Chỉ thị số 16/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 16/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/BYT-CT về việc điều động cán bộ y tế tuyến trên tăng cường xuống công tác tại các xã không có cán bộ y tế và thiếu cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/BYT-CT Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1993 CH THN V VI C I U NG CÁN B Y T TUY N TRÊN TĂNG CƯ NG XU NG CÔNG TÁC T I CÁC XÃ KHÔNG CÓ CÁN B Y T VÀ XÃ THI U CÁN B Y T Nhi u năm nay ngành y t t p trung t ng bư c ch o, xây d ng và tăng cư ng c ng c y t cơ s th c hi n chăm sóc s c kh e ban u. Hi n nay ã có m t m ng lư i y t r ng kh p t ng b ng n mi n núi, công tác y t ã g n v i nhi m v ph c v s n xu t, i s ng và chi n u. Nhi u a phương ư c ng, chính quy n, các ngành và oàn th qu n chúng quan tâm ph i h p ch t ch , nên ã giúp cho ngành y t làm t t công tác chăm sóc s c kh e cho nhân dân. Tuy nhiên, còn m t s vùng, c bi t vùng cao, vùng sâu, nơi xa xôi h o lánh do i u ki n v kinh t , xã h i, giao thông i l i có nhi u khó khăn nên v n còn m t s xã không có tr m y t và không có cán b y t xã (xã tr ng), xã chưa có tr m y t , xã y u và xã thi u cán b y t ; do ó ng bào nh ng vùng này h u như chưa ư c hư ng s chăm sóc s c kh e ban u ho c ư c chăm sóc nhưng r t h n h p. Th c hi n ngh quy t c a H i Ngh l n th 4 Ban ch p hành Trung ương ng khoá VII: "C ng c y t cơ s là nhi m v c p bách hi n nay" và th c hi n ý ki n ch o c a Thư ng tr c Chính ph là ngành y t cùng ph i h p v i các ngành có liên quan, b ng m i cách ph i ưa ngay cán b y t v các xã chưa có tr m y t ; B ch th Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các yêu c u sau ây: 1. Rà soát l i nh ng xã tr ng, xã chưa có tr m nhưng có cán b y t ho t ng và báo cáo v B (V T ch c cán b ) úng th i gian và m u ã hư ng d n t i công văn s 7006/TCCB ngày 28/10/1993 c a B g i các S y t . 2. Cân i k ho ch và có gi i pháp i u ng cán b y t có kinh nghi m xu ng công tác t i các xã tr ng và xã thi u cán b y t b ng các ngu n: - Cán b y t hi n có tuy n t nh và huy n. - H c sinh i h c và trung h c y t m i t t nghi p. - Cán b y t xã vùng ng b ng, trung du có i u ki n và tình nguy n i tăng cư ng cho y t sơ s vùng cao, nơi xa xôi h o lánh. 3. L p k ho ch xây d ng cơ s và trang thi t b cho nh ng xã chưa có tr m y t tri n khai th c hi n vào u quý I năm 1994. Nh ng a phương có các ơn v quân y
  2. óng trên a bàn, ph i ph i h p th c hi n theo Ch th s 12-BYT/CT ngày 27/9/1993 c a B trư ng B Y t v vi c k t h p quân dân y. 4. Trong khi ch i Nhà nư c ban hành chính th c ch chính sách i v i cán b tuy n trên v công tác tuy n y t cơ s , Giám c S Y t nên nghiên c u trình Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trích m t kho n ngân sách phù h p v i kh năng c a a phương ph c p thêm cho s cán b này. 5. L p k ho ch và có gi i pháp c tuy n ngư i t i ch ưa i ào t o thành cán b y t có trình trung h c, sơ h c: sau khi h c xong s tr v công tác t i xã, b n nơi cư trú. T ch c ào t o l i v n i dung qu n lý và chăm sóc s c kh e ban u cho cán b i tăng cư ng trư c khi tr v công tác. Nh n ư c ch th này, Giám c S Y t các t nh, thành ph i ph i h p ch t ch v i các ngành liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc các yêu c u trên. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản