Chỉ thị số 18/1999/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 18/1999/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/1999/CT-UB-VX về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/1999/CT-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 18/1999/CT-UB-VX TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O M CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M. Ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm là v n b c xúc c a toàn xã h i. V sinh an toàn th c phNm có tác d ng tr c ti p, thư ng xuyên, lâu dài i v i s c kh e, nh hư ng n nòi gi ng c a con ngư i. Th c phNm không m b o ch t lư ng, v sinh an toàn trư c m t có th gây ng c c p tính và các b nh ư ng tiêu hóa cho ngư i s d ng, nghiêm tr ng hơn có th gây t vong và v lâu dài khi tích lũy d n các c t trong cơ th s phát sinh các b nh nguy hi m có th gây d d ng, d t t cho th h sau. b o v s c kh e c a nhân dân và b o v nòi gi ng c a dân t c, tri n khai có hi u qu Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c : “Tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm”, Y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch o tri n khai công tác b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và trư c m t là tri n khai “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”, t ngày 08/7/1999 n 08 tháng 8 năm 1999. M c tiêu c a tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm nh m : - Giáo d c, v n ng toàn dân hi u rõ m c ích c a công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ch ng phòng ng c th c phNm. - Thay i các thói quen t p quán không h p v sinh. - Tăng cư ng s giám sát, ki m tra c a các cơ quan ch c năng i v i các cơ s s n xu t ch bi n, kinh doanh th c phNm, cơ s d ch v ăn u ng trong vi c th c hi n các quy nh hi n hành v v sinh an toàn th c phNm. - Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm các m t hàng th c phNm s n xu t tiêu dùng trong nư c và nh p khNu b o v s c kh e ngư i tiêu dùng, thúc Ny s n xu t, góp ph n phát tri n kinh t -xã h i. th c hi n t t các m c tiêu trên, Y ban nhân dân thành ph yêu c u các c p chính quy n, các S , Ban, Ngành, các T ch c xã h i, các cơ quan truy n thông th c hi n các ho t ng c th sau : 1- S Y t thành ph :
  2. a) Là u m i ph i h p v i các S , Ban, Ngành, các T ch c chính tr xã h i trong vi c ch o tri n khai th c hi n và duy trì các k t qu ho t ng c a : “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”. Hư ng d n, xây d ng k ho ch hành ng, t ch c ki m tra và tuyên truy n giáo d c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Ch trì t ng k t, ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n. b) Tri n khai vi c ki m tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. c) Xây d ng k ho ch hành ng hàng năm và 5 năm v b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. K ho ch và kinh phí hàng năm c a ho t ng này ư c b sung vào nhi m v thư ng xuyên hàng năm c a S Y t . 2- S Văn hóa-Thông tin thành ph : - Ch o các cơ quan truy n thông dành th i lư ng thông tin thích áng trên các phương ti n thông tin i chúng cho vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t và ki n th c liên quan n ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 3- Công an thành ph : Thư ng xuyên ph i h p v i Ngành Y t và các ngành ch c năng khác trong vi c ki m tra và x lý nghiêm kh c các ch cơ s và kinh doanh d ch v ăn u ng vi ph m Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 v “ m b o tr t t an toàn giao thông ô th ” trong vi c l n chi m v a hè, lòng ư ng nơi buôn bán, kinh doanh th c phNm ; ph i h p v i các S , Ngành có liên quan i u tra x lý các v làm th c phNm gi gây h u qu nghiêm tr ng. 4- S Thương m i thành ph : Ch o các cơ quan qu n lý th trư ng ch ng và ph i h p v i Ngành Y t ki m tra, x lý vi c bán, lưu thông các th c phNm gi , không m b o v v sinh an toàn th c phNm, không th c hi n ho c th c hi n không úng các quy nh v bao bì, nhãn hi u th c phNm. 5- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph : - Ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng t ch c ph bi n sâu r ng yêu c u và các quy trình s d ng hóa ch t b o v th c v t, thu c chuyên ngành, phân bón hóa h c t i ngư i s d ng b o m an toàn s c kh e cho ngư i tiêu dùng. - Ch o Chi C c Thú y có k ho ch c th trong ki m tra gi t m gia súc, v sinh thú ý. 6- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph : - Ch trì cùng các S liên quan khNn trương xây d ng, ban hành và ph bi n các quy nh, quy trình ki m soát ô nhi m môi trư ng nh ng vùng, nh ng cơ s s n xu t th c phNm, nông s n, th y s n. Ch o các cơ s s n xu t lương th c, th c phNm, có hư ng kh c ph c v gi gìn v sinh môi trư ng.
  3. - Ch o Chi C c- Tiêu chuNn- o lư ng-Ch t lư ng thành ph l p k ho ch ho t ng qu n lý ch t lư ng, v sinh các m t hàng th y s n, th c ăn chăn nuôi trong các cơ s s n xu t ch bi n kinh doanh tiêu th trên th trư ng. 7- Các S , Ngành ch qu n c a các cơ s s n xu t ch bi n th c ph m, kinh doanh d ch v ăn u ng : Ch o các cơ s này th c hi n nghiêm túc các quy nh v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và môi trư ng. 8- S Tài chánh-V t giá thành ph : Có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư thành ph , S Y t b o m kinh phí cho ho t ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm thành ph ; c bi t kinh phí h tr cho vi c nâng c p trang thi t b ki m tra ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm thành ph . 9- S Giáo d c và ào t o thành ph : Ph bi n ki n th c an toàn v sinh th c phNm cho th y cô, h c sinh, b p ăn, nhà trư ng. 10- H i Ch th p , Thành oàn, H i Liên hi p Ph n , Trung tâm dinh dư ng : Có k ho ch hành ng c th hư ng ng “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”. 11- Y ban nhân dân các qu n-huy n : T ch c tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t i t ng cơ s và cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm và các d ch v ăn u ng trên a bàn. Huy ng l c lư ng c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t xã h i, oàn th , qu n chúng, các phương ti n thông tin i chúng và các hình th c tuyên truy n thích h p giáo d c, hư ng d n nhân dân v v sinh ăn u ng, v sinh ch bi n th c phNm, cách phòng ng c th c ăn và d ch b nh do ăn u ng gây ra. T o các i u ki n ngư i tiêu dùng phát huy tinh th n t b o v mình, tham gia v i các cơ quan y t trong vi c phát hi n và u tranh k p th i các vi ph m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a các t ch c, cá nhân s n xu t th c phNm, kinh doanh d ch v ăn u ng. Căn c vào ch o này và k ho ch v m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm c a S Y t , các S , Ngành, Y ban nhân dân các c p xây d ng k ho ch và kinh phí cho công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a ơn v mình theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Giám c các S , Ban-Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan c a ng, Y ban M t tr n T qu c thành ph , H i Liên hi p Ph n thành ph , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i ch th p và các t ch c xã h i, oàn th t ch c tri n khai th c hi n công tác b o
  4. m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và trư c m t là t ch c th c hi n t t “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: K/T CH TNCH - VP Th tư ng Chính ph - B Y t - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP và Ban VX - TTUB : CT, các PCT - Các S , Ban, Ngành TP - Cơ quan TW, t nh trên a bàn TP - UBND các qu n-huy n - UBMTTQ và các oàn th - Vi n Ki m sát nhân dân TP Ph m Phương Th o - Các Ban ng c a Thành y - S Y t thành ph - Các Báo, ài - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu
Đồng bộ tài khoản