Chỉ thị số 16/CT-BGTVT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 16/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I c l p – T do – H nh phúc ****** ********** S : 16/CT-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2007 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH TIÊU CH Y C P Th c hi n Công i n s 1638/C -TTg ngày 02/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v t p trung ch o phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p. Theo Thông báo s 948/TB-BYT ngày 05/11/2007 c a B Y t , d ch tiêu ch y c p ang có di n bi n ph c t p. Tính n 14h00 ngày 04/11/2007 ã ghi nh n 641 trư ng h p m c t i 41 huy n thu c 11 t nh/thành ph . ây là lo i d ch b nh lây truy n theo ư ng tiêu hóa v i các bi u hi n chính là nôn, tiêu ch y nhi u l n d n n s c do m t nư c và i n gi i, ngư i b nh n u không ư c c p c u k p th i s b t vong. Trư c yêu c u khNn c p ngăn ch n, d p t t d ch b o v s c kh e cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong ngành Giao thông v n t i và nhân dân a phương, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u các cơ quan ơn v t p trung, nhanh chóng th c hi n t t các yêu c u sau: 1. Các ơn v tr c thu c B : a) T ch c thanh khi t môi trư ng, b o v ngu n nư c b ng dung d ch cloramin B 5%. b) Ki m tra b p ăn t p th , th c hi n y các quy nh m b o an toàn v sinh th c phNm. c) Tuyên truy n, giáo d c cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng th c hi n ăn chín, u ng sôi, r a tay b ng xà phòng trư c khi ăn, không ăn các th c ăn s ng, ti t canh, g i cá, không s d ng m m tôm, m m tép. d) Khi có ngư i nghi ng ho c b m c d ch tiêu ch y c p c n ưa ngay n cơ s y t g n nh t ư c i u tr k p th i. 2. Các cơ s y t ngành Giao thông v n t i: a) Theo dõi ch t ch tình hình di n bi n d ch t ch c, tri n khai có hi u qu các bi n pháp phòng ch ng d ch cho các ơn v trong toàn ngành. b) C ng c tăng cư ng năng l c các i c p c u phòng ch ng d ch v i y trang thi t b , hóa ch t, thu c; ch ng ph i h p v i y t a phương phòng ch ng d ch có hi u qua khi d ch x y ra.
  2. c) Các cơ s khám ch a b nh th c hi n phương án s n sàng ti p nh n, c p c u b nh nhân, t ch c cách ly k p th i, chuNn b y thu c, trang thi t b và các phương ti n c n thi t x lý và i u tr theo úng hư ng d n c a B Y t . d) Ph i i u tr t i ch theo úng hư ng d n c a B Y t , không ư c thi u thu c và d ch truy n ph c v i u tr cho b nh nhân. 3. B trư ng yêu c u th trư ng các ơn v có trách nhi m t ch c th c hi n y các bi n pháp phòng ch ng d ch tiêu ch y. N u phát hi n trư ng h p m c t i ơn v yêu c u ơn v báo cáo v S Y t Giao thông v n t i và y t a phương m i di n bi n c a d ch thu c ph m vi ư c giao ph trách. Giao cho S Y t Giao thông v n t i là ơn v thư ng tr c giúp B Giao thông v n t i theo dõi, hư ng d n, ôn c ki m tra và báo cáo B v di n bi n d ch tiêu ch y c p trong ph m vi toàn ngành./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - B Y t ( báo cáo); - Các Th trư ng; - Các ơn v tr c thu c B ; - Công oàn GTVTVN ( ph i h p th c hi n); H Nghĩa Dũng - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản