Chỉ thị số 15/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 15/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2003/CT-UB về việc triển khai thực hiện đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2003 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N ÁN I N NÔNG THÔN NGO I THÀNH HÀ N I. Th c hi n Ngh Quy t s : 102/1999/NQ-H ngày 19/7/1999 c a H i ng nhân dân Thành ph v phê duy t án i n nông thôn ngo i thành Hà n i, UBND Thành ph ã ch o các s ngành, UBND các qu n huy n các Ch u tư, UBND các xã tri n khai tích c c. Sau b n năm th c hi n, công tác c i t o nâng c p lư i i n nông thôn Ngo i thành ã t ư c m t s k t qu quan tr ng, ó là: Cơ b n hoàn thành c i t o lư i i n cho 77 xã và d án chuy n ngu n cung c p i n cho 4 xã mi n tây huy n Sóc Sơn, ang tri n khai 14 xã. Các xã ư c c i t o lư i i n ã áp ng ư c ph n l n các m c tiêu ra: áp ng yêu c u s d ng i n cho s n xu t và sinh ho t c a các h nông dân ngo i thành, gi m t n th t i n năng, m b o ch t lư ng và an toàn i n, công tác qu n lý bư c u i vào n n p, giá bán i n dư i m c giá tr n quy nh. Tuy nhiên trong quá trình tri n khai th c hi n án còn m t s t n t i: Nhi u d án chưa hoàn ch nh ph n v n nhân dân óng góp, công tác quy t toán công trình hoàn thành còn ch m; mô hình qu n lý chưa th ng nh t, m t s nơi còn t n t i cai th u; giá bán i n chưa ư c h ch toán y và qu n lý ch t ch ; chưa quy nh c th v giá i n cho các i tư ng s d ng i n ( i n cho s n xu t và d ch v ) vì v y c n ph i ti p t c ch o hoàn thi n. th c hi n có hi u qu án i n nông thôn theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân Thành ph , UBND Thành ph yêu c u các ngành các c p th c hi n t t m t s n i dung sau: 1- Ch t ch UBND các Huy n ti p t c ch o tích c c công tác tuyên truy n dân bi t, dân ư c tham gia và có trách nhi m óng góp cùng v i Nhà nư c u tư c i t o nâng c p và qu n lý lư i i n t i a phương t hi u qu ; Ch o các Ban qu n lý d án c a huy n, các ơn v tư v n nâng cao trách nhi m trong vi c t ch c l p d án, thi t k k thu t-t ng d toán, t ch c thi công ki m tra, thNm nh nâng cao ch t lư ng các d án; ngay sau khi th c hi n xong d án ph i th ng nh t mô hình qu n lý, kiên quy t xoá b cai th u, ki m tra th c hi n giá bán i n t i t ng huy n, t ng a phương trên cơ s h ch toán giá thành phù h p và m b o giá bán i n th p hơn giá tr n quy nh là 700 ng/Kwh. 2- Thanh tra Thành ph ti p t c công tác thanh tra, ki m tra theo 4 n i dung t i Quy t nh s : 8295/Q -UB ngày 2/12/2002 c a UBND Thành ph i v i các d án c i
  2. t o lư i i n nông thôn. Công tác thanh tra ph i k t thúc và báo cáo UBND Thành ph trư c ngày 30/6/2003. 3-Giao s K ho ch và u tư ch trì t ch c ki m tra ti n th c hi n các d án, ph i h p v i S công nghi p và UBND các huy n yêu c u các Ban Qu n lý d án thư ng xuyên báo cáo ti n tri n khai th c hi n d án, nh t là ph n v n do nhân dân óng góp và có bi n pháp c th cho t ng công trình hoàn thành trong tháng 5 năm 2003. Ngoài các d án ã giao k ho ch th c hi n d án t i Quy t nh s : 39/2003/Q -UB ngày 28/2/2003 c a UBND Thành ph , các d án ti p theo ch ư c giao ti p sau khi ã c ng c , ch n ch nh xong các t n t i các d án ã u tư. 4- Giao s Tài chính V t giá ch trì, ph i h p v i S Công nghi p xây d ng, ban hành m c, ơn giá, k t c u giá thành, giá bán i n m i hư ng d n cho các a phuơng th c hi n th thánh 7 năm 2003. 5- S Công nghi p Hà N i t ng k t, ki m tra th c hi n mô hình qu n lý i n nông thôn; th c hi n ch c năng qu n ký theo quy nh; Ch trì ph i h p v i Công ty i n l c báo cáo xin ch trương c a Thành U , H ND và UBND Thành ph giao cho ngành i n qu n lý, bán i n tr c ti p n t ng h dân. 6- Giao Công ty i n l c Hà N i ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c thNm nh d án, xây d ng mô hình qu n lý, ki m tra giá bán i n; L p l trình ti p nh n lư i i n nông thôn và bán tr c ti p cho t ng h dân sau khi có ch trương c a Thành U , H ND và UBND Thành ph . 7- Các Ban Qu n lý d án các Huy n ch trách nhi m chính v ti n , ch t lư ng th c hi n d án, m b o hoàn thành ph n v n dân óng góp và th c hi n quy t toán công trình hoàn thành theo quy nh. S Tài chính - V t giá, UBND các huy n ch phê duy t quy t toán công trình hoàn thành khi th c hi n xong ph n kinh phí do nhân dân óng góp. UBND Thành ph yêu c u các S , ngành, UBND các Huy n, Ban qu n lý d án các huy n và UBND các xã th c hi n nghiêm túc các n i dung trên. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản