Chỉ thị số 20/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 20/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 20/2002/ct-ub', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2002/CT-UB Hà N i, ngày 26 tháng 04 năm 2002 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 92/2001/N -CP NGÀY 11/12/2001 C A CHÍNH PH QUY NNH V I U KI N KINH DOANH V N T I B NG Ô TÔ Ngày 11/12/2001, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 92/2001/N -CP v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô. tri n khai th c hi n t t quy nh c a Chính ph , UBND Thành ph Hà N i yêu c u các ngành, các c p, các oàn th , t ch c xã h i và cán b nhân dân Th ô th c hi n nghiêm túc các n i dung sau : 1. Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th , t ch c xã h i và các doanh nghi p có trách nhi m t ch c tuyên truy n ph bi n, quán tri t n i dung Ngh nh c a Chính ph và các quy t nh c a B Giao thông v n t i cho m i cán b , nhân dân, m i thành viên trong ph m vi cơ quan, ơn v , a phương mình qu n lý m i ngư i hi u rõ các quy nh v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô nh m m b o quy n l i, nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong ho t ng kinh doanh v n t i b ng ô tô, m b o tr t t , an toàn giao thông, văn minh ô th và góp ph n phát tri n kinh t xã h i Th ô. 2. S Văn hoá Thông tin, S Giao thông Công chính, Công an Thành ph , các báo, ài c a Hà N i, UBND các qu n, huy n có k ho ch c th tuyên truy n liên t c trên các phương ti n thông tin i chúng, h th ng loa truy n thanh... v i nh ng n i dung thi t th c, c th giúp cho cán b , nhân dân hi u, tham gia ho t ng và giám sát vi c th c hi n c a các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i b ng ô tô. 3. Các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách và v n t i hàng b ng ô tô ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và kinh doanh v n t i. Trư c h t t t ch c rà soát, ki m tra, không ư c phép lưu hành và tham gia kinh doanh v n t i t t c các xe ô tô không m b o an toàn, không i u ki n theo quy nh. 4. S Giao thông Công chính có trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình ti n hành xem xét, duy t c p ăng ký có trách nhi m hư ng d n t ch c, cá nhân xin ăng ký kinh doanh v n t i b ng ô tô th c hi n nghiêm túc các quy nh v m b o tr t t an toàn giao thông ô th ; Ph i h p v i Công an Thành ph t ch c các t ki m tra, thanh tra, phát hi n x lý các vi ph m t t c các cơ quan, ơn v và cá nhân có tham gia kinh doanh v n t i b ng ô tô và vi c
  2. qu n lý b n xe ô tô khách trên a bàn Thành ph ; Có bi n pháp x lý nghiêm các trư ng h p c tình vi ph m. UBND Thành ph giao cho Giám c S Giao thông Công chính t ch c theo dõi, ôn c vi c th c hi n ch th này, báo cáo k t qu thư ng xuyên v UBND Thành ph báo cáo Chính ph và các ngành Trung ương./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản