Chỉ thị số 19/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 19/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2003/CT-UB về việc tăng đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở, công sở, tuyến phố hướng tới SEA Games 22 tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 19/2003/CT-UB Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG Y M NH TI N CH NH TRANG NHÀ , CÔNG S , TUY N PH HƯ NG T I SEA GAMES 22 T I HÀ N I Tháng 12 năm 2003, i h i th thao ông Nam Á l n th 22 (g i t t là SEA Games 22) và i h i Th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á l n th 2 (g i t t là ASEAN Paragames 2) s ư c t ch c nư c ta. Th ô Hà N i s là nơi di n ra các ho t ng c a L Khai m c, L B m c, thi u nhi u môn th thao trong chương trình SEA Games 22 và các môn c a ASEAN Paragames 2. Các oàn th thao c a các nư c ông Nam Á và khách Qu c t s h i t v Th ô Hà N i. ây là d p Hà N i và c nư c có i u ki n qu ng bá r ng rãi v i b n bè qu c t và các nư c ông Nam Á v n n văn hóa, ti m năng và các thành t u phát tri n kinh t -xã h i c a Vi t Nam. Thành ph Hà N i ang t p trung chuNn b các cơ s thi u, l c lư ng v n ng viên và phát ng phong trào nhân dân Th ô th c hi n n p s ng văn minh ô th , ch nh trang nhà , công s , tuy n ph s ch p v.v… Hư ng t i SEA Games 22, UBND Thành ph yêu c u các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n; các ơn v s n xu t kinh doanh; ngh t ng h gia ình, m i công dân trên a bàn Thành ph tích c c th c hi n Chương trình ch nh trang nhà , công s , tuy n ph hư ng t i SEA Games 22 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Th c hi n vi c quét vôi, sơn c a i v i các nhà có m t giáp ư ng, t p trung t i 64 tuy n ph chính như sau: - Tuy n ph Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Tr ng, Lý Thái T , C u G ( o n uH Hoàn Ki m) - Hàng Gi y, Hàng ư ng, Hàng Ngang, Hàng ào, Lê Thái T - Hàng D u, inh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Ph Hu (t Hàng Bài n Tr n Nhân Tông), Tr n Nhân Tông (t Bà Tri u n Ph Hu ). - Tràng Ti n, Hàng Khay, Tràng Thi, C a Nam. - i n Biên Ph , Lê H ng Phong, i C n, c Ng . - Nguy n Tri Phương, Phan ình Phùng, Hàng u, ư ng Thanh niên. - Tr n Nh t Du t, Yên Ph , Nghi Tàm, Âu Cơ, Tô Ng c vân.
  2. - Nguy n Thái H c, Kim Mã, C u Gi y, Xuân Th y. - Văn Mi u, Nguy n Khuy n, Qu c T Giám, Cát Linh., Tr nh Hoài c, Hàng Cháo, ngõ Hàng Cháo, ngõ Hàng B t - Li u Giai, Nguy n Chí Thanh, Tr n Duy Hưng, Huỳnh Thúc Kháng, Láng H , Gi ng Võ, Ng c Khánh. - Thái Hà, Chùa B c, Ph m Ng c Th ch, ào Duy Anh, La Thành (t Ph m Ng c th ch n Gi i Phóng), ư ng Gi i Phóng (t nút i C Vi t n Làng Tám), Nguy n An Ninh. - Tây Sơn (t Thái Hà n Ngã Tư S ), Nguy n Trãi, Nguy n Tuân. - Nguy n Văn C , Nguy n Văn Linh (t C u Chui n Phù ng). 2. T ch c tháo d t t c các v t ki n trúc không thu c công trình, gây m t m quan ô th như: Mái che, mái vNy, b c b …., m b o m t nhà, tuy n ph s ch, p. 3. T ch c quét vôi các g c cây, c t i n trên ư ng ph m b o v sinh và góp ph n làm p Thành ph . 4. Nguyên t c ch nh trang: làm g n t ng tuy n ph , làm g n t ng a bàn k t h p ch t ch v i công tác gi gìn tr t t ô th , m b o ư ng thông hè thoáng. 5- Bi n pháp t ch c th c hi n -Giao UBND các qu n, huy n ch o UBND các phư ng, th tr n ph i h p v i các oàn th t ch c v n ng nhân dân, các ơn v s n xu t, kinh doanh, các cơ quan, ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn ch nh trang quét vôi, sơn c a nhà , công s s ch p, chú tr ng ch nh trang m t nhà n m trên 64 tuy n ph trên; Ch o các l c lư ng ch c năng t ch c tháo d mái che, mái vNy, b c b … gây m t m quan ư ng ph . -S a chính Nhà t t ch c th c hi n vi c quét vôi, sơn c a theo k ho ch ư c giao. - Công an Thành ph , S Giao thông Công chính k t h p vi c gi gìn tr t t giao thông, văn minh ô th v i công tác ch nh trang hè, ư ng ph . - Các s , ban, ngành, oàn th Thành ph ph i h p v i các ngành, các c p cùng tham gia ch nh trang tuy n ph s ch, p hư ng t i SEA Games 22. - Giao S a chính Nhà t làm thư ng tr c c a Chương trình ch nh trang nhà , công s , tuy n ph hư ng t i SEA Games 22 c a thành ph Hà N i .S a chính Nhà t có trách nhi m ôn c, ki m tra các s , ban, ngành, oàn th , UBND các qu n, huy n, các ơn v s n xu t kinh doanh trên a bàn Thành ph và ph i k t h p v n ng các Cơ quan Trung ương óng t i Hà N i th c hi n Chương trình; thư ng xuyên t ng h p k t qu th c hi n, báo cáo UBND Thành ph .
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản