Chỉ thị số 21/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 21/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/1999/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1999 CH THN V VI C Y M NH CÁC HO T NG M B O TH C HI N M C TIÊU THANH TOÁN B I LI T, LO I TR U N VÁN SƠ SINH VÀ KH NG CH B NH S I VÀO NĂM 2000 T năm 1985 n nay, "Chương trình tiêm ch ng m r ng" ã ư c tri n khai liên t c trong c nư c. U ban nhân dân các c p ã ch o sát sao, các B , ngành, các t ch c xã h i ã ph i h p ch t ch và tham gia tích c c. V i s ng h k p th i và hi u qu c a Chính ph các nư c và các t ch c qu c t , s hư ng ng c a ông o các bà m và nhân dân trong c nư c, công tác thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh và kh ng ch b nh s i ã thu ư c nh ng thành t u to l n, ã làm gi m rõ r t s tr em m c b nh và ch t do các b nh này. n nay, c nư c không x y ra trư ng h p nào nhi m vi rút b i li t hoang d i, ch còn 7/610 huy n, th chưa t tiêu chuNn lo i tr u n ván sơ sinh, t l m c b nh s i trong năm 1998 gi m 11,3 l n so v i năm 1985. Như v y, nư c ta có kh năng th c hi n ư c m c tiêu ã cam k t v i c ng ng qu c t là thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh và kh ng ch b nh s i vào năm 2000. Tuy nhiên, v n còn t n t i m t s khó khăn: v d ch t , b nh b i li t, u n ván sơ sinh và s i ang có nh ng di n bi n ph c t p; vi c tri n khai công tác tiêm ch ng m r ng các a phương mi n núi, biên gi i, vùng sâu, vùng xa... còn nhi u h n ch , trong khi th i h n ph i th c hi n m c tiêu còn quá ng n. Vì v y, các ho t ng tiêm ch ng m r ng trong năm 1999 và năm 2000 có t m quan tr ng c bi t. th c hi n m c tiêu nói trên và th c hi n th ng l i chi n d ch"Nh ng ngày tiêm ch ng b sung" trong năm 1999 t i 11 t nh mi n Trung, 19 t nh mi n Nam, 3 t nh Tây Nguyên và 13 t nh mi n núi biên gi i phía B c, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Y t xây d ng k ho ch, ch o và t ch c tri n khai chi n d ch "Nh ng ngày tiêm ch ng b sung", m b o cung c p , k p th i v cxin, d ng c b o qu n l nh và d ng c tiêm ch ng, ti p t c nâng cao ch t lư ng hi u qu c a công tác tiêm ch ng m r ng các a phương, c bi t là các vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng dân t c thi u s mi n núi, h i o và vùng b nh hư ng n ng c a thiên tai... 2. B Tài chính ch o cơ quan tài chính các c p m b o ngân sách ã b trí trong d toán v tiêm ch ng m r ng. 3. B Văn hoá - Thông tin ch o các cơ quan thông tin i chúng các c p t ch c tuyên truy n nh m làm cho c ng ng nh n th c y v t m quan tr ng c a công
  2. tác thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh và kh ng ch b nh s i vào năm 2000, m i ngư i t giác tham gia ho t ng tiêm ch ng m r ng. 4. Các B , ngành có liên quan c n ph i h p và h tr ngành y t chi n d ch "Nh ng ngày tiêm ch ng b sung" năm 1999 t k t qu cao. c bi t, B Qu c phòng ch o l c lư ng quân y ph i h p tri n khai công tác tiêm ch ng m r ng các vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, mi n núi, h i o, vùng ng bào các dân t c ít ngư i và nh ng vùng b nh hư ng n ng c a thiên tai... d ch v tiêm ch ng m r ng n ư c t ng gia ình m i mi n t nư c. 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Y t và các cơ quan liên quan c a a phương huy ng các ngu n l c, t ch c và tri n khai th c hi n chi n d ch "Nh ng ngày tiêm ch ng b sung" năm 1999, m b o 100% tr em dư i 5 tu i ư c u ng 2 li u v c xin b i li t và k t h p tiêm vét v c xin s i, tiêm v c xin u n ván cho ph n có thai, ph n trong tu i 15 n 35 các vùng tr ng i m, th c hi n th ng l i các ch tiêu tiêm ch ng m r ng ã ăng ký cho năm 1999 và năm 2000. 6. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i c u chi n binh Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam, ng viên h i viên, oàn viên tích c c tham gia chi n d ch này. 7. Giao B Y t làm u m i, ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c tri n khai th c hi n Ch th này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản