Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 18/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2008 CH THN V TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 66/2008/N -CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Ngày 28 tháng 5 năm 2008, Chính ph ban hành Ngh nh s 66/2008/N -CP v h tr pháp lý cho doanh nghi p. Ngh nh này quy nh v hình th c, n i dung h tr pháp lý, i u ki n b o m ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p, quy nh trách nhi m c a cơ quan nhà nư c trong vi c h tr pháp lý cho doanh nghi p. ch ng tri n khai th c hi n Ngh nh c a Chính ph , ng th i quy nh trách nhi m c a các s , ban, ngành thành ph trong vi c h tr pháp lý cho doanh nghi p trên a bàn thành ph , y ban nhân dân thành ph ch th tri n khai th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm như sau: 1. Xây d ng và khai thác cơ s d li u pháp lu t ph c v cho ho t ng c a doanh nghi p: a) S Tư pháp hoàn ch nh h th ng cơ s d li u chung c a Thành ph , v i y n i dung các văn b n mang tính quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1975 n nay và sau này theo án xây d ng cơ s d li u ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 1163/Q -UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007, ăng t i trên trang thông tin i n t c a Thành ph doanh nghi p truy c p, s d ng mi n phí thông tin văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph . Th i gian hoàn thành ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm 2008. b) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch o, hư ng d n Trung tâm Công báo thành ph qu n lý, i u hành h th ng cơ s d li u, m b o ho t ng có hi u qu ph c v doanh nghi p và ngư i dân; c p nh t thư ng xuyên nh ng quy nh pháp lu t m i c a Thành ph , theo dõi, qu n lý t t h th ng cơ s d li u. Trư ng h p phát hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph có hi u l c pháp lu t mà chưa ư c ăng t i trên trang thông tin i n t c a Thành ph , Trung tâm Công báo thành ph có trách nhi m ti p nh n ngh c a doanh nghi p và c p nh t văn b n trong th i h n 01 ngày k t ngày nh n ư c ngh c a doanh nghi p, tr văn b n thu c danh m c bí m t nhà nư c.
  2. 2. Ph bi n văn b n quy ph m pháp lu t và b i dư ng ki n th c pháp lu t cho doanh nghi p: H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph (S Tư pháp là cơ quan thư ng tr c) ph i h p v i S K ho ch và u tư, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , ài Truy n hình thành ph và các t ch c i di n c a doanh nghi p biên so n tài li u, t ch c ph bi n tài li u gi i thi u văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan thành ph ban hành có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p; xây d ng k ho ch và t ch c b i dư ng ki n th c pháp lu t cho doanh nghi p trên a bàn thành ph . 3. Gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p: a) Các s , ban, ngành c a thành ph có trách nhi m gi i áp pháp lu t trong ph m vi ngành, lĩnh v c mình qu n lý có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p, b ng các hình th c theo quy nh t i kho n 3 i u 10 Ngh nh s 66/2008/N -CP, trong ó ưu tiên th c hi n b ng hình th c gi i áp thông qua m ng i n t . b) Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph gi i thi u, qu ng bá r ng rãi v H th ng i tho i doanh nghi p - Chính quy n thành ph n các doanh nghi p trên a bàn thành ph ; có k ho ch nâng c p H th ng i tho i doanh nghi p - Chính quy n thành ph tr thành kênh thông tin ti p nh n m i vư ng m c, ph n ánh c a doanh nghi p, chuy n n các cơ quan ch c năng có liên quan gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p. 4. Ti p nh n ki n ngh c a doanh nghi p v hoàn thi n pháp lu t: a) S Tư pháp làm u m i ti p nh n, t ng h p các ki n ngh c a doanh nghi p liên quan n các quy nh pháp lu t, tham mưu y ban nhân dân thành ph ch o vi c s a i, b sung ho c ban hành m i i v i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a H i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph ; ho c ki n ngh các cơ quan trung ương i v i nh ng v n thu c thNm quy n ban hành c a cơ quan trung ương. Hàng năm, S Tư pháp có trách nhi m t ng h p k t qu ti p nh n, x lý nh ng ki n ngh c a doanh nghi p v hoàn thi n các quy nh pháp lu t, d th o văn b n y ban nhân dân thành ph báo cáo B Tư pháp trư c ngày 31 tháng 12. b) Các s , ban, ngành thành ph khi nh n ư c ki n ngh c a doanh nghi p liên quan n vi c hoàn thi n các quy nh pháp lu t, có trách nhi m xem xét, xu t vi c s a i, b sung pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành mình, ng th i chuy n cho S Tư pháp t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph . 5. Xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p: a) i v i chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p do Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t: - Vi n Kinh t thành ph ch trì, ph i h p v i Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph , S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph ; các s , ban, ngành có
  3. liên quan và các t ch c i di n c a doanh nghi p th c hi n i u tra, kh o sát n m b t nhu c u h tr pháp lý c a doanh nghi p trong t ng th i kỳ, t i các a bàn, ngành, lĩnh v c và yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; cung c p thông tin và ph i h p v i S Tư pháp xây d ng chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p. - Các s , ban, ngành thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a cơ quan mình ch ng n m b t nhu c u h tr pháp lý c a doanh nghi p, cung c p thông tin và ph i h p v i S Tư pháp xây d ng, t ch c th c hi n chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p. - Trên cơ s nhu c u h tr pháp lý c a doanh nghi p, S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành có liên quan, oàn Lu t sư thành ph , H i Lu t gia thành ph xây d ng và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p trên a bàn thành ph . b) i v i chương trình h tr pháp lý liên ngành: - S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành thành ph xu t ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p trên a bàn thành ph g i B Tư pháp t ng h p vào chương trình h tr pháp lý liên ngành trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Sau khi chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tư pháp, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Vi n Kinh t thành ph ; các s , ban, ngành thành ph có liên quan và các t ch c i di n doanh nghi p tham mưu cho y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n chương trình trên a bàn thành ph . c) Khuy n khích các t ch c i di n c a doanh nghi p, oàn Lu t sư thành ph , H i Lu t gia thành ph và các t ch c, cá nhân có ch c năng cung c p d ch v pháp lý tham gia th c hi n các ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy nh t i kho n 4 i u 12 Ngh nh s 66/2008/N -CP. 6. T ch c th c hi n: a) S Tư pháp có trách nhi m ch trì, t ch c các l p b i dư ng chuyên môn và hư ng d n k năng nghi p v cho cán b làm công tác pháp ch , cán b làm công tác h tr pháp lý cho doanh nghi p c a các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph . b) S Tài chính có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v kinh phí b o m cho ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 66/2008/N -CP. c) S N i v có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, các s , ban, ngành thành ph ; Giám c các doanh nghi p nhà nư c c a thành ph c ng c nhân s làm công tác pháp ch t i các s , ban, ngành; doanh nghi p nhà nư c theo Quy t nh s 2496/Q -UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v phê duy t án xây
  4. d ng và ki n toàn t ch c pháp ch t i các cơ quan chuyên môn và doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph , làm u m i tri n khai các ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP và Ch th này. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Tư pháp và S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c các doanh nghi p nhà nư c c a thành ph xu t y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v ch , chính sách i v i ngư i làm công tác pháp ch t i các s , ban, ngành, sau khi có hư ng d n c a B N i v theo quy nh t i kho n 3 i u 15 Ngh nh s 66/2008/N -CP. d) Giám c các s , ban, ngành thành ph ; Giám c các doanh nghi p nhà nư c c a thành ph có trách nhi m c ng c , ki n toàn t ch c pháp ch c a ơn v mình và th c hi n gi i áp pháp lu t cho doanh nghi p trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình. ) Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Th trư ng các s , ban, ngành thành ph ; Giám c các doanh nghi p nhà nư c c a thành ph ; các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v S Tư pháp t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph ch o. Giao trách nhi m S Tư pháp làm u m i tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; Nguy n Thành Tài - S , ban, ngành thành ph ; - Các DN Nhà nư c c a Thành ph ; - Các Báo, ài; oàn th thành ph ; - VPH -UB: CVP, các PVP; - Trung tâm Công báo thành ph ; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (PC-Tg) H.
Đồng bộ tài khoản