Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001 về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02-07-2001

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 17/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2001 CHỈ THN VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘN G DNCH VỤ VĂN HÓA-XÃ HỘI VÀ ĐẨY MẠN H PHÒN G, CHỐN G CÁC TỆ N ẠN XÃ HỘI Trong những năm qua, với những nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển khá tốt, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân thành phố. Tuy nhiên, gần đây một số hiện tượng không lành mạnh trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa-xã hội đã gây tác hại xấu trong xã hội, bị dư luận xã hội lên án gay gắt. Có những tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội để dung túng, chứa chấp, tiếp tay cho các loại tệ nạn xã hội, nhằm thu lợi bất chính. Một số hoạt động văn hóa bị lợi dụng biến thành các hoạt động phản văn hóa, tiêu cực, ma túy, mại dâm trá hình, cờ bạc,... diễn ra dưới nhiều hình thức trong các vũ trường, quán bar, điểm karaoke, nhà hàng, khách sạn, càfê nhạc, hớt tóc thanh nữ,... Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, song trước tiên là do các cơ quan chức năng, các cấp Chính quyền buông lỏng trong quản lý, thiếu sự chỉ đạo, kiểm tra và xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân. Để chấn chỉnh và làm lành mạnh hóa các hoạt động văn hóa-xã hội, tăng cường quản lý N hà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa-xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm (giảm ma túy, tệ nạn mại dâm và tội phạm) theo N ghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 538/CP-VX ngày 15 tháng 6 năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện những công việc như sau : 1- Tạm ngưng ngay việc cấp mới giấy phép hành nghề và đăng ký kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, massage, quán bar, hớt tóc thanh nữ trên địa bàn thành phố cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với những cơ sở dịch vụ hiện có phải cam kết thực hiện đúng quy định của N hà nước ; tăng cường kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 2- Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, nhà trọ, khách sạn, phòng cho thuê, càfê nhạc, bi da máy lạnh, trò chơi điện tử, hát với nhau, Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở-ngành chức năng tiến hành ngay việc quy hoạch, sắp xếp lại các hoạt động trên địa bàn trong quý 3 năm 2001. Việc
  2. 3- Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thương mại, Sở Du lịch, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ban chỉ đạo 814/TTg các cấp, các Đội kiểm tra liên ngành quận-huyện, phường-xã, thị trấn tập trung triển khai ngay các biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nói trên : 3.1- Đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh dịch vụ để chứa chấp tệ nạn xã hội nhằm mục đích thu lợi bất chính thì đình chỉ ngay, thu hồi giấy phép kinh doanh, tịch thu các tài sản được sử dụng cho các hoạt động vi phạm theo quy định của pháp luật. 3.2- Đối với các đơn vị, cán bộ và công chức do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong thực thi nhiệm vụ, buông lỏng quản lý và kiểm tra đơn vị, hoặc bao che, dung túng cho các vi phạm và hoạt động tiêu cực, phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của Pháp lệnh cán bộ-công chức và Pháp lệnh chống tham nhũng. 3.3- Các cơ sở của các cơ quan N hà nước cho tư nhân thuê và các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ của N hà nước để xảy ra các vi phạm tệ nạn xã hội thì Thủ trưởng của cơ quan N hà nước trực tiếp quản lý các cơ sở đó phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 4- Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an quận-huyện, phường-xã, thị trấn cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện yêu cầu nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan N hà nước cấp trên về những hoạt động tiêu cực, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn mình phụ trách. 5- Các ngành, các cấp cần có kế hoạch đồng bộ và biện pháp cụ thể để chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội và đNy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội ; trước mắt, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tệ nạn ma tuý, mại dâm trá hình, thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. 6- Giao Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an thành phố thực hiện ngay việc rà soát lại các quy định hiện hành và đề xuất các quy định tạm thời trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa-xã hội, đặc biệt là hoạt động của các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, điểm karaoke, hát với nhau, quán bar, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành trong tháng 8 năm 2001. 7- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố tiếp tục đNy mạnh cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kết hợp với phong trào xây dựng phường-xã, thị trấn lành mạnh, xây dựng khu phố văn hóa, ấp
  3. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện triển khai thực hiện nghiêm chỉnh nội dung Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : CHỦ TNCH - Thủ tướng Chính phủ “để B/c” - Văn phòng Chính phủ - Bộ Văn hóa và Thông tin - Bộ LĐTB và XH, Bộ Công an - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP Lê Thanh Hải - Ủy ban nhân dân thành phố - VP/TU và Ban TTVH/TU - Ban VHXH HĐN D.TP - UBMTTQTP và các Đoàn thể - Các Sở-N gành thành phố - UBN D các Quận-Huyện - Viện KSN D, TAN D/TP, Báo, Đài TP - VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ N CTH - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản