Chỉ thị số 19/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 19/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2001/CT-UB về đẩy mạnh việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2001/CT-UB Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2001 CH THN V Y M NH VI C ÁP D NG CÁC H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG THEO CÁC TIÊU CHU N VÀ QUY NNH QU C T TRÊN NA BÀN HÀ N I GIAI O N 2001-2005 Trong 2 năm (1999-2000), th c hi n Ch th s 13/CT-UB ngày 19/5/1999 c a UBND Thành ph "v Ny m nh vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t ISO-9000 cho các doanh nghi p c a Hà N i", hơn 30 doanh nghi p Nhà nư c thu c Thành ph qu n lý ã áp d ng và 18 doanh nghi p ã ư c các t ch c trong nư c và qu c t c p ch ng ch công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn ISO-9000. các doanh nghi p áp d ng và v n hành h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO-9000 ã thu ư c nhi u k t qu thi t th c như: ho t ng qu n lý doanh nghi p i vào n n p, khoa h c; năng su t lao ng và ch t lư ng s n phNm ư c nâng cao, b n hàng trong nư c và qu c t tin c y, m r ng ư c th trư ng, hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh tăng rõ r t… Ngày 13/06/2001, Ch T ch U ban nhân dân Thành ph ã ban hành quy t nh s 3339/Q -UB thành l p Ban Ch o Chương trình "áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn và quy nh qu c t " giai o n 2001-2005. ti p t c Ny m nh áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn qu c t như: ISO-9000, ISO-14000, TQM, GMP, HACCP... cho các doanh nghi p, t ch c c a Hà N i nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng s n phNm hàng hoá và d ch v , áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô, t ng bư c tham gia ti n trình h i nh p kinh t khu v c và qu c t , U ban nhân dân Thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành, Giám c các doanh nghi p thu c Hà N i th c hi n nh ng n i dung sau: 1/ Ban ch o Chương trình "áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn và quy nh qu c t " c a Thành ph . - Căn c án "Chương trình Ny m nh áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn và quy nh qu c t giai o n 2001-2005" l p chương trình và k ho ch công tác giai o n 2001-2005 trong ó có chương trình, k ho ch công tác c th t ng năm c a Ban ch o Thành ph . Trên cơ s ó, làm vi c v i các S , Ngành và các doanh nghi p, t ch c c n áp d ng Chương trình l p k ho ch c th hàng năm nh m m b o th c hi n ư c m c tiêu ra là: m i năm có t 15 n 20 doanh
  2. nghi p ho c t ch c Hà N i ư c c p ch ng ch ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn qu c t . - Giúp UBND Thành ph theo dõi , ôn c vi c t ch c th c hi n; t ng h p tình hình, báo cáo k t qu hàng quý v i UBND Thành ph . 2/ Các S , Ngành c a Thành ph : a/ Các S , Ngành hi n ang qu n lý nhi u doanh nghi p s áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn qu c t c n thành l p Ban ch o c p S , Ngành do m t ng chí lãnh o làm Trư ng ban t p trung hư ng d n, ch o, giúp các doanh nghi p t ch c th c hi n công tác này. b/ Các S t ng h p c a Thành ph : Theo ch c năng nhi m v ư c giao c n khNn trương gi i quy t các th t c, t o m i i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p th c hi n các d án u tư cũng như ngu n kinh phí h tr , ngu n v n u tư, các kho n vay... nh m m b o cho các doanh nghi p có i u ki n áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn qu c t . c/ Ban T ch c Chính quy n Thành ph : Nghiên c u, tri n khai vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO-9000 cho các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c, ơn v hành chính s nghi p c a Thành ph , k t h p ch t ch Chương trình này v i Chương trình c i cách hành chính c a Thành ph . d/ Các cơ quan thông tin i chúng c a Thành ph : C n thư ng xuyên thông tin, tuyên truy n v các h th ng qu n lý ch t lư ng theo các tiêu chuNn qu c t các doanh nghi p tìm hi u, l a ch n cho phù h p; thông tin k p th i v l i ích, k t qu áp d ng Chương trình cũng như các ho t ng c a Thành ph trong lĩnh v c công tác này. e/ Giao S Khoa h c- Công ngh & Môi trư ng ch o Chi c c Tiêu ChuNn- o lư ng- Ch t lư ng ch ng tranh th s h tr c a B Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng, T ng c c Tiêu chuNn- o lư ng- Ch t lư ng Vi t nam, các t ch c qu c t và các cơ quan có liên quan t ch c các l p t p hu n; biên so n, in n, cung c p tài li u; ào t o và hư ng d n cho các doanh nghi p và các t ch c ti n hành áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t . 3/ Giám c Các doanh nghi p, Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v ư c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t c n thành l p Ban ch o c a doanh nghi p, ơn v do Giám c doanh nghi p ho c Th trư ng ơn v tr c ti p làm Trư ng ban th c hi n các bư c theo hư ng d n c a các chuyên gia tư v n c a S Khoa h c- Công ngh & Môi trư ng, T ng c c Tiêu chuNn- o lư ng- Ch t lư ng ho c c a t ch c tư v n trong nư c và nư c ngoài. Các cơ quan, doanh nghi p, t ch c thu c m i thành ph n kinh t , dù khác nhau v quy mô, lĩnh v c ho t ng, trình qu n lý, u có th l a ch n và áp d ng mô hình qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn qu c t phù h p. UBND Thành ph ch o các c p, các ngành th ng nh t ban hành các quy ch h tr c th , thi t th c khuy n khích các doanh nghi p, t ch c Ny m nh vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng
  3. theo tiêu chuNn qu c t nh m em l i l i ích thi t th c cho các doanh nghi p, các t ch c cũng như cho Thành ph . Nh n ư c Ch th này, UBND Thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành, Giám c các doanh nghi p thu c Thành ph Hà N i c n khNn trương tri n khai t ch c th c hi n các n i dung nêu trên./. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
Đồng bộ tài khoản