Chỉ thị số 21/2003/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 21/2003/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/2003/CT-BGTVT về việc tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/2003/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2003/CT-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2003 CH THN V VI C T CH C KI M TRA VÀ TH C HI N CÁC BI N PHÁP B O M AN TOÀN GIAO THÔNG T I CÁC Ư NG NGANG Ti p t c tri n khai th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24/2/2003 c a Ban Bí thư Trung ương v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Th c hi n ý ki n k t lu n c a Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n T n Dũng t i cu c h p sơ k t 6 tháng u năm v công tác b o m tr t t an toàn giao thông (văn b n s 113/TB-VPCP ngày 07/8/2003 c a Văn phòng Chính ph ); tăng cư ng an toàn giao thông t i các ư ng ngang gi a ư ng s t và ư ng b , B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u: C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V V n t i, T ng Giám c T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) nơi có ư ng s t i qua th c hi n ngay các công vi c sau ây: 1. C c ư ng s t Vi t Nam ch trì, ph i h p v i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, các cơ quan, ơn v có liên quan l p k ho ch kh o sát, ki m tra, rà soát, th ng kê và ánh giá m c an toàn c a toàn b các ư ng ngang trên các tuy n ư ng s t. Ki m tra, phân tích, ánh giá tính chính xác, m c tin c y c a các thi t b c nh báo t ng và mô hình c nh báo t ng ch n ư ng ngang. Trên cơ s k t lu n c a oàn kh o sát, ki m tra, C c ư ng s t Vi t Nam l p báo cáo ánh giá và xu t, b sung các gi i pháp b o m an toàn giao thông t i các ư ng ngang trên toàn tuy n (v xây d ng ư ng ngang, cách t ch c phòng v , i u ch nh v n u tư...) trình B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. 2. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam tăng cư ng ki m tra, hư ng d n cán b , công nhân viên th c hi n y các quy nh v t ch c phòng v ư ng ngang; t ch c ki m tra, s a ch a, b sung, thay th các bi n báo, các d ng c , trang thi t b ... b o m các ư ng ngang ho t ng n nh và an toàn. 3. C c ư ng s t Vi t Nam ch trì ph i h p v i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, y ban nhân dân các c p, các phương ti n thông tin i chúng ti p t c Ny m nh các ho t ng tuyên truy n, giáo d c ý th c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ư ng
  2. s t và Ngh nh s 39/CP ngày 05/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t. 4. C c ư ng s t Vi t Nam ch trì và ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam, V V n t i nghiên c u, xu t s a i, b sung, hoàn ch nh " i u l ư ng ngang và quy nh v t ch c phòng v ư ng ngang" b o m s th ng nh t, ng b gi a các văn b n ( ư ng s t, ư ng b ) và phù h p v i tình hình th c t . 5. ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có ư ng s t i qua ch trì và ph i h p v i C c ư ng s t Vi t Nam, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ch o th c hi n ngay các bi n pháp xoá b ư ng ngang trái quy nh gây nh hư ng nghiêm tr ng n ho t ng an toàn ch y tàu, an toàn giao thông; ch o Công an c p t nh, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã có ư ng s t ch y qua có bi n pháp duy trì, b o v h u hi u không hi n tư ng tái vi ph m c a nh ng ư ng ngang ã ư c gi i to x y ra. Yêu c u C c ư ng s t Vi t Nam, C c ư ng b Vi t Nam, V V n t i, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i ( S Giao thông công chính ) nơi có ư ng s t i qua ph i h p, t ch c th c hi n nghiêm ch nh Ch th này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - UBND các t nh (có ư ng s t i qua) - y ban ATGTQG, - Lãnh o B GTVT, - V V n t i, - C c SVN, C c BVN, ào ình Bình - T ng Công ty S, - Các S GTVT (GTCC) - Lưu VP, PC.
Đồng bộ tài khoản