo Ch th s 04/1999/Q -NHNN1 ngày 23/08/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph s 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999; tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c s d ng v n vay c a khách hàng, vi c cho vay c a các chi nhánh a phương nâng cao ch t lư ng, an toàn và hi u qu kinh doanh. 5. Các V , C c ch c năng và Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy nh c a Nhà nư c i v i các giao d ch ngo i h i c a các t ch c tín d ng, doanh nghi p, cá nhân và vi c áp d ng lãi su t cho vay i v i khách hàng. 6. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , các Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) Ngân hàng thương m i qu c doanh thi hành nghiêm túc Ch th này. Trong quá tring th c hi n Ch th này, n u có vư ng m c, các Ngân hàng thương m i qu c doanh ph n ánh k p th i v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, gi i quy t. Dương Thu Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản