Chỉ thị số 22/CT-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 22/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/CT-UB về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách của ngành giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 1980 CH TH V VI C GI I QUY T M T S V N Đ C P BÁCH C A NGÀNH GIÁO D C M y năm qua, thành ph đã có nhi u c g ng xây d ng, phát tri n màng lư i trư ng l p cho h c sinh, và cũng có nhi u quy đ nh c th v n d ng các ch đ , chánh sách c a Nhà nư c v chăm sóc đ i s ng cho giáo viên. Nh ng c g ng đó góp ph n thúc đ y s nghi p giáo d c c a thành ph . Hi n nay, trong tình hình s n xu t và đ i s ng c a thành ph còn g p nhi u khó khăn, đ cho s nghi p giáo d c ti p t c phát tri n v ng ch c, c n c g ng nhi u hơn n a trong vi c n đ nh đ i s ng cho giáo viên, cán b qu n lý giáo d c, và c n ti p t c tăng cư ng cơ s trư ng l p cho h c sinh. Đ gi i quy t các yêu c u c p bách, căn c s ch đ o c a Thành y, y ban Nhân dân thành ph quy t đ nh m t s ch trương, bi n pháp như sau: I. V VI C N Đ NH Đ I S NG CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN B QU N LÝ GIÁO D C 1) Trư c h t, c n th c hi n đ y đ các quy đ nh c a Nhà nư c đã ban hành v ch đ , chánh sách đ i v i giáo viên, cán b qu n lý giáo d c (bao g m các quy đ nh c a Trung ương và các đi u v n d ng c th c a thành ph ). Ngành giáo d c c n ch đ ng ph i h p v i các ban, ngành h u quan (K ho ch, Tài chánh, T ch c chánh quy n, Ngân hàng, Lương th c, Thương nghi p, ….) và y ban Nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã thư ng xuyên ki m tra vi c thi hành các quy đ nh nói trên, đ m b o cho các quy đ nh đó đư c thi hành đ y đ , kh c ph c m i hi n tư ng ch p hành tùy ti n. 2) Nh ng giáo viên và cán b qu n lý hi n đang đư c hư ng ch đ tr c p khó khăn, nhưng n u m c s ng bình quân c a gia đình (tính nh ng ngư i ăn theo) v n còn quá th p so v i m c t i thi u c n thi t trong tình hình hi n nay, c n đư c xét nâng m c tr c p thư ng xuyên đó. S giáo d c ph i h p v i Ban T ch c chánh quy n S Tài chánh và Công đoàn Giáo d c nghiên c u, ki n ngh c th ( tiêu chu n đư c xét tr c p, m c tr c p, ngu n v n, …) đ y ban Nhân dân thành ph có quy t đ nh.
  2. 3) Trong khi ch đ i thành ph xây d ng m t phương th c phân ph i m i v các tiêu chu n đ nh lư ng (lương th c, th c ph m, hàng nhu y u), giáo viên và cán b qu n lý giáo d c, k c gia đình (tính nh ng ngư i ăn theo) đư c x p vào di n các đ i tư ng ưu tiên, đư c đ m b o phân ph i thư ng xuyên, đ y đ , đúng kỳ và b o đ m ch t lư ng các tiêu chu n đã đư c quy đ nh. 4) Giáo viên làm công tác gi ng d y, nhưng n u vì yêu c u quá b c thi t c a ngành, đư c ngành b trí làm công tác qu n lý b t c c p nào và đơn v nào c a ngành (và khi c n, có th đư c b trí tr l i gi ng d y) v n đư c hư ng lương giáo viên (chưa k ph c p ch c v , n u có) và đư c hư ng ch đ nâng lương theo thang lương giáo viên, như công văn 2589/TC ngày 21 tháng 9 năm 1979 c a B Giáo d c đã hư ng d n. (Tr trư ng h p b n thân giáo viên yêu c u chuy n sang làm công tác qu n lý, không làm công tác gi ng d y n a, ho c trư ng h p giáo viên chuy n công tác sang ngành khác ngoài ngành giáo d c). 5) Giáo viên d y gi i đư c hư ng ch đ b i dư ng thích đáng; n u liên t c hoàn thành xu t s c nhi m v , đư c xét nâng lương trư c h n đ nh. 6) S quan tâm thư ng xuyên c a qu n, huy n và phư ng, xã (c p y Đ ng, chánh quy n, các ngành, M t tr n và các đoàn th ) đ i v i đ i s ng c a giáo viên là y u t h t s c quan tr ng. Dư i s ch đ o c a c p y Đ ng, y ban Nhân dân các qu n, huy n và phư ng, xã c n thư ng xuyên n m sát tình hình đ i s ng c a giáo viên và cán b qu n lý giáo d c ng t i đ a phương (k c giáo viên, cán b qu n lý các trư ng c p 3 t i đ a phương) đ cùng v i H i đ ng Nhân dân, M t tr n, các ngành, các đoàn th có bi n pháp chăm sóc, giúp đ thi t th c v c v t ch t l n tinh th n, ưu tiên x p công ăn vi c làm giúp cho gia đình giáo viên có thêm thu nh p; c i thi n ch cho nh ng gia đình có khó khăn v ch ; ngo i thành, n u có đi u ki n, có th v n đ ng nhân dân đóng góp xây d ng nhà cho giáo viên đư c g n trư ng; giúp phương ti n cho giáo viên t ch c s n xu t thêm rau màu và chăn nuôi đ c i thi n b a ăn… II. V TRƯ NG L P 1) Đ i v i c p ph thông 1, 2, trư c m t c n kiên quy t thanh toán d t đi m tình tr ng h c 4 ca t i m t s qu n, huy n, và trong m t vài năm t i, c n ph n đ u gi i quy t cơ b n tình tr ng h c 3 ca. Đ th c hi n: a) C n dành ưu tiên v n đ u tư, v t tư cho s a ch a và xây d ng trư ng l p, nh t là ngo i thành và m t s qu n n i thành có khó khăn. y ban K ho ch và S Tài Chánh c n xem xét l i cá kho n đ u tư dành cho kh i Văn xã, n u có m c nào chưa th t c p thi t thì t m hoãn đ t p trung cho trư ng h c. b) Đi đôi v i ngu n đ u tư c a Nhà nư c, c n huy đ ng các ngu n đ u tư khác t qu phúc l i c a nhà máy, xí nghi p (c a thành ph và c a Trung ương t i thành ph ), qu công ích c a t p đoàn, h p tác xã, và s đóng góp t nguy n c a nhân dân, ph huynh h c sinh (b ng công lao đ ng, v t li u, ti n…). S Giáo d c có trách nhi m cùng v i S Tài chánh nghiên c u v n d ng các quy đ nh c a Nhà nư c, c a T ng Công đoàn đ ki n
  3. ngh v i y ban Nhân dân thành ph quy đ nh c th vi c huy đ ng, qu n lý và s d ng các ngu n đ u tư này. c) Trong khi ch đ i m t văn b n quy đ nh c th vi c phân c p qu n lý toàn di n ngành giáo d c thành ph (S Giáo d c nghiên c u trình y ban Nhân dân thành ph ), riêng v m t qu n lý cơ s v t ch t trư ng l p, c n kh ng đ nh y ban Nhân dân các qu n, huy n là c p có trách nhi m tr c ti p quy ho ch màng lư i các trư ng m u giáo, ph thông c p 1, c p 2 trong ph m vi qu n, huy n; có k ho ch s a ch a và xây m i các trư ng đó (k c trang b bên trong như bàn gh , b ng, t …); nh n v n đ u tư và v t tư c a thành ph ( y ban K ho ch, S Tài chánh), đ ng th i có k ho ch, bi n pháp huy đ ng các ngu n đóng góp c a đ a phương. Đ cho v n đ trư ng l p đư c gi i quy t có hi u qu , các qu n, huy n nên hình thành m t “Ban Xây d ng và tu b trư ng hoc” (như cách làm c a huy n H c môn), th c ch t là t ch c vi c ph i h p ch t ch gi a các ngành K ho ch, Tài chánh, Xây d ng, Nhà đ t, có s tham gia c a đ i bi u H i đ ng Nhân dân, do 1 đ ng chí Phó Ch t ch y ban Nhân dân qu n, huy n ch trì và do Ban Giáo d c nhà tr làm tham mưu. 2) Ngành qu n lý nhà đ t c n ti p t c dành ưu tiên c p nhà cho M u giáo; c n ki m tra và b o đ m cho các nhà đã c p đư c s d ng đúng m c đích đã đ nh. 3) Các trư ng ph thông trung h c v a h c v a làm (công nghi p Th Đ c, nông nghi p Trung Phú – C Chi, nông nghi p Lê Minh Xuân) là nh ng đơn v thí đi m c a phương pháp giáo d c và đào t o k t h p ch t ch h c t p v i lao đ ng s n xu t. Trong bư c đ u xây d ng, các trư ng đó c n đư c đ c bi t quan tâm giúp đ . S Giáo d c c n làm vi c tr c ti p v i y ban K ho ch, S Tài chánh, S Công nghi p, S Nông nghi p đ cho các trư ng đó đư c giúp v n xây d ng cơ b n, v t tư, đ t s n xu t, và các phương ti n khác c n thi t cho lao đ ng s n xu t c a các trư ng. 4) V n đ ch n i trú cho h c sinh các trư ng sư ph m (sư ph m trung h c, sư ph m m u giáo, cao đ ng sư ph m) có nh hư ng tr c ti p đ n ch t lư ng đào t o đ i ngũ giáo viên. Trong tình hình khó khăn chung hi n nay, n u chưa gi i quy t đư c toàn b thì cũng c n có k ho ch tích c c gi i quy t t ng bư c, t ng ph n đ cu i cùng b o đ m th c hi n đư c đ y đ nguyên t c đào t o. Ngành qu n lý nhà đ t cùng v i các ngành h u quan c n quan tâm giúp ngành giáo d c gi i quy t v n đ này. Nh ng thành tích t t đ p c a s nghi p giáo d c c a thành ph trong 5 năm qua th hi n đư ng l i giáo d c đúng đ n c a Đ ng và Nhà nư c ta, và là k t qu s ph i h p đóng góp xây d ng c a các ngành, các c p và nhân dân thành ph . Nhưng s phát tri n khá nhanh c a s nghi p giáo d c cũng đ t ra nhi u v n đ chúng ta ph i n l c nhi u hơn n a đ chăm sóc n đ nh đ i s ng cho hơn 3 v n giáo viên, cán b qu n lý giáo d c, và v n đ b o đ m đ trư ng, đ l p, đ phương ti n h c t p cho g n 1 tri u h c sinh đang là nh ng v n đ c p bách nh t. Gi i quy t t t các đư c các v n đ đó không ch giúp cho s nghi p giáo d c phát tri n v ng ch c mà còn đóng góp tích c c n đ nh tình hình chung c a thành ph . Vì ý nghĩa quan tr ng, y ban Nhân dân thành ph mong các
  4. ngành, các c p ph i h p m i c g ng kh n trương th c hi n các v n đ đ t ra trong ch th này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH PHÓ CH T CH/ THƯ NG TR C Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản