Chỉ thị số 15/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 15/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/1999/CT-TTg về việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1999 CH THN V VI C HOÀN THI N T CH C HO T NG C A T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th VII c a ng, Ngh quy t H i ngh Trung ương 7 (khóa VII), Ngh quy t s 10/NQ-TW c a B Chính tr (khóa VII), ngày 07 tháng 3 năm 1994 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 90/TTg và 91/TTg t o cơ s pháp lý cho vi c thành l p các T ng công ty nhà nư c. n nay, nhi u T ng công ty nhà nư c ã ư c thành l p các ngành và các lĩnh v c kinh t then ch t. Nhìn chung, các T ng công ty ho t ng có hi u qu , tăng trư ng liên t c, hoàn thành nghĩa v n p ngân sách nhà nư c, n nh vi c làm và nâng cao i s ng cán b công nhân viên, óng vai trò quan tr ng i v i s tăng trư ng c a n n kinh t . Tuy nhiên, các T ng công ty nhà nư c còn b c l nhi u y u kém, như c i m: h th ng t ch c ư c hình thành ch y u b ng bi n pháp hành chính, nên chưa t o ư c s c m nh t ng h p; nhi u v n thu c cơ ch , chính sách không còn phù h p nhưng chưa ư c s a i k p th i... ang nh hư ng tr c ti p t i hi u qu kinh doanh và kh năng c nh tranh c a các T ng công ty nhà nư c; ch c năng qu n lý c a H i ng qu n tr và i u hành c a T ng giám c, vai trò qu n lý nhà nư c c a các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa rõ ràng; t ch c ng, oàn th trong các T ng công ty nhà nư c chưa có s hư ng d n th ng nh t. Nhi m v t ra hi n nay là c ng c và nâng cao hi u qu kinh doanh, nâng cao s c c nh tranh c a các T ng công ty, th c hi n tích t và t p trung v n, chuyên môn hóa sâu và h p tác hóa r ng, làm n n t ng cho vi c chuy n i v ch t t T ng công ty nhà nư c sang t p oàn kinh t m nh; Ny nhanh ti n trình xóa b ch B ch qu n, c p hành chính ch qu n, s phân bi t doanh nghi p Trung ương, doanh nghi p a phương, th c hi n ch c năng d n d t các doanh nghi p nh và v a, hoàn thành nhi m v i u trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. th c hi n nhi m v nói trên Th tư ng Chính ph ch th các B , các ngành, các c p khNn trương ti n hành nh ng vi c sau ây: I- HOÀN CH NH CHI N LƯ C PHÁT TRI N S N XU T KINH DOANH C A CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C GIAI O N N NĂM 2010 CÓ TÍNH N 2020: 1. Dư i s hư ng d n v nghi p v c a các B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B chuyên ngành kinh t - k thu t và tranh th ý ki n c a các nhà khoa h c, qu n lý và chuyên gia u ngành, các
  2. T ng công ty nhà nư c c n khNn trương i u ch nh, c th hóa các b n chi n lư c, quy ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh c a T ng công ty và c a chuyên ngành kinh t - k thu t ã xây d ng phù h p v i b i c nh qu c t và môi trư ng kinh doanh m i. Trong chi n lư c và quy ho ch phát tri n, trên cơ s d báo kinh t th gi i và khu v c, xu hư ng phát tri n khoa h c công ngh , i u ki n thương m i qu c t , yêu c u h i nh p vào n n kinh t th gi i, ti n trình tham gia các t ch c thương m i, kinh t qu c t , l i th so sánh c a ta, ph i xác nh cho ư c hư ng phát tri n ưu tiên, chuyên ngành, s n phNm mũi nh n phát tri n nhanh, v ng ch c v i t c vư t trư c tham gia vào th trư ng qu c t và khu v c. Bên c nh ó, c n l a ch n các hư ng kinh doanh a ngành trên cơ s tính toán liên ngành v th trư ng, công ngh , s n phNm cu i cùng và hi u qu kinh t xã h i theo quan i m chuyên môn hóa sâu, h p tác hóa r ng v i m i ch th kinh t trong và ngoài nư c. 2. Các T ng công ty ch ng ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c xây d ng chi n lư c h i nh p qu c t c a mình v i l trình nghiêm ng t, phù h p v i ti n trình chung nhà nư c ta ã cam k t, v i phân lo i s n phNm c th cùng nh ng bi n pháp m b o, t ó xây d ng chương trình hành ng cho giai o n 2000 - 2005. 3. Các B , các ngành ch u trách nhi m hư ng d n các T ng công ty xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh, h i nh p qu c t n năm 2010 có tính n 2020 phù h p v i n i dung nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i c a c nư c giai o n 2001 - 2010, chi n lư c khoa h c, công ngh n năm 2020 và l trình công ngh n năm 2005 mà Chính ph ang ch o tri n khai. II- HOÀN THI N T CH C T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C: 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c căn c k t qu h i ngh sơ k t t ch c và ho t ng c a T ng công ty nhà nư c do Chính ph t ch c ngày 1 - 2 tháng 3 năm 1999, ánh giá c th các m t ho t ng c a T ng công ty nhà nư c trong ba năm (1996 - 1998), trên cơ s ó, ti n hành phân lo i, s p x p doanh nghi p theo Ch th s 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . Các án phân lo i và s p x p doanh nghi p nhà nư c c a t ng B , ngành, T ng công ty 91 ph i trình Th tư ng Chính ph phê duy t trư c ngày 30 tháng 6 năm 1999. 2. Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương ch trì thNm nh trình Th tư ng Chính ph s p x p l i h th ng T ng công ty trên cơ s ánh giá ho t ng và chi n lư c, quy ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh t nay n năm 2010 có tính n 2020 nh m m c tiêu hình thành m t s t p oàn kinh t m nh. Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương ch o thí i m lo i hình T ng công ty tham gia v n v i các doanh nghi p thành viên, th c hi n m i quan h tài chính là ch y u gi a T ng công ty v i các doanh nghi p thành viên. Quy nh b sung cơ ch qu n lý i v i các doanh nghi p thành viên c a T ng công ty ã c ph n hóa nhưng nhà nư c gi c ph n chi ph i v n ư c coi là doanh nghi p thành viên c a T ng công ty. Thí i m vi c Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c là m t ngư i; Ch t ch H i ng qu n tr , Bí thư Ban Cán s ng T ng công ty là m t ngư i và trong cơ c u H i ng qu n tr v a có m t s chuyên trách như Ch t ch h i ng qu n tr , Trư ng ban Ki m soát v a có m t s y viên kiêm nhi m.
  3. 3. B K ho ch và u tư ch trì cùng Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương, B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 1999 các tiêu chí thành l p và t ch c, ho t ng c a t p oàn kinh t . Căn c vào ó, Chính ph s l a ch n m t s T ng công ty thí i m t ch c thành t p oàn kinh t m nh theo hư ng: t o i u ki n thúc Ny quá trình tích t và t p trung v n, hình thành các ơn v ch l c c a n n kinh t , kinh doanh a ngành, có t m vóc qu c t ; nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh t i th trư ng trong nư c và ngoài nư c; th c hi n ch trương xóa b d n ch B ch qu n, c p hành chính ch qu n i v i doanh nghi p nhà nư c và s phân bi t gi a doanh nghi p Trung ương v i doanh nghi p a phương. III- HOÀN THI N CƠ CH HO T NG C A T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C: 1. Các B , ngành, trong ph m vi ch c năng nhi m v và thNm quy n c a mình, khNn trương t ch c th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph nh m ti p t c tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh 4 và Ngh quy t H i ngh 6 (2) c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa VIII v i m i s p x p xây d ng các T ng công ty th c s tr thành nh ng doanh nghi p nhà nư c m nh. S m trình Chính ph xem xét, b sung, s a i cơ ch , chính sách không còn phù h p, k p th i tháo g nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư, s n xu t kinh doanh c a T ng công ty. 2. B Tài chính ch trì, hư ng d n các T ng công ty xác nh úng giá tr tài s n thu c quy n s d ng c a T ng công ty theo m t b ng giá th trư ng, trên cơ s ó xác nh v n c a T ng công ty (ph n v n c a doanh nghi p thành viên T ng công ty do T ng công ty xác nh) và giao v n trên nguyên t c T ng công ty ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n. B Tài chính xây d ng quy nh giao v n, b o toàn và phát tri n v n i v i T ng công ty nhà nư c và t p oàn kinh t , ng th i nghiên c u vi c chuy n cơ ch qu n lý v n thu c s h u nhà nư c theo phương th c hành chính hi n nay sang hình th c công ty tài chính kinh doanh v n nhà nư c trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 1999 xem xét, quy t nh. 3. T nay n cu i năm 1999, Ban T ch c - Cán b Chính ph , B qu n lý ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có T ng công ty nhà nư c ti n hành ánh giá, phân lo i i ngũ cán b lãnh o T ng công ty, căn c tiêu chuNn cán b trong th i kỳ m i và hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty, làm cơ s cho vi c xây d ng quy ho ch và ào t o cán b m t cách ch ng, áp ng yêu c u phát tri n c a T ng công ty trong th i gian t i. Ban T ch c - Cán b Chính ph nghiên c u b sung n i dung qu n lý cán b c a các B i v i T ng công ty nhà nư c, trong ó có v n v phân c p qu n lý cán b , b nhi m có th i h n, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i lãnh o T ng công ty nhà nư c. 4. B K ho ch và u tư ch trì nghiên c u s a i Lu t Doanh nghi p nhà nư c theo ti n quy nh, ng th i cùng B Tài chính và các B , ngành liên quan chuNn b s m các văn b n thi hành Lu t Doanh nghi p nhà nư c khi ư c Qu c h i thông qua. 5. B Lao ng - Thương binh và Xã h i s m trình Chính ph án v gi i quy t lao ng dôi dư trong quá trình s p x p l i các doanh nghi p trong T ng công ty.
  4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c có trách nhi m thi hành Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản