Chỉ thị số 204-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 204-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 204-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 204-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 1994 CH TH V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG D CH Trong ba tháng u năm 1994, m t s t nh ã phát hi n có d ch t , viên màng não m và ng c th c ăn. M t s a phương chưa ch ng phòng, ch ng d ch b nh, chưa thư ng xuyên tuyên truy n, giáo d c ý th c gi gìn v sinh, chưa phát hi n và báo cáo k p th i nên d ch b nh ã gây ra m t s t vong, gây thi t h i tính m ng, s c kho và i s ng nhân dân. h n ch t i m c t i a thi t h i v ngư i và c a do d ch b nh gây ra, Th tư ng Chính ph yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B trư ng, Th trư ng các ngành có liên quan th c hi n ngay các nhi m v công tác sau ây: 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thư ng xuyên ôn c, ki m tra ngành Y t và các c p, các ngành trong vi c th c hi n Lu t b o v s c kho nhân dân, i u l v sinh, c bi t là phòng ch ng các b nh nhi m khuNn, b nh d ch t i a phương mình. Thư ng xuyên tuyên truy n giáo d c nhân dân th c hi n các bi n pháp phòng ng a t ng b nh theo t ng mùa, m i ngư i bi t t g i gìn s c kho , khai báo b nh t t, tăng cư ng v sinh cá nhân, v sinh th c phNm, dùng nư c s ch. 2. B Y t tăng cư ng ch o các tuy n phòng b nh, i u tr , c p c u, giám sát b nh, phát hi n nhanh nơi có d ch b nh, và chuNn b s n sàng các phương ti n, thu c men, trang thi t b , cán b y t ng phó k p th i khi d ch b nh xNy ra. G p rút ch n ch nh vi c thông báo d ch. Nh ng xã, phư ng có d ch mà không báo cáo k p th i v i U ban nhân dân Huy n, Qu n và Trung tâm Y t Huy n ho c S Y t thì Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng ph i ch u trách nhi m. Nh ng Trung tâm Y t , S Y t ã bi t có d ch mà không c ngay cán b ch ng d ch xu ng h tr thì Giám c Trung tâm Y t , S Y t ph i ch u trách nhi m. 3. B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm hư ng d n x lý t t các ngu n phân h u cơ trư c khi em bón ru ng; cùng B Thương m i và các ngành liên quan ch o vi c qu n lý ch t ch các khâu ch bi n, gi t m và phân ph i th c phNm; dùng phNm m u công nghi p ho c ư ng hoá h c trong s n xu t th c phNm, nư c gi i khát.
  2. 4. T ng c c Du l ch, t ng c c H i quan ph i h p v i cơ quan ki m d ch y t t ch c t t vi c giám sát, qu n lý ngăn ch n s xâm nh p các ngu n b nh nguy hi m truy n qua ngư i, hàng hoá g i t nư c ngoài v . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Ch th này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản