Chỉ thị số 19/2004/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 19/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2004/CT-UB về tăng cường quản lý phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 19/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ PHÒNG CH NG L T BÃO, GI M NH THIÊN TAI VÀ TÌM KI M C U N N TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2004. Tình hình th i ti t, khí h u trên c nư c, khu v c v a qua bi n i r t th t thư ng và di n bi n có chi u hư ng ph c t p, t bi n (lũ s m t i ng b ng B c B , ch trong vòng g n 01 tháng qua t i bi n ông ã hình thành, xu t hi n 03 cơn áp th p nhi t i, trong ó có 02 cơn m nh lên thành bão vĩ th p). Hi n nay mùa mưa, bão ã n, i v i c nư c, khu v c mi n ông Nam B và thành ph H Chí Minh; tình hình th i ti t, mưa lũ, tri u cư ng còn ti p t c di n bi n ph c t p và khó lư ng trư c ư c. Chính ph và UBND thành ph ã ban hành nhi u văn b n pháp quy quy nh v phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai. Quán tri t Ch th s 21/2004/CT.TTg ngày 12/6/2004 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 06-CT/TU ngày 04/11/2002 c a Ban Thư ng v Thành y nh m tăng cư ng qu n lý nhà nư c công tác phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai-tìm ki m c u n n năm 2004 và các năm ti p theo; ch ng ng phó k p th i, h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i, tài s n, các công trình k t c u h t ng, các ho t ng kinh t -xã h i… do bão, lũ, tri u cư ng, thiên tai gây ra, y ban nhân dân thành ph ch o và yêu c u: 1- Các s -ngành thành ph (theo ch c năng và nhi m v ), các ơn v , các a phương (qu n-huy n, phư ng-xã-th tr n) ti p t c tăng cư ng ch o, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh s 166/2003/Q -UB ngày 10/9/2003 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v công tác phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai-tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh. Giao Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph , B Ch huy Quân s thành ph có trách nhi m ki m tra, rà soát l i các phương án phòng ch ng l t bão, phương án-k ho ch tìm ki m c u n n c a các qu n-huy n; các s - ngành thành ph , các T ng Công ty 90, 91 óng t i thành ph ki m tra k ho ch, phương án phòng ch ng l t bão c a ơn v tr c thu c trư c ngày 15/8/2004. 2- Ti p t c và thư ng xuyên ki n toàn t ch c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão các c p, các ngành, các ơn v , các a phương, c bi t là sau b u c H i ng nhân dân 03 c p nhi m kỳ 2004-2009 ã có bi n ng v nhân s trong y ban nhân dân 03 c p. Các a phương, ơn v n u có thành viên tham gia Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão không còn m nh n nhi m v n a thì ph i c ngư i thay th và g i ngay văn b n xu t (ngư i thay th ) lên c p ban hành quy t nh ki n toàn, trư c ngày 15
  2. tháng 8 năm 2004 L p và c p nh t danh b i n tho i (cơ quan, nhà riêng, di ng), s fax các thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão ngành, a phương, ơn v báo cáo c p trên và thông báo cho c p dư i liên h , ph i h p. 2.1- Các thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão các c p, các ngành, các a phương, các ơn v ph i có chương trình, k ho ch, th i gian c th th c hi n úng, y nhi m v ư c phân công (theo quy t nh thành l p Ban ho c thông báo phân công c a c p có thNm quy n); 2.2- i v i các thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph th c hi n nhi m v ư c phân công theo Quy t nh s 132/2004/Q -UB ngày 22/5/2004 c a y ban nhân dân thành ph . Các qu n, huy n chưa t ng k t công tác phòng, ch ng l t bão năm 2003 c n ư c t ng k t rút kinh nghi m trong tháng 7 năm 2003 và thành ph t ch c t ng k t trư c mùa mưa bão tháng 8 năm 2004. Khi g i báo cáo t ng k t năm, k ho ch năm, xu t ho c ki n ngh các a phương ph i g i ng th i cho ng chí thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph ư c giao nhi m v theo dõi, ki m tra, ôn c a phương mình. 3- Giao S N i v và S Tài chính thành ph d a trên các quy nh hi n hành và c thù c a thành ph H Chí Minh: 3.1- S N i v thành ph ph i h p v i m t s s -ngành thành ph , qu n-huy n ki m tra và rà soát b trí biên ch chính th c (chuyên trách) ho c biên ch kiêm nhi m, h p ng t i các ơn v ,có nhi m v thư ng tr c cho công tác phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n t i s -ngành, qu n-huy n; hoàn thành trư c ngày 25 tháng 8 năm 2004. 3.2- S Tài chính thành ph nghiên c u, xu t trình y ban nhân dân thành ph trư c ngày 25 tháng 8 năm 2004 ban hành quy nh cơ ch , chính sách v tài chính, ngu n kinh phí ho t ng i v i nhân l c m c 3.1, k c l c lư ng xung kích phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n ư c thành l p trong th i kỳ lũ, bão, tri u cư ng cao i m trong năm 3.3 Giao S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ( Thư ng tr c Ban Ch o Phòng, ch ng L t bão thành ph ) cùng ph i h p v i Công an thành ph , B ch huy Quân s thành ph xây d ng k ho ch t ch c t p hu n v công tác phòng, ch ng thiên tai và tìm ki m c u n n cho các qu n, huy n, s ngành và b ph n chuyên trách. Khi t p hu n có thi t k x lý chuNn nh ng tình hu ng c th có th x y ra như : s t l b sông, cháy r ng, s c tràn d u . . . . th i gian t p hu n t m t ngày n m t ngày rư i, và ư c t ch c u tháng 8 năm 2004. 3.4 Các T ng Công ty 90, 91 óng t i thành ph có trách nhi m : a/ Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v thành viên t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n, t ng h p báo cáo k t qu t ch c th c hi n theo nh kỳ và báo cáo năm cho thành ph ( Văn phòng Ban Ch o PCLB TP )
  3. b/ ôn c, nh c nh , ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v óng ti n và n p Qu Phòng, ch ng l t bão hàng năm úng theo m c thu và th i h n n p theo Quy t nh giao ch tiêu c a UBND Thành ph ã giao . 4- Ki m tra, ánh giá, báo cáo th c tr ng, hi n tr ng công trình trư c mùa mưa lũ hàng năm: 4.1- Các c p, các ngành, các ơn v , các a phương (qu n – huy n, phư ng – xã – th tr n) ph i t ch c ki m tra, ánh giá và báo cáo th c tr ng, hi n tr ng công trình theo ngành, lĩnh v c ho c a phương lên cơ quan qu n lý c p trên. Th i h n ch m nh t các qu n, huy n, s ngành g i báo cáo cho Thư ng tr c Ban Ch o Phòng, ch ng l t bão thành ph là ngày 30 tháng 8 năm 2004. 4.2- Riêng i v i các công trình: th y l i, phòng ch ng l t bão, ê bao, b bao, th y s n, ê bao k t h p giao thông, kè sông, kè bi n, h th ng tiêu thoát nư c n i th , k c an toàn b sông, c a bi n giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , S Giao thông công chánh thành ph , T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn và 24 qu n - huy n t ch c ki m tra, rà soát l i và hoàn thi n các phương án phòng, ch ng l t bão, tìm ki m c u n n c th liên quan tr c ti p n c i m c a ơn v nh t là nh ng vùng, a bàn tr ng i m, m b o hi p ng ch t ch , phát huy s c m nh t ng h p ch ng phòng tránh và i phó v i nh ng tình hu ng b t l i n u có x y ra. 5- i v i các d án liên quan n ê bao, công trình th y l i, h th ng tiêu thoát nư c (n i-ngo i thành) yêu c u các cơ quan ch qu n, các ch u tư, các a phương th c hi n nghiêm túc ti n tri n khai, th c hi n theo các văn b n phê duy t ho c ch o c a Trung ương, thành ph ho c a phương. S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính thành ph cân i ngân sách tri n khai nhanh các công trình tr ng i m, b c bách ã ư c phê duy t t ch c thi công. 6- Giao Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph và các qu n - huy n th c hi n úng, ch tiêu thu-n p Qu Phòng ch ng l t bão năm 2004 i v i i tư ng công dân và doanh nghi p theo Quy t nh s 94/2004/Q -UB ngày 12/4/2004 và s 127/2004/Q -UB ngày 07/5/2004 c a y ban nhân dân thành ph ã ban hành. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Th trư ng các s -ngành thành ph , T ng Giám c các T ng Công ty 90, 91, các cơ quan, ơn v (thành ph và Trung ương) óng trên a bàn thành ph , các thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã-th tr n th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH - BC PCLB Trung ương - UB QG Tìm ki m c u n n PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B NN và PTNT, B Th y s n, B Tư pháp - Phân BC PCLB mi n Nam - CT KTTL D u Ti ng - NMT : Tr An, Thác Mơ, C n ơn - TT Thành y, TT.H ND/TP, TT.UBND/TP
  4. - UBMTTQ, các oàn th (H i Nông dân, Ph n , oàn TNCS H Chí Minh) Nguy n Thi n Nhân - Các s -ngành TP, TT BCH PCLB TP - Các thành viên BCH PCLB TP (danh sách) - Các T ng Công ty 90, 91 óng t i TP - Ban QL các KCX và CN TP - Chi c c QLN và PCLB (05 b n) - UBND các qu n-huy n, phư ng-xã-th tr n - S VHTT và báo, ài TP ( tuyên truy n, ph bi n ưa tin) - VP H -UB: các CPVP, các T - Lưu (CNN).
Đồng bộ tài khoản