Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2000 CH THN V VI C T CH C THI HÀNH LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH NĂM 2000 Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000 ư c Qu c h i khoá X, kỳ h p th 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2001. k p th i tri n khai vi c thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình và Ngh quy t s 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 c a Qu c h i v vi c thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình năm 2000, Th tư ng Chính ph Ch th : I. T CH C VI C RÀ SOÁT S A I, B SUNG CÁC VĂN B N PHÁP LU T HI N HÀNH HO C BAN HÀNH CÁC VĂN B N M I HƯ NG D N THI HÀNH LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH 1. T nay n h t năm 2000, B Tư pháp ch trì và hoàn thành vi c rà soát các văn b n pháp lu t hi n hành v hôn nhân và gia ình ki n ngh Chính ph , các cơ quan khác có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b các văn b n có liên quan n hôn nhân và gia ình không còn phù h p v i Lu t Hôn nhân và gia ình m i. 2. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan chuNn b văn b n dư i lu t trình Chính ph ho c U ban Thư ng v Qu c h i ban hành hư ng d n thi hành các quy nh c a Lu t, nh t là các v n v quy n s d ng t canh tác, t , nhà có liên quan n quan h hôn nhân và gia ình; ăng ký k t hôn, ăng ký nuôi con nuôi vùng sâu, vùng xa, ăng ký h t ch v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài, bao g m c vi c ăng ký h t ch v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài khu v c biên gi i v i các nư c láng gi ng; x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hôn nhân và gia ình. Các vi c trên ây c n hoàn thành vào quý II năm 2001. 3. U ban Dân t c và Mi n núi ch trì vi c chuNn b trình Chính ph ban hành vào quý I năm 2001 Ngh nh quy nh vi c áp d ng Lu t Hôn nhân và gia ình i v i các dân t c thi u s , phương án x lý vi c nuôi con nuôi th c t trong các vùng dân t c thi u s , kèm theo danh m c các phong t c, t p quán l c h u v hôn nhân và gia ình không ư c áp d ng và danh m c phong t c, t p quán t t p v hôn nhân và gia ình ư c khuy n khích phát huy. II. PH BI N, TUYÊN TRUY N, GIÁO D C LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH 1. Công tác ph bi n, tuyên truy n Lu t Hôn nhân và gia ình ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, sâu r ng trong cán b , công ch c, viên ch c, chi n sĩ thu c l c lư ng
  2. vũ trang nhân dân và trong nhân dân, c bi t là xã, phư ng, th tr n, c m dân cư, cơ quan, t ch c, doanh nghi p, nhà trư ng và gia ình. Vi c ph bi n, tuyên truy n ph i t m c tiêu làm cho m i ngư i hi u rõ nh ng nguyên t c, n i dung cơ b n c a Lu t, nh t là nh ng n i dung m i ư c s a i, b sung và Ngh quy t c a Qu c h i v gi i quy t tình tr ng hôn nhân th c t t giác, ch ng ch p hành, nâng cao ý th c, nh n th c và s quan tâm c a m i ngư i v trách nhi m cá nhân chăm lo xây d ng gia ình, làm cho t ng gia ình th t s tr thành m t t m c a t ng cá nhân, làm cho xã h i Vi t Nam th c s tr thành m t i gia ình c a m i ngư i Vi t Nam cùng nhau chung vai, sát cánh xây d ng m t t nư c c l p, t do, m no, h nh phúc. Ngay t quý III năm 2000, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p ph i l p và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, tuyên truy n, giáo d c Lu t Hôn nhân và gia ình trong cơ quan, ơn v , a phương mình; coi ây là m t nhi m v tr ng tâm c a công tác ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t trong 6 tháng cu i năm 2000 và c năm 2001, ng th i c n i m i các hình th c, bi n pháp tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v hôn nhân và gia ình ưa các ho t ng ó i vào chi u sâu, tránh l i tuyên truy n, giáo d c pháp lu t có tính phong trào, n ng v b n i, hi u qu không cao. 2. B Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, B Văn hoá - Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam, U ban Dân s và K ho ch hoá gia ình, H i Lu t gia Vi t Nam, các cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình Trung ương và a phương t ch c ph bi n, tuyên truy n sâu r ng Lu t Hôn nhân và gia ình và Ngh quy t c a Qu c h i v thi hành Lu t này; ch o, hư ng d n vi c tăng cư ng ho t ng tư v n pháp lý v hôn nhân và gia ình, khuy n khích thành l p các lo i hình Câu l c b gia ình, nơi m i ngư i có th tham gia các sinh ho t theo gi i tính, theo l a tu i, ho c theo ngh nghi p, theo s thích trao i kinh nghi m, h c t p l n nhau nh ng i u c n thi t trong trách nhi m làm v , làm ch ng, làm cha, làm m , ông, bà... ngay t u tránh ư c nh ng b ng , nh ng i u áng ti c không áng có trong s m nh th c s quan tr ng trong i s ng gia ình. H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph có trách nhi m xác nh n i dung, chương trình ph bi n, tuyên truy n Lu t Hôn nhân và gia ình, Ngh quy t c a Qu c h i v thi hành Lu t này; ph i h p các cơ quan, t ch c h u quan biên so n cương, tài li u t p hu n tuyên truy n phù h p v i t ng lo i i tư ng và b i dư ng báo cáo viên ph bi n, tuyên truy n Lu t Hôn nhân và gia ình. 3. B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, B Tư pháp ch o các phương ti n thông tin i chúng có k ho ch ưu tiên cho vi c ph bi n, tuyên truy n Lu t Hôn nhân và gia ình t nay cho n h t năm 2000 và năm 2001; hư ng d n vi c xây d ng, th c hi n các quy t c sinh ho t c ng ng liên quan n các quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình.
  3. 4. Báo Nhân dân, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và phương ti n thông tin i chúng khác Trung ương và a phương thư ng xuyên có chương trình, chuyên m c gi i thi u, gi i thích n i dung và nh ng i m m i c a Lu t Hôn nhân và gia ình. 5. B Tư pháp ch trì ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao t ch c t p hu n chuyên sâu v Lu t Hôn nhân và gia ình cho thNm phán, ki m sát viên, thư ký toà án, h i thNm nhân dân, h t ch viên và nhân viên tư pháp khác b o m vi c áp d ng th ng nh t và giám sát vi c thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình. 6. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i B Tư pháp ch o công tác rà soát h th ng giáo trình, tài li u gi ng d y c a các trư ng i h c, cao ng và các tài li u v giáo d c công dân liên quan n Lu t Hôn nhân và gia ình trong các trư ng trung h c chuyên nghi p, trung h c ph thông và trung h c cơ s có k ho ch b sung, s a i k p th i cho phù h p v i Lu t Hôn nhân và gia ình; t ch c t p hu n cho i ngũ giáo viên gi ng d y pháp lu t, giáo d c công dân v Lu t Hôn nhân và gia ình. 7. U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i B Tư pháp có k ho ch ph bi n, tuyên truy n Lu t Hôn nhân và gia ình trong ng bào các dân t c thi u s . 8. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp l p k ho ch hư ng d n cân i ngân sách, b o m ngu n kinh phí c n thi t cho vi c tri n khai thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình, Ngh quy t thi hành Lu t c a Qu c h i t vi c xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t này, t ch c ăng ký k t hôn, ăng ký nuôi con nuôi vùng sâu, vùng xa, t ch c các l p t p hu n và các t ph bi n, tuyên truy n r ng rãi trong cán b , chi n sĩ, nhân dân. 9. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan a phương có k ho ch c th gi i quy t tình tr ng hôn nhân th c t a phương theo Ngh quy t c a Qu c h i v thi hành Lu t Hôn nhân và gia ình, t o i u ki n thu n l i cho vi c ăng ký k t hôn, k c ăng ký t i ch , x lý d t i m tình tr ng này trong các năm 2001 - 2002. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi trách nhi m qu n lý c a B , ngành, a phương mình xây d ng k ho ch c th tri n khai thi hành Ch th này. B Tư pháp, Văn phòng Chính ph có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c tri n khai Ch th này và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản