Chỉ thị số 18/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 18/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ vận tải khách công cộng trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2003/CT-UB Hà N i, ngày 23 tháng 05 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG PH C V V N T I KHÁCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH Th i gian qua, v n t i khách công c ng trên a bàn Thành ph ã có chuy n bi n l n, v n chuy n khách công c ng b ng xe Buýt ã ư c Thành ph c bi t quan tâm và t p trung ch o v t ch c b máy, v t ch c giao thông, u tư và i m i phương ti n, nh m nâng cao ch t lư ng ph c v , thu hút ngư i dân s d ng phương ti n v n t i công c ng, t ng bư c t o ư c uy tín, ni m tin c a nhân dân, góp ph n gi m d n tai n n và ùn t c giao thông trên a bàn Thành ph . V n chuy n khách b ng xe Taxi ã t ng bư c i vào n n p, áp ng m t ph n nhu c u i l i c a nhân dân và khách du l ch, làm cho b m t th ô ngày càng văn minh. Tuy nhiên, v n còn m t s t n t i c n ư c kh c ph c, xe Buýt còn có hi n tư ng b i m d ng ón tr khách, d ng xe không úng quy nh, gây nguy hi m cho các phương ti n và ngư i tham gia giao thông, m t s phương ti n không m b o tiêu chuNn v k , m thu t; xe Taxi, còn nhi u hi n tư ng phóng nhanh vư t Nu, tranh giành khách, d ng tùy ti n gây c n tr giao thông, lái xe không tu i, không ư c khám s c kh e nh kỳ, không có ch ng ch hành ngh theo qui nh, phương ti n còn cũ nát, không tuân th các qui nh bên ngoài xe, ng h tính ti n còn chưa ư c ki m nh y , úng th i h n.; Còn nhi u Taxi “dù” h at ng do không có ăng ký kinh doanh ho c không i u ki n kinh doanh Taxi theo qui nh c a pháp lu t. ti p t c th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 13/2/2003 c a H ND Thành ph khóa XII kỳ h p th 8 và tăng cư ng tr t t , k cương v tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph , UBND Thành ph Ch th : 1. Các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c v n t i công c ng có trách nhi m ch p hành nghiêm túc Lu t Giao thông ư ng b , các i u ki n kinh doanh v n t i quy nh t i Ngh nh s 92/2001/N -CP ngày 11/12/2001 c a Chính ph và các Quy nh c a B Giao thông V n t i, ki m tra ch t lư ng phương ti n c a mình m b o úng qui nh v niên h n s d ng, m b o các tiêu chuNn v an toàn k thu t và b o v môi trư ng; Nâng cao hơn n a ch t lư ng d ch v v n t i nh m áp ng nhu c u i l i c a nhân dân. C th là:
  2. -Các ơn v v n t i hành khách b ng xe Buýt: Ph i tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các n i dung ph c v c a xe buýt, m b o xu t b n úng gi , ch y úng l trình, ón tr khách úng quy nh, không phóng nhanh giành ư ng, không dùng còi hơi trong thành ph , thái ph c v văn minh, l ch s ; Th c hi n nghiêm túc ch b o dư ng thư ng xuyên và s a ch a nh kỳ, m b o an toàn tuy t i v k thu t trư c khi ưa xe ra ph c v . -Các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách b ng Taxi, ph i tuân th các quy nh v niên h n s d ng c a xe không quá 12 năm, hình th c c a xe Taxi (h p èn, bi u trưng, s i n tho i ...), ki m nh ng h tính ti n, ăng ký và niêm y t giá cư c, tuy n ch n lái xe, ào t o và khám s c kh e nh kỳ cho lái xe theo úng các qui nh; Có trách nhi m th c hi n t t công tác b o dư ng s a ch a và ki m tra an toàn trư c khi ưa xe ra h at ng. 2. S Giao thông công chính có trách nhi m ph i h p v i s Văn hóa thông tin, Báo Hà N i m i, Báo Kinh t và ô th , ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i: Ny m nh công tác thông tin tuyên truy n v các i u ki n kinh doanh v n t i i v i các t ch c cá nhân kinh doanh v n t i khách trên a bàn thành ph ; Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan khNn trương xây d ng cơ ch , chính sách và các qui nh cho công tác xã h i hóa v n t i khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn Thành ph , trình UBND Thành ph phê duy t t ch c th c hi n trong quý II/2003; Ch trì, ph i h p v i Công an Thành ph và C c Thu Hà N i ti n hành ki m tra, h at ng c a các doanh nghi p kinh doanh v n t i hành khách b ng Taxi, x lý kiên quy t nh ng trư ng h p sai ph m, x lý các hi n tư ng tranh giành khách, u xe không úng qui nh, xe và ngư i lái không m b o các tiêu chuNn qui nh t i Quy t nh s 4126/2001/Q -BGTVT ngày 5/12/2001 c a B trư ng B Giao thông V n t i; T ch c ki m tra và gi i t a các b n “dù”, xe ch y vòng vo ón tr khách sai qui nh, cương quy t x lý, không cho phép lưu hành các phương ti n v n t i hành khách không m b o các i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô: các tiêu chuNn v an toàn k thu t và b o v môi trư ng, v niên h n s d ng phương ti n, v tiêu chuNn c a lái xe, lu ng tuy n h at ng, s nh t trình ch y xe, phù hi u “Xe H p ng”, bên ngoài xe ph i có tên, a ch ơn v theo qui nh... -Khi ti n hành u tư, mua s m các xe m i c n chú ý trong vi c tuân th các qui nh v qu n lý u tư và xây d ng, quy ch u th u, t ch c nghi m thu, ti p nh n phương ti n theo úng các quy trình, c bi t chú ý vi c m b o các tiêu chuNn ch t lư ng phương ti n theo úng n i dung h sơ th u và h p ng th c hi n gói th u. 3. Công an Thành ph ch trì, ph i h p v i S Giao thông Công chính i u tra, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p xe vi ph m, ban hành, tiêu th và s d ng vé tháng xe Buýt gi theo quy nh c a Pháp lu t; áp d ng nh ng bi n pháp tích c c ngăn ch n t i ph m hình s trên các phương ti n giao thông công c ng, b o m tr t t an toàn trong h at ng v n t i hành khách công c ng trên a bàn. 4. UBND các qu n, huy n có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông Công chính và Công an Thành ph x lý các b n “dù”, b n “cóc” h at ng tr ón khách trái phép trên a bàn. 5. Nhân dân Th ô v i truy n th ng ngàn năm văn hi n, văn minh, thanh l ch khi tham gia giao thông, s d ng các phương ti n giao thông công c ng c n nêu cao ý
  3. th c t giác ch p hành t t các quy nh c a Pháp lu t v m b o tr t t an toàn giao thông, tr t t công c ng; ch p hành t t các qui nh khi i xe buýt, t giác mua vé và s d ng vé theo úng qui nh, phát hi n k p th i nh ng i tư ng dùng vé gi , ho c nh ng i tư ng tr m c p, l a o trên phương ti n giao thông công c ng, thông báo k p th i cho cơ quan ch c năng x lý. - UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành, các t ch c, cá nhân th c hi n t t Ch th này; giao Giám c S Giao thông Công chính Hà N i thư ng xuyên theo dõi, ôn c th c hi n nh kỳ báo cáo k t qu v UBND Thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản