Chỉ thị Số: 17/CT-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
4
download

Chỉ thị Số: 17/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 17/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 17/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KHÁNH HÒA NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/CT-UBND Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA Thời gian qua, các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD), công trình giao thông và nhà ở tăng; kéo theo hoạt động khai thác khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi, …) để cung cấp cho các công trình, dự án gia tăng. Bên cạnh những tổ chức, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc việc khai báo và kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ liên quan, còn không ít doanh nghiệp chưa tự giác thực hiện, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Để quản lý tốt nguồn thu đối với hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm tính công bằng giữa các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; kể cả các doanh nghiệp ngoài tỉnh nhưng có hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai và nộp thuế tại các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động khoáng sản nêu trên bao gồm cả hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hoạt động cải tạo mặt bằng để thực hiện dự án nhưng có trực tiếp sử dụng hoặc cho doanh nghiệp khác sử dụng khoáng sản phát sinh qua hoạt động cải tạo mặt bằng. Các tổ chức, cá nhân mua khoáng sản của cá nhân khai thác nhỏ lẻ phải yêu cầu người bán cung cấp hoá đơn để làm chứng từ hạch toán và kê khai thuế; nếu không có hoá đơn thì phải chịu trách nhiệm kê khai nộp thuế (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tài nguyên và phí Bảo vệ Môi trường) thay cho người khai thác khoáng sản và bán ra.
  2. 2. Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án, các công trình xây dựng (kể cả xây dựng cơ sở SXKD, trụ sở làm việc, công trình công cộng, nhà ở, …) phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ, quy chế phối hợp trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan chức năng quản lý được các hoạt động xây dựng và thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị thi công. 3. Các chủ đầu tư, chủ dự án, chủ công trình hoặc bên mua khoáng sản (gọi chung là các chủ đầu tư) chỉ được thanh quyết toán khối lượng công trình, khối lượng khoáng sản thu mua khi có đầy đủ hoá đơn hợp pháp do bên thi công, bên bán khoáng sản cung cấp hoặc chứng từ nộp thuế thay cho bên thi công, bên bán khoáng sản. Các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của cơ quan Thuế bằng biện pháp khấu trừ tiền thanh toán hợp đồng thi công, hợp đồng mua khoáng sản của đơn vị thi công, đơn vị khai thác khoáng sản không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp Ngân sách trước khi thanh toán cho bên thi công, bên bán khoáng sản. 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, các Ban quản lý dự án, Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh (gọi chung là các Ban quản lý) cung cấp thông tin liên quan đến các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các đơn vị khai thác khoáng sản trong các dự án thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của cơ quan Thuế để có biện pháp quản lý thuế, đồng thời phối hợp đôn đốc các đơn vị kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan Thuế. 5. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về các trường hợp được cấp phép xây dựng, cấp phép khai thác khoáng sản thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của cơ quan Thuế để có biện pháp quản lý thuế; phối hợp với các Ban quản lý, Cục Thuế và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp; tạm dừng hoạt động thi công, hoạt động khai thác khoáng sản và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình, khai thác khoáng sản không có giấy phép, không kê khai nộp thuế theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế có biện pháp xử lý đối với khoáng sản đã được các tổ chức, cá nhân khai thác trái phép, nhằm quản lý và hạn chế hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. 6. Sở Tài chính phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các đơn vị khai thác khoáng sản trong các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý (kể cả dự án kinh tế và các dự án về
  3. phúc lợi công cộng) khi có đề nghị của cơ quan Thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích nộp ngân sách trước khi thanh toán cho các đơn vị thi công, doanh nghiệp khai thác khoáng sản không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. 7. Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các tổ chức, cá nhân giữ tiền của các tổ chức, cá nhân này thuộc phạm vi Kho bạc, Ngân hàng quản lý khi có đề nghị của cơ quan Thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị thi công, doanh nghiệp khai thác khoáng sản không tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế để nộp ngân sách nhà nước trước khi các đơn vị này thực hiện thủ tục chuyển tiền. 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng thuộc phạm vi quản lý và Ủy ban nhân dân xã phường phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xây dựng (kể cả xây dựng nhà ở), hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý và thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên theo chuyên ngành quản lý trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này để quản lý tốt được nguồn thu Ngân sách nhà nước. 9. Cục Thuế tỉnh tổ chức tốt công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp tốt với các sở ngành và các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác thu thuế, đảm bảo quản lý tốt nguồn thu cho ngân sách. 10. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà, Báo Khánh Hoà và các cơ quan thông tin truyền thông khác đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế các cấp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, các nội dung của Chỉ thị này để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện. Việc phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan nêu tại Chỉ thị này được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan. Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cục trưởng Cục thuế, thủ trưởng các cơ quan, sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường
  4. xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hằng
Đồng bộ tài khoản