Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2001/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2001 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002 Th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v và d toán ngân sách nhà nư c năm 2001, Chính ph ã ban hành các cơ ch chính sách m i nh m phát huy n i l c và t p trung ch o tháo g nh ng ách t c trong t ng ho t ng c th , nên 6 tháng u năm 2001 n n kinh t v n duy trì ư c nh p tăng trư ng khá, các ho t ng văn hoá, xã h i có nhi u ti n b , gi v ng n nh chính tr và an toàn xã h i. Tuy nhiên, tình hình kinh t - xã h i v n còn nhi u khó khăn và di n bi n ph c t p, nhi m v còn l i c a nh ng tháng cu i năm 2001 h t s c n ng n . hoàn thành nhi m v k ho ch năm 2001, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương và cơ s c n t p trung th c hi n t t các Ngh quy t c a Qu c h i, các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i ã ra trong Ngh quy t t i các phiên h p Chính ph thư ng kỳ năm 2001 và Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001; ng th i ti n hành tri n khai xây d ng k ho ch năm 2002 v i yêu c u và n i dung ch y u sau: I. N I DUNG, NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2002 1. Tư tư ng ch o và nhi m v ch y u c a k ho ch năm 2002 Năm 2002 là năm th hai tri n khai th c hi n phương hư ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 ã ư c i h i ng toàn qu c l n th IX thông qua. Vi c xây d ng k ho ch năm 2002 ph i ti n hành ng th i v i vi c xây d ng k ho ch 5 năm 2001 - 2005. K ho ch 5 năm 2001 - 2005 ph i ư c quán tri t và c th hoá vào n i dung k ho ch năm 2002 c a t ng B , ngành, a phương và T ng công ty 91. Khi xây d ng k ho ch năm 2002, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương, các T ng công ty 91 t p trung vào các nhi m v ch y u sau ây : a) Ph n u t ư c nh p tăng trư ng kinh t không th p hơn 7,5%. B o m n n kinh t phát tri n n nh và b n v ng, t o i u ki n t ư c t c tăng trư ng kinh t cao hơn trong nh ng năm sau. - Ti p t c chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p và kinh t nông thôn. Ph n u t giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng trên 4,8%. Xây d ng các vùng s n xu t
  2. hàng hoá chuyên canh phù h p v i ti m năng và l i th t ng vùng. ng d ng khoa h c và công ngh vào s n xu t, c bi t là s n xu t nông nghi p. G n nông nghi p v i công nghi p ch bi n, g n s n xu t v i th trư ng tiêu th . Ti p t c nghiên c u và ban hành các chính sách h tr s n xu t và tiêu th i v i m t s s n phNm nông nghi p quan tr ng có giá tr kinh t cao, có kh năng c nh tranh và th trư ng tiêu th . Phát tri n m nh ngành ngh và k t c u h t ng nông thôn chuy n lao ng nông nghi p sang các ngành ngh phi nông nghi p. Nâng cao i s ng c a dân cư nông thôn. Ch ng i phó v i tình hình di n bi n x u c a th i ti t. - Phát tri n công nghi p v i nh p cao, g n k t v i th trư ng tiêu th s n phNm. Ph n u giá tr s n xu t công nghi p tăng trên 13%, coi tr ng u tư chi u sâu, i m i thi t b , áp d ng công ngh tiên ti n. Phát tri n các ngành công nghi p có l i th c nh tranh, công nghi p ch bi n, công nghi p s n xu t hàng xu t khNu, công nghi p công ngh cao, nh t là công ngh thông tin, vi n thông, i n t . Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t công nghi p v i nhi u quy mô, trình . Khuy n khích phát tri n doanh nghi p v a và nh phù h p v i l i th t ng vùng, t ng a phương. Th c hi n úng ti n c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c, ng th i t o m i i u ki n các doanh nghi p ã c ph n hoá i vào s n xu t n nh. Tháo g các vư ng m c hàng hoá lưu thông thông su t trong th trư ng n i a nh t là th trư ng vùng nông thôn, mi n núi. Th c hi n các gi i pháp nâng cao hơn s c mua c a nhân dân. Phát tri n a d ng các lo i hình d ch v . Ph n u giá tr các ngành d ch v tăng trên 7,5%. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng d ch v ; phát tri n du l ch, ti p t c xây d ng cơ s h t ng du l ch; phát tri n d ch v bưu chính vi n thông, v n t i, tài chính, ngân hàng, ki m toán, tư v n pháp lu t, khoa h c k thu t... b) Nâng cao hi u qu kinh t i ngo i. Ny m nh công tác xúc ti n thương m i, c ng c các th trư ng truy n th ng; ng th i m r ng và phát tri n các th trư ng m i, nâng cao kh năng c nh tranh c a hàng hoá tăng nhanh kim ng ch xu t khNu. Ch nh p khNu nh ng v t tư, thi t b ch y u c n thi t cho s n xu t kinh doanh. T o i u ki n thu n l i thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài, c bi t thu hút vào các ngành công nghi p s n xu t hàng xu t khNu, công nghi p ch bi n nông s n, các ngành công ngh cao, v t li u m i, i n t ; vào các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Thu hút và s d ng có hi u qu v n ODA. c) Ti p t c cơ c u l i ngân sách nhà nư c theo hư ng tăng chi ngân sách cho u tư phát tri n; tri t ti t ki m i ôi v i nâng cao hi u qu s d ng v n, tài s n Nhà nư c. Có chính sách thu h p lý v a b o m nhi m v thu v a t o i u ki n nuôi dư ng ngu n thu. Ti p t c c ng c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng ngân hàng. Xây d ng các chính sách huy ng t i a các ngu n v n trong nư c, tăng nhanh kh năng gi i ngân và thu hút ngu n v n nư c ngoài; t p trung u tư vào các d án có hi u qu kinh t - xã h i cao, có tác ng n nhi u ngành kinh t , có t l xu t khNu cao. H tr ngu n v n ngân sách cho các vùng còn khó khăn, dành ph n áng k cho giáo d c, ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng và văn hoá xã h i. d) Ti p t c i m i và phát tri n giáo d c ào t o, phát tri n h th ng d y ngh . T ng bư c i u ch nh quy mô và cơ c u ào t o phù h p v i nhu c u phát tri n ngu n nhân l c ph c v nhi m v công nghi p hóa, hi n i hoá. Th c hi n vi c c i cách chương
  3. trình giáo d c b c ph thông. Tri n khai th c hi n chương trình ph c p trung h c cơ s , trư c h t là nh ng vùng có i u ki n. Huy ng và s d ng hi u qu m i ngu n l c cho giáo d c và ào t o. Ny m nh các ho t ng khoa h c công ngh , có cơ ch nhanh chóng ng d ng các thành qu khoa h c và công ngh vào s n xu t. Tăng cư ng công tác b o v môi trư ng. ) Gi i quy t có hi u qu các v n b c xúc c a xã h i trư c h t là v n vi c làm. Ti p t c th c hi n t t các chương trình m c tiêu qu c gia, c bi t là chương trình xoá ói, gi m nghèo, xây d ng k t c u h t ng cho các vùng nghèo, xã nghèo; nâng d n m c s ng các t ng l p dân cư. Có cơ ch , chính sách ng b b o m phát tri n và nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá xã h i, giáo d c, y t . Ny m nh th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao huy ng thêm ngu n l c xã h i, phát tri n các lĩnh v c này. e) C ng c qu c phòng và an ninh, k t h p gi a qu c phòng v i phát tri n kinh t . B o m tr t t k cương trong ho t ng kinh t - xã h i. g) Ny m nh công cu c c i cách hành chính, s p x p và i m i b máy qu n lý Nhà nư c các ngành, các c p. Ngoài các nhi m v trên ây, c n ph i ti p t c hoàn thi n vi c xây d ng k ho ch 5 năm trình Qu c h i phê duy t trong kỳ h p th 10. Các B , ngành, a phương, các T ng công ty 91 ph i quán tri t Ch th s 26/2000/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao ch t lư ng xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 các B , ngành, a phương. Các B , ngành, a phương, các T ng công ty 91 c n bám sát vào Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2001 - 2010 và nh hư ng k ho ch 5 năm 2001 - 2005 ã ư c i h i ng l n th IX thông qua, d báo y kh năng khai thác ngu n l c c a các B , ngành, a phương, các T ng công ty 91, xây d ng m c tiêu, nhi m v , các ch tiêu ch y u và các gi i pháp th c hi n k ho ch. 2. Nhi m v v ngân sách nhà nư c a) D toán thu ngân sách nhà nư c ph i m b o ngu n l c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c a t nư c, ng th i th c hi n chính sách khuy n khích tích t , t o i u ki n cho khu v c doanh nghi p phát tri n, t o ngu n thu lâu dài b n v ng theo tinh th n Ngh quy t i h i ng l n th IX. D toán thu ngân sách nhà nư c ph i ư c xác nh trên cơ s phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , th trư ng, giá c , d ki n y nh ng nh hư ng c a vi c i u ch nh chính sách, ch thu (thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, thu phí và l phí...); th c hi n y các quy nh ã ban hành v khuy n khích s n xu t, kinh doanh, tăng xu t khNu, m r ng th trư ng; th c hi n các bi n pháp c i ti n qu n lý thu, tăng cư ng ch ng th t thu, ch ng buôn l u và gian l n thương m i; th c hi n nh ng cam k t c a ti n trình h i nh p kinh t khu v c và th gi i; d toán thu ngân sách nhà nư c ph i có tính tích c c, v ng ch c, tính kh thi cao; xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2002 v i m c ng viên ph n u b ng 20% - 21% so v i GDP, trong ó thu thu và phí 18 - 19% so GDP. D toán thu c a các B , a phương m c tăng t i thi u 10% so ư c th c hi n năm 2001.
  4. b) D toán chi ngân sách nhà nư c t p trung th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng; ng th i ph i quán tri t nguyên t c ti t ki m, b o m m i quan h h p lý gi a chi thư ng xuyên và chi u tư phát tri n; b trí tăng d phòng, d tr ch ng i phó v i thiên tai, lũ l t, x lý nh ng nhi m v t xu t phát sinh. - V n ngân sách nhà nư c chi u tư t p trung cho các công trình h t ng kinh t - xã h i, ưu tiên cho các công trình tr ng i m c a nhà nư c có ý nghĩa quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001 - 2005, các công trình s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm; dành v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình quan tr ng chuNn b kh i công trong nh ng năm t i. B trí v n i ng cho các d án có v n u tư nư c ngoài; các d án thu c Chương trình 135 c a Chính ph . - Th c hi n h tr cho s n xu t, kinh doanh t p trung cho các ho t ng: s n xu t các s n phNm tr ng i m, ngành tr ng i m; i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng s n phNm, c bi t là s n phNm nông nghi p xu t khNu; c i t o và phát tri n gi ng cây, gi ng con; chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi; h tr cho ho t ng xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng, cung c p thông tin th trư ng, Ny m nh xu t khNu; h tr c i cách và s p x p l i doanh nghi p nhà nư c; h tr ngân sách th c hi n nhi m v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, th c hi n h tr lãi su t sau u tư. - Ngân sách nhà nư c b trí kinh phí th c hi n c i cách ti n lương c a các i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c, tr c p cho ngư i có công v i cách m ng, tr c p cho các i tư ng chính sách xã h i thu c ngân sách nhà nư c; th c hi n tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; th c hi n ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; tăng m c u tư th c hi n chương trình xoá ói gi m nghèo; u tư phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn; b o m kinh phí s nghi p giáo d c, ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng theo Ngh quy t i h i ng l n th IX; m b o th c hi n nhi m v qu c phòng, an ninh. - i v i Chương trình m c tiêu Qu c gia: Th c hi n theo Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v các Chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001 - 2005. - Th c hi n cơ ch khoán thu, khoán chi i v i ơn v s nghi p có thu (k c ph n ti n lương tăng thêm do th c hi n c i cách ti n lương), ngân sách nhà nư c h tr ph n chênh l ch (n u có) chi l n hơn thu c a ơn v và n nh m c h tr này trong 3 năm; m r ng vi c áp d ng cơ ch khoán biên ch và chi hành chính i v i các cơ quan hành chính Trung ương và a phương. c) Cân i ngân sách nhà nư c trên cơ s ngu n thu thu và phí ph i b o m chi thư ng xuyên m c h p lý, m b o tr các kho n n n h n, có tích lũy cho u tư phát tri n. B i chi ngân sách nhà nư c, phù h p v i kh năng vay trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c. d) V d toán ngân sách a phương : Theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các a phương xây d ng d toán ngân sách năm 2002 theo nguyên t c xây d ng d toán ngân sách trong th i kỳ n nh
  5. (2000 - 2002), các a phương căn c t l phân chia các ngu n thu, s b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương (n u có) ã ư c Th tư ng Chính ph giao năm 2001 và d toán thu năm 2002 trên a bàn xây d ng cân i ngân sách a phương và d toán chi ngân sách a phương năm 2002; trong ó s b sung cân i t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương d ki n tăng 3% so m c b sung năm 2001, bao g m c s b sung có m c tiêu có tính ch t thư ng xuyên, b sung th c hi n ch ti n lương tăng thêm năm 2001. B trí d toán chi ngân sách năm 2002 t p trung ưu tiên nhi m v chi xây d ng cơ s h t ng, ưu tiên u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; tăng m c kinh phí th c hi n nhi m v c i t o và phát tri n gi ng cây, gi ng con; Ny m nh chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi; công tác xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; m b o kinh phí phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c, công ngh và môi trư ng, y t , văn hoá...; tăng u tư th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, u tranh ch ng t n n xã h i; b trí d phòng ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n lu t hi n hành. - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí d toán chi cho m t s m c tiêu tương ng v i toàn b ho c m t ph n i v i kho n thu thu s d ng t nông nghi p, ti n cho thuê t, ti n s d ng t,... theo quy nh hi n hành. - Th c hi n cơ ch u tư xây d ng cơ s h t ng khu kinh t c a khNu t ngu n thu ngân sách nhà nư c trên a bàn khu kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i khu kinh t c a khNu biên gi i. - Năm 2002, cùng v i th c hi n cơ ch thư ng vư t thu theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ti p t c th c hi n cơ ch thư ng vư t thu các kho n thu phân chia như năm 2001. II. TI N XÂY D NG K HO CH VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. V ti n Do vi c xây d ng k ho ch năm 2002 ti n hành song song v i vi c hoàn thi n k ho ch 5 năm 2001 - 2005, các B , ngành, a phương c n b o m ti n sau : a) Các B , ngành, a phương hoàn thi n k ho ch 5 năm c a mình theo các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và u tư và g i v B K ho ch và u tư trư c ngày 30 tháng 8 năm 2001 t ng h p trình Qu c h i vào tháng 10 năm 2001. b) Trư c tháng 7 năm 2001, B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n khung k ho ch và hư ng phân b ngân sách năm 2002 cho các B , ngành, a phương làm căn c xây d ng k ho ch. c) Trư c tháng 9 năm 2001, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty 91, báo cáo k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2002 cho B K ho ch và u tư, B Tài chính. d) B K ho ch và u tư, B Tài chính t ch c làm vi c v i m t s B , ngành, a phương v k ho ch năm 2002 t ng h p k ho ch trình các cơ quan lãnh o
  6. ng, Nhà nư c, ng th i d ki n phương án phân b các ch tiêu k ho ch và ngân sách trình y ban Thư ng v Qu c h i. 2. V phân công th c hi n a) B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính tính toán, xây d ng các phương án, các cân i l n làm cơ s hư ng d n cho các B , ngành, các a phương xây d ng k ho ch năm 2002. b) B K ho ch và u tư hư ng d n xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và làm vi c v i các B , ngành, a phương v k ho ch này; ch trì, ph i h p v i B Tài chính d ki n k ho ch u tư phát tri n và phân b v n u tư xây d ng cơ b n i v i các B , cơ quan Trung ương. c) B Tài chính thông báo s hư ng d n v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2002 và hư ng d n các B , ngành, a phương xây d ng d toán ngân sách nhà nư c; ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư làm vi c v i các t nh, thành ph v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c c a a phương, làm vi c v i các B , ngành Trung ương v d ki n phân b chi thư ng xuyên và t ng h p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c. d) Các B , ngành khác ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thu c lĩnh v c mình ph trách. Các B , cơ quan ch qu n các chương trình qu c gia ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương, a phương liên quan v nhi m v và d toán kinh phí năm 2002 th c hi n các chương trình thu c lĩnh v c ph trách. ) Các B , cơ quan Nhà nư c theo ch c năng c a mình trên cơ s tính toán các ngu n l c có th khai thác ư c, xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i và các gi i pháp, bao g m các cơ ch chính sách c thù, các ch , chính sách m i ho c ki n ngh s a i, b sung các ch , chính sách hi n hành làm căn c tính toán k ho ch và d toán ngân sách thông báo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, các B , các cơ quan có liên quan trư c th i i m l p d toán ngân sách. e) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, t ch c và ch o các S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá ph i h p ch t ch v i S , Ban, ngành khác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c trình H i ng nhân dân quy t nh. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c các T ng công ty 91 t ch c th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản