Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc THÀNH PH H CHÍ ******** MINH ****** S : 15/2007/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2007 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG S T XU T HUY T Hi n nay, d ch s t xu t huy t ã bùng phát t i nhi u t nh thành trong c nư c, c bi t t i khu v c ng b ng sông C u Long, v i s trư ng h p m c b nh và t vong u tăng cao. T i thành ph H Chí Minh, s trư ng h p m c s t xu t huy t ã gia tăng nhanh t tháng 6 năm 2007 và ang có chi u hư ng ti p t c gia tăng nhanh trong th i gian t i ây, e d a bùng phát thành d ch l n n u không có bi n pháp phòng ch ng m nh m và hi u qu . Nguyên nhân ch y u b nh s t xu t huy t v n t n t i và gia tăng nhanh vào mùa mưa là do môi trư ng c a nhi u khu v c dân cư còn b ô nhi m, có nhi u v t ph th i, nhi u công trình xây d ng, nhi u r ch ch a ng nư c tù ng... t o i u ki n cho mu i sinh s n và phát tri n m nh. Nhi u khu v c ngư i dân còn s d ng các v t ch a nư c sinh ho t không úng cách. Trong khi ó, nhi u qu n - huy n, phư ng - xã chưa có s quan tâm úng m c, chưa t o ư c phong trào toàn dân tích c c b o v môi trư ng, phòng ch ng s t xu t huy t, chưa huy ng s tham gia c a các ban ngành oàn th , còn giao khoán cho ngành y t th c hi n các bi n pháp phun x t hóa ch t di t mu i, di t lăng quăng. kh ng ch s phát tri n c a b nh s t xu t huy t trong năm nay, ti n t i ki m soát ư c b nh trong nh ng năm t i, y ban nhân dân thành ph ch th các s - ngành và y ban nhân dân các c p t p trung th c hi n t t các bi n pháp sau: 1. Các ngành, các c p tăng cư ng công tác thông tin - giáo d c - truy n thông qua các phương ti n truy n thông i chúng, qua sinh ho t t dân ph và các oàn th nh m nâng cao ý th c ngư i dân v m i nguy hi m c a d ch b nh; hư ng d n và v n ng ngư i dân th c hi n các bi n pháp v sinh làm s ch môi trư ng s ng; d p b các v t ch a nư c không c n thi t trong và xung quanh nhà, chú ý v sinh các d ng c có ch a nư c, trong các v t d ng ch a nư c ngoài tr i... S d ng thư ng xuyên các bi n pháp di t mu i (nhang tr mu i, v t i n, phun thu c di t mu i, th cá 7 màu) và các bi n pháp phòng ng a mu i c n, nh t là cho tr em (m c áo qu n dài, ng mùng ban ngày...). v n ng ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp trên, chính quy n và các oàn th a phương c n t ch c các bu i sinh ho t, trao i v i ngư i dân trong t ng khu
  2. ph , t dân ph , tìm ra bi n pháp phòng, ch ng thích h p, hi u qu và thư ng xuyên ki m tra nh c nh h tr , t o i u ki n ngư i dân th c hi n. 2. y ban nhân dân các qu n - huy n m b o ngu n nhân l c, trang thi t b và kinh phí cho ho t ng phòng ch ng d ch. Th c hi n y các ch b i dư ng cho cán b tham gia phòng ch ng d ch theo quy nh. T i b t c khu v c dân cư nào có x y ra trư ng h p b nh ư c xác nh, ph i ư c xem là d ch nh và chính quy n a phương ph i th c hi n ngay các bi n pháp ch ng d ch m t cách toàn di n và tri t theo hư ng d n c a ngành y t d p t t ngay, không d ch lan r ng. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các s - ngành liên quan, các oàn th và y ban nhân dân các qu n - huy n tri n khai phong trào th c hi n t ng v sinh hàng tháng vào ngày ch nh t cu i tháng: phát quang môi trư ng chung quanh nhà, d n d p các bãi rác, bãi ph li u, khai thông c ng rãnh, kênh r ch. V n ng nhân dân l p b các ao tù, không tr thành bãi rác, phát sinh mu i. Kiên quy t x ph t vi ph m môi trư ng i v i ch các công trình xây d ng nư c ng làm phát sinh mu i; ch các cơ s s n xu t, kinh doanh t n ng các v t d ng có th ch a ng nư c phát sinh mu i, lăng quăng; Ban Qu n lý các ch m t v sinh, ô nhi m môi trư ng. 4. S Giáo d c và ào t o ch o các trư ng h c th c hi n nghiêm túc vi c th cá b y màu trong các hòn non b , các h ch a nư c, làm v sinh môi trư ng xung quanh trư ng h c, không lăng quăng và mu i phát sinh. 5. S Y t t ch c hu n luy n cho toàn m ng lư i v chNn oán và i u tr b nh. T ch c phát hi n s m, ch a tr k p th i các trư ng h p b nh, nghi ng b nh, h n ch n m c th p nh t các trư ng h p t vong. ChuNn b y , t tuy n thành ph n tuy n phư ng - xã, thu c i u tr , d ch truy n các lo i, hóa ch t di t mu i, di t lăng quăng và phương ti n phun x t theo úng quy nh. Thu th p y s li u v d ch b nh, th c hi n d báo úng v di n bi n c a d ch có bi n pháp phòng, ch ng thích h p và hi u qu , báo cáo k p th i cho y ban nhân dân thành ph và B Y t . 6. S Tài chính m b o ngu n kinh phí cho ho t ng phòng, ch ng d ch t thành ph n qu n - huy n, phư ng - xã. 7. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh, các oàn th , các cơ quan truy n thông i chúng tích c c v n ng toàn dân tham gia các ho t ng phòng, ch ng d ch, t o nên phong trào sâu r ng n t ng h gia ình, th c hi n t t các yêu c u v sinh b o v môi trư ng. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản