Chỉ thị số 211-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 211-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 211-CT về việc tổ chức đợt thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 85-HĐBT ngày 9-7-1986 của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 211-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 211-CT Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 1986 CH THN V VI C T CH C T THANH TRA VI C TH C HI N CH THN S 85- H BT NGÀY 9-7-1986 C A H I NG B TRƯ NG Th c hi n ngh quy t 31 c a B Chính tr và k t lu n c a H i ngh Trung ương l n th 10 (khoá V), H i ng B trư ng ã ban hành Ch th s 85-H BT ngày 9-7- 1986 v m t s v n c p bách trong công tác qu n lý v t tư. th c hi n t t ch th s 85-H BT, góp ph n hoàn thành k ho ch nhà nư c năm 1986, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các B , các Ngành, các a phương làm ngay m t s vi c sau ây: 1. Quán tri t Ch th s 85-H BT trong ngành, trong a phương và ơn v mình, s a ngay nh ng vi c làm hi n nay trái v i Ch th s 85- H BT, chú ý công tác k ho ch hoá v t tư, qu n lý lưu thông và qu n lý s d ng v t tư v i tinh th n khNn trương tích c c, t o i u ki n cho vi c hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1986. U ban k ho ch Nhà nư c c g ng ch n ch nh vi c giao ch tiêu k ho ch v t tư 6 tháng cu i năm 1986 theo i m 2 m c II c a Ch th s 85-H BT 2. Giao cho các ngành, các a phương k c B qu c phòng t t ch c thanh tra m t s ơn v tr c thu c v vi c th c hi n ch th s 85-H BT nh m n m ư c th c t tình hình qu n lý v t tư, kh c ph c nh ng thi u sót t n t i có th s a ngay ư c huy ng t i m c t i a v t tư thi t b vào s n xu t góp ph n hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1986. N i dung thanh tra t p trung vào khâu lưu thông, cung ng v t tư theo k ho ch Nhà nư c, xem xét phương án c i ti n t ch c và phương th c cung ng v t tư b o m v t tư n t n tay ngư i s d ng k c v t tư nông nghi p (phân bón, thu c tr sâu...). Yêu c u các ngành, các a phương g i báo cáo k t qu thanh tra v Văn phòng H i ng B trư ng và U ban Thanh tra Nhà nư c trư c ngày 5 tháng 10 năm 1986. 3. U ban Thanh tra Nhà nư c t ch c m t t thanh tra vi c th c hi n Ch th s 85- H BT m t s t nh, thành ph , c ng bi n, ch y u là v t tư c a công nghi p và nông nghi p, vi c ti p nh n và phân ph i v t tư nh p khNu. Trư c m t t ch c ngay 4 t thanh tra t i các t nh An Giang, Qu ng Nam - à N ng, thành ph H i phòng, thành ph H Chí Minh k t h p làm 3 n i dung : - Cung ng v t tư nông nghi p n tay ngư i nông dân tr c ti p s n xu t.
  2. - Cung ng các lo i v t tư thi t b n tay ngư i s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p. - N u có c ng bi n thì xem xét vi c ti p nh n, giao nh n, b c x p, v n chuy n hàng nh p khNu ph c v cho ch hàng. t thanh tra này ph i hoàn thành trư c ngày 30 tháng 9 năm 1986. U ban Thanh tra Nhà nư c có trách nhi m t ng h p, báo cáo Thư ng v H i ng B trư ng tình hình thanh tra c a các i tư ng nói i m 2 và 3 trư c ngày 15 tháng 10 năm 1986. Các B các a phương có trách nhi m t o m i i u ki n U Ban Thanh tra Nhà nư c th c hi n nhi m v thu n l i. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản