Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 15/2009/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2009 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH 5 NĂM 2011 - 2015 Th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; các ngành, các c p, c ng ng doanh nghi p và nhân dân thành ph ã n l c vư t qua khó khăn thách th c, ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t - xã h i và c i thi n i s ng nhân dân. Tuy nhiên, t cu i năm 2008 n nay tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng ph c t p và khó lư ng. Cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u tác ng tr c ti p t i phát tri n kinh t nư c ta nói chung và thành ph nói riêng trong các năm 2009, 2010. Do ó, nhi m v t ra trong giai o n 2011 - 2015 là r t n ng n . kh c ph c và gi m thi u các tác ng c a cu c kh ng ho ng, t o ti n cho vi c phát tri n kinh t - xã h i giai o n ti p theo; Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch th các S - ban - ngành, qu n - huy n, T ng công ty, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c thành ph qu n lý tri n khai xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2011 - 2015 v i nh ng n i dung sau ây: A. NH NG N I DUNG CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011 - 2015 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 ư c xây d ng trên cơ s tình hình và k t qu th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 - 2010, các Ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , các Ngh quy t, Chương trình c a Thành y, H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph và trên cơ s d báo tình hình th gi i, tình hình trong nư c giai o n 2011 - 2015; t ó xác nh m c tiêu phát tri n c a k ho ch 5 năm phù h p v i nh hư ng quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020. Nh ng n i dung ch y u c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2011 - 2015 g m: I. V ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 - 2010 Trên cơ s báo cáo ánh giá gi a nhi m kỳ tình hình và k t qu th c hi n Ngh quy t i h i VIII c a ng b thành ph v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, báo cáo ánh giá gi a nhi m kỳ tình hình th c hi n Ngh quy t i h i ng c a các ngành, các c p v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 (trư c m t
  2. ánh giá t năm 2006 n 6 tháng u năm 2009 và d ư c 6 tháng cu i năm 2009 n năm 2010) theo ngành, lĩnh v c, các S - ban - ngành, qu n - huy n, T ng công ty nhà nư c; phân tích toàn di n vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên t t c các m t; trong ó c bi t chú tr ng các m c tiêu, nhi m v , ch tiêu ã ư c thông qua t i Ngh quy t i h i VIII c a ng b thành ph , các Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. Các n i dung c n t p trung ánh giá bao g m: 1. Tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, trong ó c bi t chú tr ng ánh giá tình hình th c hi n các gi i pháp, chính sách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , ch ng phòng ng a l m phát, n nh kinh t vĩ mô, tăng trư ng b n v ng i ôi v i vi c th c hi n các m c tiêu an sinh xã h i, c i thi n i s ng nhân dân. 2. Các v n t ra trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách l n; nh ng k t qu thành t u v tăng trư ng i ôi v i phát tri n b n v ng, chuy n d ch cơ c u kinh t (cơ c u các ngành và lĩnh v c; cơ c u n i b t ng ngành, cơ c u thành ph n kinh t , cơ c u lao ng, cơ c u vùng kinh t ). C n có các ánh giá v chuy n d ch cơ c u kinh t và u tư phát tri n do tác ng tr c ti p t vi c h i nh p kinh t qu c t , trong ó ánh giá tác ng t vi c gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO), các hi p nh thương m i t do song phương và a phương khác. 3. Phân tích sâu v ch t lư ng tăng trư ng c a t ng ngành, kh năng c nh tranh c a các ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u; vi c khai thác và s d ng các ngu n l c, nh t là t ai, tài nguyên khoáng s n; ch t lư ng ngu n nhân l c; khai thác và s d ng các cơ s v t ch t - k thu t, ng d ng thành t u khoa h c và i m i công ngh . 4. Vi c huy ng và s d ng các ngu n v n, bao g m: ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n tín d ng u tư c a Nhà nư c và tín d ng c a h th ng ngân hàng thương m i, ngu n v n t khu v c tư nhân, ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), các kho n vi n tr phi Chính ph , ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), ngu n tài chính doanh nghi p. Tình hình, ti n th c hi n các công trình, d án tr ng i m, các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình h tr có m c tiêu và các chương trình, d án l n khác. 5. Lĩnh v c văn hóa - xã h i, trong ó chú tr ng t i vi c c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n, lĩnh v c khoa h c, giáo d c - ào t o, chăm sóc s c kh e cho nhân dân, khám ch a b nh và phòng ng a d ch b nh, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i dân, xóa ói, gi m nghèo; văn hóa - ngh thu t và th d c th thao. 6. B o v môi trư ng sinh thái, x lý ch t th i, khí th i; b o v và khai thác tài nguyên (trong ó t p trung tài nguyên t và nư c ng t), b o v r ng d tr sinh quy n; v phòng ch ng bi n i khí h u trái t, hi u ng nhà kính, th y tri u dâng cao; qu n lý nhà nư c v môi trư ng trên a bàn thành ph . 7. Trình công ngh , năng l c s n xu t m i tăng thêm trong giai o n 2006 - 2010.
  3. 8. Cơ ch qu n lý và công tác ch o t ch c th c hi n k ho ch; công tác c i cách hành chính, ch p hành k lu t, k cương, ch t lư ng i ngũ cán b ; công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí,… Khi ánh giá tình hình th c hi n K ho ch 5 năm 2006 - 2010, ph i làm rõ ư c k t qu th c hi n Ngh quy t Ban Ch p hành Trung ương ng v nh ng ch trương, chính sách l n n n kinh t nư c ta phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO), v Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020; v ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; v nông nghi p, nông dân và nông thôn; xây d ng i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa; k t qu th c hi n các Ngh quy t c a Thành y, H i ng nhân dân thành ph , quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v k ho ch kinh t - xã h i t ư c các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. II. V N I DUNG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011 - 2015 N n kinh t nư c ta ang h i nh p ngày càng sâu r ng vào kinh t th gi i. Nh ng bi n ng c a kinh t th gi i s tác ng tr c ti p n các ho t ng kinh t - xã h i c a c nư c nói chung và thành ph nói riêng. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 c a thành ph ư c xây d ng trong b i c nh trong nư c và qu c t có nhi u khó khăn, thách th c, c bi t là h u qu c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u. Bên c nh nh ng y u t không thu n, trong giai o n 2011 - 2015 thành ph cũng có nhi u thu n l i t vi c ph c h i và phát tri n kinh t c nư c và th gi i sau cu c kh ng ho ng s t o cơ h i cho thành ph thúc Ny thương m i và thu hút u tư nư c ngoài. Quy mô và ti m l c kinh t c a c nư c và thành ph ư c nâng cao hơn trư c và s n nh v chính tr - xã h i c a c nư c là n n t ng v ng ch c cho s phát tri n c a thành ph . 1. M c tiêu c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 M c tiêu t ng quát c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 là phát tri n n n kinh t v i t c tăng trư ng nhanh, b n v ng; tăng cư ng ti m l c phát tri n c a thành ph vì s nghi p i m i và phát tri n t nư c. Nâng cao ch t lư ng, hi u qu , s c c nh tranh và ch ng h i nh p qu c t , t o chuy n bi n m nh m trong chuy n i cơ c u kinh t ; Ny m nh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa. i m i m nh m khoa h c và công ngh ; nâng cao rõ r t ch t lư ng giáo d c, ào t o, phát tri n ngu n nhân l c và y t , văn hóa, th d c th thao. C i thi n i s ng nhân dân i ôi v i xóa ói, gi m nghèo, t o vi c làm, b o m an sinh xã h i. Gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i. 2. nh hư ng phát tri n và các nhi m v ch y u a) V tăng trư ng kinh t : Ph n u t t c tăng trư ng kinh t GDP bình quân 5 năm 2011-2015 tăng ít nh t 10%/năm (t 1,4 l n tr lên so v i c nư c).
  4. Ny m nh tri n khai các nhi m v , gi i pháp nh m hoàn thi n th ch kinh t th trư ng xã h i ch nghĩa, t o l p môi trư ng u tư kinh doanh bình ng, minh b ch, n nh, thông thoáng…, tháo g các khó khăn thúc Ny u tư, s n xu t kinh doanh phát tri n. Khai thác và phát huy l i th , th m nh c a các ngành, lĩnh v c, các vùng, trong ó c bi t chú tr ng phát tri n s n xu t các s n phNm có giá tr gia tăng cao. Phát tri n công nghi p trên cơ s i m i công ngh ; t o bư c ti n rõ r t v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a m t s ngành và s n phNm công nghi p theo quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph ã ư c duy t. Phát tri n m nh các ngành d ch v giá tr cao, các ngành v n t i, thương m i, du l ch; m r ng và nâng cao s c mua c a th trư ng n i a. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, tăng nhanh hàm lư ng công ngh nh t là công ngh cao, gi m s c tiêu hao năng lư ng và v t tư nguyên li u trong s n phNm. Khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t i ôi v i ti p t c i m i, nâng cao hi u qu kinh t nhà nư c làm t t vai trò ch o trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. ng th i, t o m i i u ki n thu n l i phát tri n m nh khu v c doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Có chính sách h tr phát tri n kinh t h p tác và h p tác xã, doanh nghi p nh và v a phát tri n s n xu t, t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng ngư i lao ng. Tăng nhanh ti m l c và kh năng tài chính thành ph ; d toán thu chi ngân sách 5 năm và hàng năm trên cơ s ki n ngh Trung ương n nh t l i u ti t 2 - 3 th i kỳ; duy trì kh năng cân i thu chi ngân sách, b trí v n chi cho u tư tăng d n hàng năm; phát tri n b n v ng th trư ng tài chính và th trư ng b t ng s n. b) Khai thác t i a và s d ng có hi u qu các ngu n l c trong và ngoài nư c (v n, công ngh và kinh nghi m qu n lý) xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i trên a bàn thành ph ; t p trung các công trình giao thông tr ng i m, công trình phòng ch ng ng p nư c, phòng ch ng l t bão, c p nư c s ch, trư ng h c, cơ s y t và các phư ng - xã nghèo, xã nông thôn các huy n ngo i thành. c) B o v môi trư ng sinh thái, tăng trư ng kinh t ph i g n li n v i b o v môi trư ng, kh c ph c nh hư ng c a bi n i khí h u hi u ng nhà kính, th y tri u dâng; g n li n v i trách nhi m c a c ng ng trong công tác b o v tài nguyên, môi trư ng. S d ng h p lý, có hi u qu các ngu n tài nguyên thiên nhiên. Kh c ph c và ngăn ch n có hi u qu tình tr ng ô nhi m môi trư ng. X lý t t ch t th i r n, nư c th i và khí th i. d) Phát tri n khoa h c - công ngh , văn hóa - xã h i, lao ng - vi c làm: Phát tri n m nh khoa h c và công ngh . Tăng cư ng nghiên c u, ph bi n và ng d ng chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p cho ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Chú tr ng phát tri n các ngành s d ng công ngh cao.
  5. Ny m nh công tác xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , chăm sóc s c kh e nhân dân và th d c th thao. T o bư c chuy n bi n m nh m trong các ho t ng s nghi p và nâng cao ch t lư ng cung c p d ch v công. Nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c và phát tri n kinh t tri th c. c bi t, chú tr ng ào t o nhân l c có trình cao, cán b qu n lý gi i và công nhân k thu t lành ngh ; ào t o ngu n nhân l c cho nông thôn th c hi n vi c phát tri n nông nghi p và xây d ng nông thôn m i. Chăm sóc s c kh e nhân dân, phòng ng a d ch b nh, khám ch a b nh, b o mv sinh an toàn th c phNm, dư c phNm b o v s c kh e c a nhân dân. Ny m nh gi i quy t vi c làm, khuy n khích t o ng l c vươn lên làm giàu, th c hi n xóa ói, gi m nghèo, phát tri n h th ng an sinh xã h i; nâng cao ch t lư ng cu c s ng và s c kh e c a nhân dân, b o m công b ng xã h i; ưu tiên h tr phát tri n các vùng khó khăn; ngăn ch n, Ny lùi các t n n xã h i. Cân i dung hòa gi a phát tri n dân s và ngu n l c phát tri n kinh t m b o dân sinh. Xây d ng n n văn hóa m à b n s c dân t c, chú tr ng xây d ng con ngư i m i, n n văn hóa m i xã h i ch nghĩa. B o t n và phát huy m i s c thái và giá tr văn hóa t t p c a c ng ng các dân t c, gi gìn s th ng nh t trong a d ng và phong phú c a văn hóa Vi t Nam, i ôi v i m r ng giao lưu qu c t , ti p thu tinh hoa văn hóa th gi i, làm phong phú thêm n n văn hóa dân t c và sáng t o nên nh ng giá tr m i. Phát tri n th d c th thao, thu hút s tham gia c a m i t ng l p nhân dân tăng cư ng s c kh e v th ch t và tinh th n. Phát tri n th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p nh m góp ph n nâng cao v th c a Vi t Nam trên u trư ng th thao qu c t và khu v c. Th c hi n bình ng gi i, nâng cao v th c a ph n và b o v quy n l i c a tr em. Th c hi n chính sách tôn tr ng và b o m quy n t do tín ngư ng; chính sách phát tri n thanh niên Vi t Nam. ) Ch ng h i nh p kinh t qu c t sâu hơn và y hơn v i khu v c và th gi i t n d ng t i a các cơ h i phát tri n t nư c. Ny m nh h p tác song phương, a phương v i các nư c và các t ch c qu c t và khu v c. M r ng và nâng cao rõ r t hi u qu kinh t i ngo i; t o m i i u ki n thu n l i Ny m nh xu t khNu, thu hút v n u tư phát tri n kinh t . Phát huy ngu n l c c a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài vào xây d ng t nư c. e) Tăng cư ng an ninh, b o m n nh chính tr , gi v ng hòa bình, n nh và tr t t an toàn xã h i. Ny m nh công tác 3 gi m, trong ó chú tr ng công tác phòng ch ng n n s d ng và buôn bán ma túy. Nâng cao hi u qu , hi u l c c a Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, t o bư c chuy n m i v c i cách hành chính, trong ó tăng cư ng ch t lư ng và ho t ng c a các cơ quan tư pháp; Ny lùi t quan liêu, tham nhũng, lãng phí. g) T ng k t, ánh giá, nh n xét và gi i pháp ti p t c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m mà i h i ng b thành ph khóa VII xác nh; 5 chương trình,
  6. công trình òn bNy mà i h i ng b thành ph khóa VIII xác nh và d ki n các chương trình, công trình tr ng i m, òn bNy giai o n 2001 - 2015. B. YÊU C U TRONG XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011 - 2015 I. V T CH C ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 - 2010 Vi c t ch c ánh giá K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 ph i huy ng, phát huy ư c s ph i h p c a c b máy t ch c c a các S - ban - ngành b o m nâng cao ch t lư ng báo cáo ánh giá t ng k t. tình hình và k t qu th c hi n Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n VIII và Ngh quy t H i ng nhân dân v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. V phương pháp ánh giá th c hi n K ho ch 5 năm 2006 - 2010: b o m ch t lư ng công tác t ng k t ánh giá, c n bám sát các m c tiêu, ch tiêu nh hư ng phát tri n và các quy nh v n i dung, phương pháp ánh giá th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ban hành t i văn b n s 8026/UBND-THKH ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph tri n khai Quy t nh s 555/2007/Q - BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. II. V XÂY D NG M C TIÊU, NHI M V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 ph i xây d ng bám sát các ngh quy t c a ng b thành ph , H i ng nhân dân thành ph v phát tri n kinh t - xã h i. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2011 - 2015 c a các ngành, lĩnh v c và các c p a phương ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c; quy ho ch s d ng t; quy ho ch v phát tri n kinh t - xã h i thành ph . K ho ch xây d ng ph i g n k t v i kh năng cân i ngu n l c b o m tính kh thi, nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c. ng th i, k ho ch ư c xây d ng ph i phù h p v i kh năng th c hi n c a các ngành, các c p và s phát tri n b n v ng trong giai o n t i. C. PHÂN CÔNG VÀ TI N XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011 - 2015 I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM GIAI O N 2011 - 2015 Căn c Ch th s 751/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và Ch th này, căn c hư ng d n c a các B - ngành Trung ương, các S - ban - ngành và qu n - huy n có trách nhi m:
  7. 1. S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính, C c Th ng kê, Vi n Nghiên c u phát tri n a) Xây d ng tính toán, xác nh các phương án, các cân i l n là khung hư ng d n cho các S - ban - ngành và qu n - huy n xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015. b) ôn c, ki m tra vi c xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 c a các S - ban - ngành và qu n - huy n. c) T ch c làm vi c v i các S - ban - ngành và qu n - huy n v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các c p, các ngành báo cáo y ban nhân dân thành ph theo úng quy nh. d) T ng h p và xây d ng báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 trình Thành y, H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph theo úng ti n . ) T ng h p, ánh giá tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình h tr có m c tiêu, các d án l n th c hi n trong giai o n 2006 - 2010. D ki n các chương trình h tr có m c tiêu, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình, d án l n th c hi n trong giai o n 2011 - 2015 trình y ban nhân dân thành ph , B K ho ch và u tư. 2. S Tài chính a) Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư hư ng d n các S - ban - ngành và qu n - huy n xây d ng d toán ngân sách thành ph giai o n 2011 - 2015, bao g m ánh giá tình hình th c hi n d toán ngân sách thành ph giai o n 2006 - 2010; d báo kh năng cân i tài chính thành ph và ngân sách thành ph , xây d ng k ho ch ng viên ngu n l c vào ngân sách thành ph . b) Ph i h p v i S K ho ch và u tư xây d ng các cân i l n v tài chính, ngân sách thành ph . c) Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư b trí d toán ngân sách hàng năm cho các S - ban - ngành và qu n - huy n trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015. ng th i, hư ng d n c th cho các S - ban - ngành và qu n - huy n b trí d toán ngân sách hàng năm xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 có ch t lư ng, trong ó c bi t chú tr ng t i công tác ánh giá k ho ch 5 năm 2006 - 2010 và xây d ng các m c tiêu phù h p trong giai o n 2011- 2015. 3. Các S - ban - ngành và qu n - huy n và các T ng công ty, Doanh nghi p nhà nư c thành ph a) Xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 thu c ngành, lĩnh v c và a phương phù h p v i nh hư ng phát tri n c a thành ph và c a ngành mình, c p mình báo cáo y ban nhân dân thành ph , ng th i g i S K ho ch và u tư.
  8. b) Ph i h p v i S K ho ch và u tư và các S - ngành liên quan xây d ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, lĩnh v c ph trách và c a cơ quan, ơn v mình. c) Xây d ng danh m c các công trình, d án l n tri n khai trong giai o n 2011 - 2015, phân chia c th theo ngu n v n: ngân sách nhà nư c, v n dân cư, ODA, FDI,… d) ng th i v i quá trình xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015, nghiên c u xây d ng khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch này. 4. C c Th ng kê a) Xây d ng h th ng ch tiêu và hư ng d n cách thu th p các ch tiêu b o m tính ng b , ph c v t t công tác theo dõi và ánh giá k ho ch. b) Ch trì ph i h p Vi n Nghiên c u phát tri n, S K ho ch và u tư xây d ng k ho ch và ti n hành kh o sát toàn di n các ch tiêu kinh t - xã h i ánh giá: quy mô, th c l c kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh; trình i m i công ngh thi t b , t c i m i công ngh bình quân hàng năm; ánh giá tình hình s n xu t kinh doanh c a m i thành ph n kinh t ; ánh giá năng l c c a các trư ng h c, b nh vi n trên a bàn. 5. Vi n Nghiên c u phát tri n a) Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, C c Th ng kê xây d ng các phương án tăng trư ng kinh t c a K ho ch 5 năm 2011 - 2015. b) Hư ng d n các S - ban - ngành và qu n - huy n xây d ng k ho ch tr giúp ào t o ngu n nhân l c cho doanh nghi p nh và v a trong K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a các S - ban - ngành và qu n - huy n. II. TI N XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011 - 2015 1. Sau 5 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c cương K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a c nư c, S K ho ch và u tư xây d ng “ cương K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph 5 năm 2011 - 2015”, trình y ban nhân dân thành ph xem xét thông qua. 2. Căn c cương K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph 5 năm 2011 - 2015 ư c y ban nhân dân thành ph thông qua, sau 7 ngày làm vi c k t khi Thành ph ban hành cương, các S - ban - ngành, qu n - huy n t ch c nghiên c u, xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm c a ngành, a phương mình; g i d th o báo cáo sơ b K ho ch 5 năm n S K ho ch và u tư. Sau 14 ngày làm vi c, S K ho ch và u tư t ng h p, d th o báo cáo sơ b trình y ban nhân dân thành ph , g i d th o báo cáo K ho ch 5 năm n B K ho ch và u tư. Trong năm 2010, S K ho ch và u tư hoàn thi n d th o K ho ch phát tri n kinh t - xã h i
  9. 5 năm 2011 - 2015, báo cáo y ban nhân dân thành ph thông qua Thư ng tr c Thành y và trình H i ng nhân dân thành ph . Ch t ch y ban nhân dân thành ph yêu c u các Th trư ng S - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, T ng Giám c các T ng công ty, doanh nghi p nhà nư c thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n t t Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản